بررسی آزمایشگاهی مقاومت خزشی ریل با چهار نوع پابند‌ تراورس بتنی خط ریلی بالاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

پابند به‌عنوان یکی از اجزای مهم روسازی خطریلی بالاستی، نقش بسزایی در تامین ایمنی خطوط ریلی دارد. امروزه استفاده از سیستم‌های مختلف اتصال ریل به تراورس به‌منظور ارتقای سطح عملکرد خطوط ریلی رواج بسیار یافته است. با توجه به تنوع سیستم پابند‌ها، ارزیابی عملکرد سیستم اتصالات ریل به تراورس در طراحی و ساخت خطوط ریلی بسیار حائز اهمیت است. در سیستم‌های ارتجاعی اتصالات ریل به تراورس، تغییر شکل به وجود آمده در پابندها هنگام حرکت قطار، پس از باربرداری به حالت اولیه خود باز می‌گردد. بنابراین خاصیت الاستیک این پابندها عملکرد بهتری را برای خطوط ریلی فراهم می‌نماید که این موضوع باعث می‌شود از پابند‌های ارتجاعی در راه‌آهن‌های سریع‌السیر و باری با بار محوری بالا استفاده ‌شود. در این مقاله به‌منظور بررسی عملکرد سیستم اتصالات ریل به تراورس و تغییر شکل‌های خزشی به وجود آمده در آن‌ها، مقاومت خزشی ریل با استفاده از انجام آزمایش مقاومت طولی پابند، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مقاومت خزشی ریل تغییر مکان ریل نسبت به تراورس تحت بارگذاری طولی می‌باشد. به این منظور، با ایجاد تکیه‌گاه صلب برای تراورس، ریل در راستای محور خود به صورت طولی تحت بارگذاری قرار داده شده و مقادیر نیرو و تغییر مکان نظیر آن ثبت گردیده است. آزمایش مقاومت طولی بر روی پابند‌های پاندرول e-Clip، وسلو، K وKS  در شرایط یکسان انجام شده است. مشخص شد که پابند پاندول e-Clip بیشترین مقاومت طولی و کمترین کرنش پسماند را دارد و همچنین بیشترین تغییر شکل ماندگار را پابند صلب K از خود نشان داد..
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigations on Rail Creep Resistance by Considering Four Different Types of Concrete Sleeper Fastening Systems in Ballasted Tracks

نویسندگان [English]

  • J. A. Zakeri 1
  • K. Yousefian 2
1 Professor, School of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 M.Sc. Grad., School of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Fastening systems, as one of the main components of railway superstructure, play an important role in providing the safety of railway tracks. Nowadays, the performance of railway tracks in design and construction of new lines by using the different types of fastening systems have been increased. According to the variety of fastening systems, their performance should be evaluated. In elastic fastening systems, the deformation of fastener due to the moving trains returns to its original state after unloading. Therefore, the elastic behavior of these fasteners provides the better performance for railway tracks which this issue causes to use these elastic fasteners in high speed and heavy-haul railway tracks. In this paper, in order to investigation on the performance of railway fastening systems and their creep deformations, the rail creep resistance has been investigated by implementing the fastening longitudinal resistance tests. Rail creep resistance is the movement of rail rather than sleeper under the longitudinal loading. For this purpose after creating a rigid support for sleeper, rail was loaded in its direction and the longitudinal force-displacement values have been recorded. In this paper, fastening longitudinal resistance tests have been implemented on the different fasteners including Pandrol e-Clip, Vossloh, K and KS in same conditions. Based on the obtained results, the Pandrol e-Clip fastener has had the most longitudinal restraint and the least residual strain and also the rigid fastener of K has shown the most residual deformation.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • railway
  • Fastening System
  • Fastening Longitudinal Resistance
  • Rail Creep Resistance
- موحدی جم، ع. (1393)، " مقاومت طولی در خطوط ریلی"، پایان‌نامه کارشناسی، دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 
- یوسفیان، ک. (1393)، " بررسی آزمایشگاهی مقاومت خزشی ریل با انواع تراورش‌های خط بالاستی"، پایان‌نامه کارشناسی، دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 
-AREMA )2006(, Chapter 3, "Ties & Wood Preservation," and Chapter 10, "Concrete Ties". American Railway Engineering and Maintenance of Way Association, Vol.1.
 
-AUSTRALIAN-STANDARD (2002), "Resilient Fastening Assemblies". Australian Standard, AS 1085.19.
 
-EN-STANDARD (2002), "Railway Applications – Track – Test Metod for Fastening" ,Determination of Longitudinal Rail Restraint. En Standard, 13146, Part 1.
 
-ESVELD, C., (2001), "Modern railway track".
 
-OLE, Z. K., (2008), "Track stability and buckling-rail stress management". University of Southern Queensland.
 
-RHODES, D. & COATS, B., (2008), "Resistance to rail creep–what do rail fastenings really have to do"? AREMA, adapted on 6th February.
 
-SELIG, E. T. & WATERS, J. M., (1994), "Track geotechnology and substructure management", Thomas Telford.