راهکارهای بهبود عملیات بندری در بندر آبادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 استادیار، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، خرمشهر، ایران

3 استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

بنادر همچون سایر سازمان‌ها  به منظور بهبود عملکرد خود، نیاز مبرم به شناسایی و بررسی عوامل موثر در موفقیت هر یک از فعالیت‌های بندری را دارند.  هدف از این تحقیق شناسایی و ارزیابی عوامل موثر در بهبود عملیات بندری بندر آبادان  است. بدین منظور، با استفاده از روش‌شناسی Q پرسشنامه­ای تهیه و در اختیار متخصصان و کارشناسان بندری و دانشگاهی قرار گرفت.  با استفاده از نرم­افزار SPSS و تحلیل عاملی داده‌های پرسشنامه، 30 عامل موثر در بهبود عملیات بندری شناسایی گردید. پس از پایان تحلیل عاملی یعنی استخراج و چرخش عامل­ها، دوازده ذهنیت به عنوان بارهای عاملی معنادار و عامل­های مهم بدست آمده‌اند. امتیازات تحلیل عاملی و استخراج ذهنیت‌های گوناگون نشان می‌دهد که صلاحیت گروه آموزشی کارکنان و خارج از رده بودن تجهیزات تخلیه و بارگیری به ترتیب از مهمترین نقاط قوت و ضعف عملیات بندری بندر آبادان هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solutions for Improving Port Operation in Abadan Port

نویسندگان [English]

  • M. Darafsh 1
  • H. Yusefi 2
  • D. Razmjooei 3
1 M.Sc. Student, Faculty of Marine Economics and Management, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
2 Assistant Professor, Maritime Economics and Management Faculty, Khoramshahr University of Marine Scince and Technology, Khoramshhar, Iran
3 Asst. Prof., Faculty of Marine Economics and Management, KhorramshahrUniversity of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran.
چکیده [English]

In order to improve their function, ports like other organizations, urgently need to recognize and consider effective elements in all port’s operations success. The goal of this research is to recognize and analysis effective elements of port operations improvement of Abadan Port. For this purpose, a questionnaire had been prepared, based on Q methodology, and distributed among experts and scholars to be filled. Then, using SPSS application, factor analysis was done, and 30 effective factors which were effective on port operation improvement have recognized. After factor analysis had been done, and important factors were derived, 12 categories of opinions as important factors were gotten.
The scores gotten from factor analysis indicated that competency of education group is a strength point, and out-of-date operation machineries is a weakness point for Abadan port operation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • strengths and weaknesses
  • Port Operation
  • Abadan port
 
-حافظ­ نیا، م.، (1391)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (انتشارات سمت). تهران. ص. 409.
 
-خوشگویان­فرد، ع.، (1386)، " روش شناسی کیو. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات. تهران. 135 ص.89.
 
-عباسی، ع.، کیانی مقدم، م.، سعیدی، ن.، نورامین، ا.، (1391)، "بررسی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر عملیات بهینه در پایانه­های کانتینری با استفاده از روش تصمیم­گیری برناردو". مجله علوم و فنون دریایی. دوره 11، شماره 4. ص.70-80.
-فتوحی، ص.، جوجی­زاده، خ.، صدری، س.، توفان، ن.، (1391)، "ابعاد ژئوپولیتیکی رودخانه اروند و نقش آن در امنیت اقتصادی مناطق مرزی خرمشهر و آبادان". همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش­ها و رهیافت­ها.
ص. 1691-1703.
 
-کاظمی عسکرانی، ی.، حسن­زاده، م.، )1393(، "بررسی اثربخش روش آموزش کارشناسان عملیات بندری در کاهش چالش­های مدیریتی". همایش بین­المللی سواحل، بنادر و سازه­های دریایی. ص. 240-243.
 
- کیانی‌مقدم، م.؛ تهمک، ح.؛ مشایخی، ا. و ایرانشاهی، س.، (1391)، "مدلسازی عناصر اثرگذار بر زمان انتظار کشتی­های تجاری با استفاده از تئوری تصمیم­گیری MADM روش سلسله مراتبی (AHP)"، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران.
 
- مرادیان، ف.، (1390)، "روش شناسی کیو. کتاب­ماه علوم اجتماعی". شماره 37. ص. 96-101.
 
- مهیر کجوری، م.، 1386. مدل اندازه­گیری میزان بهره­وری ترمینال کانتینر. وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و کشتیرانی. ص. 29-55.
 
- Alderton, P. M., (2008), Port management and operations, third edition, Informs, London, pp.429.
 
- Banomyong, Ruth. (2005), "The impact of port and trade security initiatives on maritime supply-chain management." Maritime Policy & Management 32.1, pp.3-13.
 
- Branch, A. E., (1986), “Elements of port operation and management”, First edition, Chapman and Hall, London, pp.265.
 
- Brown, K., Root Pty. Ltd., (2008), “Bangladesh: Chittagong Port Efficiency Improvement Project”, Technical Assistance Consultant’s Report.
 
- Bruns, G. M., (2015), “Port Management and Operations”. Taylor & Francis Group. New York. pp.362.
 
- ESCAP., (2007), “Logistics Sector Developments”, United Nations, New York.
 
- Gaur, P., (2005), “Port Planning as A Strategic Tool: A typology”. Thesis of MSc in Transport and Maritime Economics. Institute of Transport and Maritime Management Antwerp. University of Antwerp. pp.88.
 
- Ircha, M. C. (­2008), “opportunities and challenges facing Canadian ports”, UNB transportation group, Carleton university transportation research center, pp.15.         
 
- Kim, K. and Kim, H., (1998), “The Optimal Determination of the Space Requirement and the Number of Transfer Cranes for Import Containers”. Logistics Transport. Rev. 35: pp.427-430.
 
- Lun, Y.H.V, Lai, K. H., Cheng, T. C. E., (2010), “Port Operation, Shipping and logistics management”, springer, pp.179-191.
 
- Magala, M., (2004), “Opportunity Capture and Growth Strategies for Regional Port: A Modelling Approach”. Ph. D. Thesis for Victoria University. Melbourne Victoria, Australia. pp. 294.
 
- Slack, B., (2001), “Globalization in Maritime Transportation: Competition, uncertainty and implications for port development strategy”, Fondazione Eni Enrico Mattei.
 
- Song, D. W. (2003), “Port co-opetition in concept and practice. Maritime Policy & Management, 30(1), pp.29-44.
 
- Wayne, K. T., (2009), “Port Economics. Routledge”. Abingdon, Oxon. pp.208.