بررسی تاثیر وضعیت روسازی و عملیات نگهداری بر تصادفات راه‌های برون شهری (مطالعه موردی: راه‌های استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

3 مربی، گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق  خرابی های روسازی و عوامل موثر در تعداد تصادفات بررسی شد. پارامترهایی نظیر ، عرض باند ،متوسط ترافیک روزانه، شاخص ناهمواری و خرابیهای روسازی ، طول قطعه و سرعت وسائل نقلیه در 19 محور اصلی بین شهری در استان تهران بررسی  و با استفاده از نرم افزار SPSS  ارزیابی شد. همچنین بعنوان هدف  دیگر این تحقیق ،رابطه فوق پس از اجرای عملیات نگهداری مجددا مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که ضمن ارائه یک مدل رگرسیون جدید­، میزان تصادفات به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. بر اساس این نتایج ، خرابی های روسازی و از بین آن ها شاخص IRI به میزان بالایی بر روی تصادفات مؤثر بوده و تاثیر عملیات نگهداری بر روی تصادفات به گونه ای بود که توانست در کل شبکه 60 درصد کاهش  ایجاد نماید. تحقیق کلان حاضر، کل راه های استان تهران را بررسی کرده و نتایج مدیریتی مناسبی را در پی خواهد داشت. همچنین چند رابطه با در نظرگیری پارامترهای فوق برای قبل وبعد از عملیات نگهداری ارائه شد و با یکدیگر مقایسه گردید. خرابی های روسازی به میزان بالایی بر روی تصادفات ناشی از عامل روسازی موثر بوده و میزان کاهش ایجاد شده نیز برای تصادفات مربوط به روسازی است. دو روش تحلیل رگرسیونی و لگاریتمی برای تطابق متغیرها با توزیع در مدل های موجود ارائه شد. میزان تصادفات بعد از عملیات نگهداری برای روش تحلیل رگرسیونی و لگاریتمی، به ترتیب به حدود 0.40 و 0.52  برابر حالت قبل از عملیات نگهداری رسیده است و این بیانگر کاهش 60 و 50 درصدی در تصادفات ناشی از خرابی های روسازی ها است. با مقایسه نتایج، هر دو نوع رویکرد آماری توانایی پیش بینی تصادفات پس از انجام عملیات نگهداری را با وجود داده ها داشته و  روش تحلیل رگرسیونی نتایج بهتری به میزان ده درصد کاهش تصادفات را نشان داده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pavement Condition and Maintenance of Rural Roads Accidents

نویسندگان [English]

  • S.K. Ardehali Zadeh 1
  • A. Paydar 2
  • A.R. Ameli 3
  • S.R. Moafimadani 3
1 M.Sc., Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran
3 Educator, Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, we investigate the effective factors and types of pavement deteriorations affecting the number of crashes, including skid resistance, international roughness index (IRI), rutting, cracks, potholes, lane width, average annual daily traffic (AADT), length of segment and speed of vehicles investigated in 19 main urban centers in Tehran province and analyzed using SPSS software. Since investigating the effect of maintenance activities on crash reduction, was the other objective of this study; the mentioned relationship was re-evaluated after the maintenance activities. The regression model revealed a significant drop in crash rate. The results indicate that the deterioration of the pavement and among them the IRI are highly effective in crashes and the maintenance activities reduced crashes in the network by 60%. Since the present research is in the network level and all of the roads in the province of Tehran are considered, they will lead to proper management results. Based on the initial research questions, it can be concluded that there is a significant correlation between crash fatal, pavement deteriorations and traffic. Furthermore the developed relationships could be manipulated to predict after maintenance crashes. The pavement deteriorations and consequently the pavement condition are highly effective in crashes. It should be noted that these crashes are pavement-origin and the rate of reduction is also related to pavement-source accidents. Two regression and logarithmic analysis methods were used to match the variables by distributing existing models. Results revealed that the amount of crashes after maintenance has reached about 0.40 and 0.52 times the state before the maintenance activities, for regression and logarithmic analysis method respectively, which represents 60 and 50% reduction in crashes caused by deteriorations of pavements.
Existing enough entry data, both models are capable to predict crashes. The regression model is superior with 10% reduction in crashes.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • crashes
  • Traffic
  • pavement deteriorations
  • maintenance activities
  • pavement condition
-اسدامرجی، م.، نهاوندی، ن. (1396)، "رتبه­بندی قطعات جاده های برون شهری با استفاده از ترکیب شاخص شدت تصادفات و ممیزی ایمنی"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 9، شماره 1.
-امینی، ب.، حاجی علی بیگی، ح.، عادلی، س. (۱۳۹۴)، "مدلسازی تاثیر مقاومت لغزشی روسازی بر فراوانی تصادفات تقاطع­های بدون چراغ درون شهری، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک.
-امینی، ب.، صولتیان، ا.، معین، ب.، ثبوتی، م. (۱۳۸۸)، "بررسی رابطه بین شاخص خرابی روسازی و عناصر هندسی در محل قوس­های راه­های دو خطه دوطرفه برون شهری"، اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده­ای و ریلی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
-خبیری، م.، الهی زاده، م. (1395)، "ارزیابی تاثیر خرابی روسازی براحتمال وقوع تصادفات به روش درخت تصمیم، (مطالعه موردی: ناهمواری‌های روسازی)، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 7، شماره 4.
 
-شمسی، ح.، غفوری نژاد، س. (۱۳۹۴)، "مدل سه بعدی تغییرات ناگهانی سرعت خودرو ناشی از خرابی­های روسازی و ناهمواری­های آن (مطالعه موردی: محور خرم آباد-پل سفید)"، دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون.
-طاهری، ن.، احمدی، ش.، ملکی­ها، م.. (۱۳۹۵)، "تاثیر بافت روسازی در ایمنی راهها و کاهش تصادفات جاده­ای"، دومین کنفرانس بین المللی یافته­های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان ­(IFIA)،  دانشگاه جامع علمی کاربردی.
-عامری، م.، ملکوتی، م.، (۱۳۸۶)، "برهم کنش ویژگی­های روسازی راه و حجم ترافیک برروی نرخ تصادفات جاده­های دوخطه برون شهری"، پژوهشنامه حمل و نقل، دوره 4،
شماره 4.
-فخری، م.، کارونی، ا.، (۱۳۸۷)، "نقش سیستم مدیریت روسازی در افزایش ایمنی راهها"، هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
-مقدم کامرانی، ع.، افتخار زاده، س. (۱۳۸۸)، "بررسی رابطه بین وضعیت روسازی و عملکرد راه از لحاظ شاخص تصادفات"، اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده­ای و ریلی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
-Li, Y., Liu, C., and Ding, L. (2013), "Impact of pavement conditions on crash severity", Accident Analysis & Prevention, Vol.59, No. 1, pp. 399-406.
 
-Sadeqi dezfooli, A., Allahyari Nik, A., Moghadas Nejad, F. (2016), "Influence of pavement condition on crash rates (Case study: Rasht- Bandar Anzali)", 15th International Conference on Traffic and Transportation Engineering, 24-25 February, International Conference Center of Tehran Milad Tower.