تعیین حداقل ضخامت روسازی دال‌خط راه آهن به کمک روش AASHTO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

استفاده از روسازی دال­خط در خطوط راه آهن درون شهری و برون شهری به صورت روز افزون در حال گسترش می باشد. با اینحال تا کنون در آیین نامه های مختلف راه آهن در جهان، روند مشخصی به منظور طراحی و تعیین ضخامت روسازی دال­خط ارائه نشده است. در این پژوهش با ایجاد تغییراتی در روش آیین نامه ای آشتو که برای تعیین ضخامت دال بتنی روسازی های بتنی راه و فرودگاه کاربرد دارد، روندی به منظور تعیین ضخامت دال­خط راه آهن ارائه گردیده است.  نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش سختی بستر روسازی دال­خط، حداقل ضخامت مورد نیاز روسازی دال­خط کاهش پیدا می کند. افزایش 24 برابری سختی بستر، منجر به کاهش 10 درصدی ضخامت روسازی دال­خط می شود. همچنین افزایش ترافیک عبوری از روی دال­خط منجر به افزایش حداقل ضخامت مورد نیاز روسازی می گردد. افزایش دو و چهار برابری ترافیک عبوری به ترتیب منجر به افزایش 12 و 25 درصدی حداقل ضخامت مورد نیاز روسازی گردید. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که با فرض ثابت بودن تمامی پارامترها و تنها با افزایش بار محوری قطار، حداقل ضخامت مورد نیاز روسازی دال­خط افزایش می یابد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Railway Slab Track Thickness by AASHTO Method

نویسنده [English]

  • A. Khajehdezfuly
Assistant Professor,‌Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Nowadays, railway slab track are widely used in the world. Although according to the railway standards, design process of railway slab track should be performed as design procedure of road rigid pavements, there is no sign of design classical method of the slab track. To respond this need, this research is carried out. AASHTO method is one of the design methods of road rigid pavement. In this paper, to develop a method of slab track design process, some modifications were made in the AASHTO method. The results obtained in this study indicate that the slab track thickness is dependent on the traffic volume, existence of concrete shoulder and subgrade stiffness. When the subgrade stiffness increases 24 times, the slab track thickness decreases 10 percent. Moreover, when the traffic volume was increased 2 and 4 times, the slab track thickness was increased 12 percent and 25 percent respectively. Additionally, the slab track thickness was deceased roughly 5 cm when the concrete shoulder was considered adjacent to the track.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • railway slab track
  • Design
  • fatigue
  • Concrete Slab Thickness
  • AASHTO
خواجه دزفولی، الف. (1394)، "بررسی تاثیر پارامترهای سازه ای خط و ناوگان بر افزایش بار دینامیکی در روسازی دال خط راه آهن" رساله دکتری، ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 
- رضایی ف.، بویه نیا، م. (1383)، "امکان سنجی افزایش ظرفیت حمل بار در محور بافق سیرجان"، هفتمین همایش حمل و نقل ریلی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
- طباطبایی، الف.، م. (1394)، "روسازی راه"، چاپ بیست و ششم، ایران، نشر دانشگاهی.
- میرمحمدصادقی، س. ج.، (1387)، "اصول و مبانی تحلیل و طراحی خطوط بالاستی راه آهن" چاپ اول، ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
- Amsler, Y. and Hoogendoorn, C. (2010), "Urban Rail Transport- Final consolidated report, European Community under the Sixth Framework Program Priority, Sixth Sustainable development, global change & ecosystems.
 
- AREMA, American Railway Engineering and Maintenance of Way Association (2006), "Manual for Railway Engineering- Concrete Slab Track ", Vol. 2, Ch. 8.
 
- Esveld C. (2003),  "Recent development in slab track" European Railway Review, No. 2,
pp. 81–85.
 
- Esveld C. and Markine V. (2003), "Use of expanded polystyrene (EPS) sub-base in railway track design" In: IABSE Symposium, Antwerp, Belgium, pp. 14-15.
- Indraratna B., Khabbaz H., Salim W., and Christie D. (2006), "Geotechnical Properties of Ballast and the Role of Geosynthetics" Journal of Ground Improvement, No. 3, pp. 91-102.
- Huang Y. H. (2004), "Pavement analysis and design" Second edition, Pearson Prentice Hall, Pearson Education Inc. USA, New Jersey.
 
- Sadeghi J. and Esmaeili M. H. (2017), "Safe distance of cultural and historical buildings from subway lines" Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 96, pp. 89–103.
 
- Song H. P., Bian X. Ch., Chen Y. and Jiang J. (2011), "An analytical approach for slab track vibration with train-track-ground coupling effect" Proceedings of the 8th international conference on structural dynamics, Belgium, Leuven.
 
- Shiau Y., Huang Ch., Wang M. and Lu L. (2008), "New Model of Cement Product – Precast Slab Track for THSR (Taiwan High Speed Rail)" 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction. ISARC, Vilnius, Lithuania, pp. 129–140.
 
- UIC International Union of Railways (2010), "High Speed around the World Maps" UIC Lecture, France, Paris.
 
- Zhu Sh. and Cai Ch. (2011), "Fatigue life prediction of CRTS I ballast-less slab track" Third International Conference on Transportation Engineering, ASCE.