آنالیز استفاده از انواع دانه‌بندی نوع پیوسته، باز، متخلخل در رویه‌های آسفالتی داغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

دانهبندی مصالح سنگی در واقع استخوانبندی و ساختار اصلی مخلوط آسفالتی را تشکیل میدهد و از مهمترین عوامل ایجاد مقاومت در برابر خرابی روسازی است.مصالح سنگی درصد زیادی از یک مخلوط آسفالت داغ را تشکیل میدهد.در نتیجه خصوصیات مصالح سنگی مخلوط، تأثیر بسزایی بر خصوصیات مخلوط تهیه شده از آن میگذارد. مطالعه
ضر با عنوان، تحلیل فنی استفاده از انواع دانهبندی نوع پیوسته، باز، متخلخل مصالح سنگی در رویههای آسفالتی داغ، یکی از اولین مطالعاتی است که در آن سه نوع دانه-بندی باز، پیوسته و متخلخل در ساخت بتن آسفالتی، با هم مقایسه میگردند. هدفی که در این تحقیق مد نظر است، ارتقاعمر و عملکرد آسفالت در کشور و خصوصأ در استان بوشهر با استفاده از دانهبندیهای رایج در ایران و تعیین دانهبندی مناسب در اختلاط بتن آسفالتی مورد استفاده در شبکه جادهای استان بوشهر میباشد. برای به دست آوردن قیر بهینه، آزمایش مارشال بر روی 108 نمونه مخلوط مصالح سنگی با تعداد 6 درصد مختلف قیر انجام شد. در نتیجه با توجه به نمودارهای  مارشال، استحکام مارشال مخلوطهای تهیه شده با قیر بهینه در دانهبندی شماره 2 نوع متخلخل بیشتر از سایر دانهبندیها و روانی مارشال دانهبندی نوع 5 پیوسته کمتر از سایر دانهبندیها بود. همچنین بیشترین سختی مارشال مربوط به مخلوطهای دانهبندی شماره 1 نوع متخلخل و کمترین آن مربوط به دانهبندی شماره 5 نوع باز میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Analysis of Using Dense, Gap, and Porous Gradation of Aggregates in Hot Mix Asphalt

نویسندگان [English]

  • B.Y. Mamnoon 1
  • A. Abdi Kordani 2
1 M.Sc., Stud., Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Faculty of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Aggregate gradation of asphalt mixture that makes up the backbone of the main structure and is the most important factors in making resistance of pavement damage. Stone materials constitute a large percentage of a hot asphalt mix. As a result, a mixture of rocky material properties have an influence on properties of provided mixed. The present study with the title of technical analysis of using Dense, Gap and porous Gradation of aggregation in hot mix asphalt is one of the first studies in which three types of gradation open, continuous and porous asphalt concrete construction, are compared with each other. In this study we aim to do is to improve the life and performance of asphalt in the country and especially in Bushehr province by using of common aggregation in Iran and determining the appropriate aggregation in Hot Mix Asphalt used in road network of the province. To obtain optimum bitumen, Marshall Tests was performed on 108 samples of Examples of aggregate blende with the number of 6 percent bitumen. As a result, according to Marshall Charts, Marshall Strength in the aggregate mixture prepared with optimum bitumen in aggregation porous more than any other type of aggregation and mental Marshall Grading Type continuously aggregation was lower than the other. Marshall also the most difficult to mix aggregation type porous No. and the lowest gradation is open number.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregate Gradation
  • Hot Mix Asphalt (HMA)
  • Marshall Test
-اسماعیلی، ع.م.­، فخری، م.، (1384)، "روش­های جدید طرح مخلوط­های آسفالتی بر­اساسعملکرد و پیشنهاد روش مناسب برای کشور"، پژوهشکده حمل و نقل.
-افلاکی، ا.، (1368)­، "آزمایشگاه مکانیک خاک"، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
-آقاسلطان، ع.ر.، (1387­)­، "تعیین مدل دانه­بندی مصالح برای مقاوم سازی مخلوط­های آسفالتی در برابرتغییر شکل­های دائمی"، دانشگاه تربیت مدرس.
-"مؤسسه قیر و آسفالت ایران"، (1385)، "طرح مخلوط گرم آسفالت به روشLC"، انتشارات موُسسه قیر و آسفالتایران، شماره 8.
-ایزدی، ا.، (1381)­، "ارزیابی نقش مصالح سنگی در پدیده شیارافتادگی"، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 
-توسلی، م.، (1372)­، "طرح و کنترل بتن آسفالتی گرم"، انتشارات قلم، چاپ اول.
 
-حاج محمدرضایی، ع.، (1377)، "مجموعه کاربردی راه و آسفالت"، انتشارات آدنا، چاپ اول.
 
-زیاری، ح.، ایزدی، ا.، نصرت اله تبارآهنگر، ع.، (1387)، "ارزیابی آزمایشگاهی عوامل مؤثربر رفتار مخلوط­های آسفالتی با دانه­بندی استخوانیSMA)"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاهتهران.
 
-زیاری، ح.، (1385)، "راهنمای کاربردی
آزمایش­های قیر و آسفالت"، مرکز انتشارات دانشگاهعلم و صنعت ایران، چاپ اول.
 
-سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور،. (1381)­، "آیین­نامه روسازی راههای ایران"، نشریه شماره 234.
 
-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.، (1382)، مشخصات فنی عمومی راه، نشریه شماره 101.
 
-طاحونی، ش.، (1382)، "اصول مهندسی ژئوتکنیک"، موُسسه انتشارات پارس آیین.
 
-طباطبایی، ا.م.، (1383)، "روسازی راه"، مرکز نشر دانشگاهی.
-طباطبایی، ن.­، نمازی، س.ط.، (1387)، "بررسی تأثیر نوع دانه بندی در عملکرد آسفالت سوپرپیو درمقابل تغییر شکل"، چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران.
 
-نوبخت، ش.، عابدی، ح.، (1389)­، "تأثیر نوع دانه­بندی بر حساسیت رطوبتی مخلوط­های آسفالتی گرم"، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد.
 
-هاشمی، س.م.، لطیفی، م.، (1387)، "مطالعه آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای مختلف برمدول برجهندگی آسفالت"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.
 
-Abukhettala, Mukhtar Elseddig., )2006(, “The Relationship Between Marshall Stability”, Flow and Rutting of The New Malaysian Hot-Mix Asphalt Mixtures, Malaysian University of Technology.
 
 
-Birgisson, Bjorn. Roque, Reynaldo. (2005), “Evaluation of the Gradation Effect on the Dynamic Modulus, Journal of the Transportation Research Board,Transportation Research Record”, No1929.
 
 
-Brown, E Ray., Bassett Charles E., (1990), “Effect of Maximum Aggregate Size onRutting Potential and Other Properties of Asphalt Aggregate Mixtures”, Transportation Research Record, No1259.
 
-Clark, William., Wright, James, Buu Tri.,(1980), “Effect of Idaho Aggregate Gradation on Asphalt Paving Mix”, Idaho Department of Transportation.
 
 
-Elliot, Robert P., (1991), “Effect of Aggregate Gradation variation on Asphalt Concrete Mix Properties”, Transportation Research Record, No 1317.
 
-Fwa, Tien Fang., (2006), “The Handbook of Highway Engineering”, Taylor & Francis Group, LLC Boca Raton, United States of America.
 
-Kandhal, Prithvi Singh., Cross, Stephen A., (1993), “Effect of Aggregate Gradation on Measured Asphalt Content”, Transportation Research Record, No1417.
-Kandhal, Prithvi Singh., Cooley, L Allen., (2001),”The Restricted Zone in the Super pave Aggregate Gradation Specification, transportation Research Board”, NCHRP Report, No. 464.
 
      
-Kandhal, Prithvi Singh., et al., (1998), “Hot Mix Asphalt for Intersections in Hot Climates”, Asphalt Technology Report, No 98-06.
 
-Kandhal, Prithvi Singh., Mallick, RB., )2001(, Effect of Mix Gradation on RuttingPotential of Dense-Graded Asphalt Mixtures, Journal of the TransportationResearch Board,Transportation Research Record.
 
-Key, James P., Research Design in Occupational Education, Oklahoma State University.Available at: http//www.okstate.edu.
 
-Khosla, Narendra Paul., Sadasivam, S., (2005), Determination of OptimumGradation for Resistance to Permeability Rutting and Fatigue Cracking, FederalHighway Administration Report, FHWA, No 2004-2012.
 
 
-Kim,  Y  Richard.,  Kim,  Nakseok.,  Khosla,  Narendra  Paul.,  )1992(,  Effect  ofAggregate Type and Gradation on Fatigue and Permanent Deformation of Asphalt Concrete, Astm Publication Paper ID STP24225S.
 
-Mohammad, LN., Shamsi, Khaled Al., (2007), “Bailey Method for GradationSelection in HMA Mix Design”, transportation Research Circular, No E-C124.
 
 
-Shiau, Jieh Min.,et al., )1997(,"The Effects of Aggregate Gradation on PermanentDeformation of Asphalt Concrete, Xlllth World Meeting of the International RoadFederation.
 
 
-Sousa, Jorge B., (1998), Effect of Aggregate Gradation on Fatigue Life of AsphaltConcrete Mixes, Transportation Research Record, No. 1630.