مدل دسترسی حمل و نقل به مراکز درمانی بر اساس سناریوی زلزله گسل ری (مطالعه موردی: محدوده طرح ترافیک شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

در این مقاله با مشخصات یک زلزله احتمالی ، رابطه ای جهت سنجش سطح دسترسی حمل و نقل محله های شهر تهران ارائه گردیده است. پس از جمع آوری اطلاعات مرتبط با شبکه معابر، جمعیت، ساختمان، خطر لرزه ای، مراکز درمانی، شبکه مناسب برای تحلیل در محیط نرم افزار gisفراهم گردید.پس از تعیین مرکز هندسی محله ها  (جمعا 32 محله) به عنوان نقطه مبدا تعیین گردید و با تعیین  مراکز درمانی محدوده مطالعه(جمعا 45 نقطه ) به عنوان نقطه مقصد تعیین گردید. میزان سرعت سفر  در محدوده 5کیلومتر بر ساعت تا 20 کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شد. انسداد معابر در اثر فروریزش ساختمان نیز با تعبیه موانعی (­نقطه ای، خطی و پلی گون) شبیه سازی گردید.با توجه به نتایج تحلیل شبکه که در چهار بازه زمانی 10، 15 ،30 و45 دقیقه صورت گرفت، مشخص شد در بازه زمانی مزبور هر محله چند فرصت دسترسی دارد و تغییرات فرصت دسترسی با توجه به افزایش زمان آستانه به چه میزان است . این تحلیل با در نظر گرفتن موانع در همان بازه های زمانی انجام شد. نتایج نشان داد، افت سطح دسترسی محسوس است لیکن الگوی فراز و فرود شاخص در اغلب موارد از وضعیت بدون مانع پیروی می کند.همچنین نتایج بررسی شاخص در کل محدوده که از جمع این شاخص برای 32 محله بدست آمده نشان داد با گذشت زمان مقدار شاخص با شدت بیشتری افزایش یافته لیکن این شدت در شرایط بدون مانع نسبت به شرایط با مانع از رشد بیشتری برخوردار است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transportation Accessibility to Health Services Based On Earthquake Micro Zoning Study of Ray Fault Model Scenario: A Case Study of Central Restricted Zone in Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • M. Pouryari 1
  • N. Hasani 2
  • A. R. Mahboobi Ardakani 3
1 Ph.D. Student, School of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, School of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, School of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, defining a probable earthquake, a calculating measure as transportation accessibility level was presented. After data collecting include: road network, population, building, seismic risk, hospitals; an appropriate network for analysis based on GIS environment was prepared. By determining centroids of each district (totally 32) zone as an origin was selected and the health service center (totally 45) as a destination was determined. Travel speed (in the of range 5km/h - 20km/h) was assumed. Road blockage caused by collapsed building was simulated with point barrier, line barrier and polygon barrier in GIS environment. According the result of network analysis in periods (10, 15, 30, 45 minutes) access to any health service and changing the accessibility by time has been shown. The analysis was performed with blockage condition; the results showed that the accessibility index significantly dropped but the changing index with barriers was similar to without barriers. Moreover, the change rate of entire index in the network without blockage comparing network with blockages links is more sever.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • earthquake
  • accessibility
  • Health Service
  • Transportation
  • Travel Cost
-پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، (1389)، "تعیین ضرائب بزرگنمایی ساختگاه و استخراج توابع شکنندگی و روابط برآورد تلفات انسانی در اثر زلزله برای ساختمانهای شهر تهران"، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، تهران، ایران.
 
- شهرداری تهران، (1390)، "شرکت مطالعات جامع حمل و نقل تهران"، گزیده آمار و اطلاعات حمل و نقل شهری تهران، 1393.
 
-         مرکز آمار ایران، سالنامه آماری شهر تهران 1375 -1390.
 
 
-EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster.
 
-Database.(2016).URL.http://www.emdat.net.
 
-Gang Cheng ,Xiankai Zeng, Lian Duan, Xiaoping Lu, Huichao Sun,Tao Jiang Yuli Li, (2016), “spatial difference analysis for accessibility to high level hospitals based on travel time in schenzhen, china,Habitat International 53, pp.485-494.
 
 
-Geurs.K.T, Van Wee.B, Accessibilty (2004), “Evaluation of Land-Use and Transport Strategies: Review and Research Directions”. Journal of Transport Geography, 12,
pp.127-140.
 
-Japan international cooperation agency (JICA). (2000), “The study on seismic microzoning of the greater Tehran area, Center for earthquake and environmental studies of Tehran (Cest), Tehran Municipality.
 
-Litman. T, (2008), “Evaluating Accessibility for Transportation Planning.Victoria Transport PolicyInstitue.http://www.vtpi.org. A short version of this paper was presented at the 87 Th Transportation Research Board Annual Meeting on January.
 
-Liu.s, Zhu.x, An Integrated GIS Approach to Accessibility Analysis, Transaction in GIS, 2004, 8(1), pp.45-62.
 
-Masoodi.M, Rahimzadeh.M,  (2015), “Measuring access to urban health services using Geographical Information System(GIS): a case study of health service management in Bandar Abbas,Iran,International Journal of Health Policy and Management, 4(7), pp.439-445.
 
-Pinto.p,Franchin.P,Cavalieri.F,Lupoi.A,et al, (2012), “Methodology for systemic seismic vulnerability assessment of buildings”,
 
-Infrastructurs, networks and socio-economical impacts, SYNER-G project, pp.165.
 
-Abounacer R., (2014), “Monia Rekik, Jacques Renaud, An exact solution approach for multi-objective location-transportation problem for disaster response”,Computers & Operations Research, 41, pp.83-93.
 
-Teodora Estera Ursulica, (2016), “the relationship between health care needs and accessibility to health care services in Botosani county –Romania, procedia Environmental Sciences 32, pp.300-310