ارایه مدل همفزون استفاده از وسایل نقلیه همگانی در سفرهای روزانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در شرایطی که والدین تصمیم­گیرندگان نهایی در مورد شیوه انتخاب سفر فرزندانشان به مدرسه هستند، شیوه سفر خود آن­ها نیز متقابلاً  تحت تاثیر نیازمندی­های سفر فرزندانشان است.  این مقاله نشان می­دهد چگونه یک مدل هم­فزون قادر است میزان استفاده از وسایل نقلیه همگانی را برای سفرهای روزانه (کاری و تحصیلی) در سطح خانوارها توصیف نماید. نمونه­ای متشکل از 4000 خانوار
(با نرخ بازگشت 39/47 درصد) با استفاده از پرسش­نامه­های کاغذی مورد پرسش­گری قرار گرفت. هر خانوار الزاماً دارای یک فرزند در مقطع ابتدایی بوده است. آمار توصیفی داده­ها نشان می­دهد تنها 732 نفر از والدین (39 درصد) برای سفرهای کاری و 216 نفر از فرزندان (11 درصد) برای سفرهای تحصیلی، سه بار در هفته یا بیشتر از وسیله نقلیه همگانی استفاده کرده­اند. در این مقاله یک مدل معادله ساختاری با الهام از تئوری رفتار رنامه­ریزی شده برای توصیف استفاده از حمل و نقل همگانی در سفرهای روزانه ارائه شد. نتایج بر جنبه "قصد" در استفاده از حمل و نقل همگانی تاکید دارد. کنترل  درک شده رفتاری، عادت، دسترسی به زیرساخت­های حمل و نقل همگانی، همراهی فرزندان تا مدرسه و فاصله درک شده خانه تا مدرسه از دیگر عوامل موثر در بروز رفتار استفاده از وسایل نقلیه بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Aggregate Model for Transit Usage in Commuting Trips

نویسندگان [English]

  • Sh. Ehteshamrad 1
  • M. Saffarzadeh 2
  • A. R. Mamdoohi 3
  • S. Saffarzadeh 4
1 Ph.D., Student, Department of Civil and Environmental Engineering Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Civil and Environmental Engineering Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 M.Sc., Student, Department of Civil and Environmental Engineering, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

While parents are the ultimate decision makers for their children’s mode choice for school trips, their mode choice in return is under the influence of their children’s trips requirements. This paper demonstrates how an integrated model describes transit usage for commuting 
trips –both work and school trips- in households. A sample of size 4000 households (return rate 47.39 percent) was surveyed via physical questionnaires. Respondents had necessarily at least one child at primary school. Descriptive statistics of data showed only 732 (39 percent) of them use transit for work trips and 216 (11percent) of children use transit for school trips 3 times a week or more. A structural equation model, inspired by theory of planned behavior was utilized to explore a single model explaining transit usage in households. Results emphasis on the intentional aspect of transit usage. Perceived behavioral control showed to be effective as well. Additionally habit, access to transit infrastructure, escorting child to school and distance from home to school showed to be significant.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mode choice
  • transit
  • commuting trips
  • Work/ School Trips
  • Theory of Planned Behavior
Ajzen, Icek (1991), "The theory of planned behaviour", Organizational behavior and human decision processes, pp. 179-211.
 
-Bamberg, Rolle S., D., and Weber  C. (2003), "Does habitual car use not lead to more resistance to change of travel mode? Bamberg", Transportation, No. (30),
pp. 97–108.
 
-Broberg  Anna , and Satu Sarjala (2015), "School travel mode choice and the characteristics of the urban built  environment: The case of Helsinki, Finland", TransportPolicy, 37.
 
-Ching-Fu  c, and Chao W. (2011), "Habitual or reasoned? Using the theory of planned behavior, technology acceptance model, and habit to examine switching intentions toward public transit", Transportation Research Part F 14 , pp. 128–137.
 
-De Witte Astrid, Hollevoet Joachim, Dobruszkes Frédéric, Hubert Michel, and Macharis Cathy (2013), "Linking modal choice to motility: A comprehensive review", Transportation Research Part A, No. (49),
pp. 329–341.
 
-Klöckner, C. A., and Blöbaum A. (2010), "A comprehensive action determination model – towards a broader understanding of ecological behaviour using the example of travel mode choice", Journal of Environmental Psychology , No. 30(4), pp. 574–586.
 
-Klöckner, C. A., and Friedrichsmeier T. (2011), "A multi-level approach to travel mode choice – How person characteristics and situation specific aspects determine car use in a student sample", Transportation Research Part F 14, pp. 261-277.
 
-Mayne, S.L., Auchincloss A.H., and Michael Y.L. (2015), "Impact of policy and built environment changes on obesity-related outcomes: a systematic review of naturally occurring experiments", Obesity Reviews 16, No. 5.
 
-Park, H., Noland R. B., and Lachapelle U. (2013), "Active school trips: associations with caregiver walking frequency", Transport Policy, No. 29, pp. 23-28.
 
-Rasouli Soora , and Timmermans Harry (2014), "Applications of theories and models of choice and decision-making under conditions of uncertainty in travel behavior research", Travel Behaviour and Society 1,
No. 3.
 
-Siu Hing Lo , Gerard J.P. van Breukelen, Gjalt-Jorn Peters, and Gerjo Kok, (2016), "Commuting travel mode choice among office workers: Comparing an Extended Theory of Planned Behavior model between regions and organizational sectors", Travel Behaviour and Society 4.
 
-Schwartz S. H., and Howard J. A. (1981), "A normative decision-making model of altruism. In J. P. Rushton & R. M. Sorrentino (Eds.) ", Altruism and helping behavior, pp. 89–211.
 
-Verplanken , B., Aarts H., and Knippenberg A. (1994), "Attitudes versus general habit: Antecedents of travel mode choice", Journal of Applied Social Psychology, No. 24(4), pp. 285-300.