تخصیص کمی ریسک در پروژه‌های BOT در راهسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده‌ مهندسی صنایع و سیستم‌ها‌، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، مهندسی صنایع، دانشکده‌ مهندسی صنایع و سیستم‌ها‌، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروزه روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری(BOT) از روش‌های پذیرفته‌شده و تأثیرگذار جهت سرمایه‌گذاری ساخت سریع پروژه‌های زیربنایی موردنیاز کشورها می‌باشد‌. در این میان ریسک‌های متعددی ممکن است قراردادهای BOT را تحت تأثیر قرار دهد. ازجمله موضوع تخصیص ریسک میان دو بخش خصوصی و عمومی. در این مقاله با نشان دادن جایگاه فرآیند‌ تسهیم ریسک در شکل‌گیری پروژه‌های BOT، چهارچوبی راهنما برای چگونگی تخصیص ریسک در بین عوامل پروژه ارائه می‌شود. ازاین‌رو باید پیش از آغاز پروژه و عقد قرارداد، هر یک از ریسک‌های پروژه براساس معیارهای مناسب تعیین شود. دراین مقاله دو بخش تخصیص کیفی و کمی ریسک ارائه شده است. در ابتدا برای شناسایی ریسک‌های موجود در پروژه آزاد راه تهران- رشت با استفاده از 30 پرسشنامه اقدام سپس به تخصیص و تسهیم کیفی ریسک پرداختیم، مدل کیفی ارائه‌شده با استفاده از مدل بیزین با دقت 93.56% و 98.31% میزان ریسک‌های درست تخصیصی برای کارفرما و پیمانکار ارزیابی شد. در بخش کمی با استفاده از نظریه بازی‌ها کمینه مجموع هزینه‌های کارفرما و پیمانکار در تخصیص ریسک 35% ریسک به کارفرما و 65% ریسک به پیمانکار تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantitative Risk Allocation of BOT Projects in Road Construction

نویسندگان [English]

  • Maryam Rajeeian 1
  • Nasim Nahavandi 2
1 M. Sc., Grad., Industrial and Systems Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Professor, Industrial and Systems Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the method of Build, operation and Transfer of accepted and effective methods for investing in the construction of fast infrastructure projects required by countries. However, several risks may affect the Build, operation, and Transfer contracts.
One of the most significant topics in study of BOT is process of its allocation to public and private sections. In this paper, by presenting the position of the risk-sharing process in the formation of Build, operation, and Transfer projects, a guidance framework is developed for how to allocate risk among the project's agents.
Therefore, before starting a project and contracting, each of the project risks must be determined according to the appropriate criteria. Study continues by studying risk’s allocation in two quantitative and qualitative levels. Qualitative model uses Bayesian model to allocate risk for employer and contractor in 93.56% and 98.31% levels of significance. In order to identify the risks in the high way project of Tehran-Rasht, we first used 30 action questionnaires and then qualitative assigning and sharing the risk.
In quantitative model, game theory used to allocate minimum of total cost while 35% of risk assigned to employer and 65% to contractor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BOT
  • Risk Allocation
  • Game Theory
  • Bayesian Method
- خانزادی، م. نصیر­زاده، ف. و رضایی، م.، (1389)، "تخصیص بهینه کمی ریسک با استفاده از رویکرد پویایی سیستم"، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران، گروه پژوهشی آریانا.
 
-خزائنی، گ و احمدی ،ل.، (1384)، "مدیریت ریسک در پروژه‌های کلان با رویکردBOT"، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران، گروه پژوهشی آریانا.
 
- محمد بیگی، س.، (1390)، "تخصیص بهینه ریسک در پروژه‌های BOT با رویکرد PMBOK"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
- Bing, L., Akintoye, A. and Hardcastle, C., (2007), "The allocation of risk in PPP/PFI construction projects in the UK", International Journal of Project Management 23 (2),
pp. 25–35.
-Gupta, A., Trivedi, M., Kansal, R. and Scholar, P., (2013), "Risk variation assessment of indian road ppp projects", International Journal of Science, Environment,5(2),
pp. 1017-1026.
-Medda, F., (2007), “A game theory approach for the allocation of risks in transport public private partnerships", International Journal of Project Management, 25(3), pp.213-218.
-Project Management Institute, (2004), "PMBOK Guide, A guide to the project management body of knowledge ", four compus boulevand USS, pp. 19073-3299.
 
-Silva, L. H., & Crispim, J. A., (2014). The project risk management process, a preliminary study. Procedia technology, 16, 943-949.
 
-Valipour, A., Sarvari, H., Yahaya, N., Norhazilan, M. N., and Khoshnava, S. M. (2014). Analytic Network Process Approach to Risk Allocation of EPC Projects Case Study: Gas Refinery EPC Projects in Iran. In Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications Ltd. Vol. 567, pp. 654-659.
- Yun-na, W., Xin-liang, H., Ling-shuang, X. and Ze-zhong, L., (2012), “Research on Risk Allocation of Public-private Partnership Projects Based on Rough Set Theory”, Communications in Information Science and Management Engineering, 2(7).