بررسی نحوه ارزیابی حمل و نقل مواد نفتی توسط کشتی‌های نفتکش در راستای توسعه صادرات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی، دانشگاه علوم دریایی، خارک، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی و مطالعه نحوه بازرسی نفت خام و فراورده‌های آن در تجارت خارجی ایران و ارائه راهکارهای مناسب می یاشد. به همین منظور این تحقیق تلاش دارد تا با پاسخگویی به این سؤال که آیا بین بازرسی کالاهای نفتی (بر اساس ضوابط و استاندارهای ملی و بین المللی) و توسعه و بهبود تجارت بین المللی و نیز کسب اعتبار تجاری بین شرکاء تأثیر معنی داری وجود دارد؟ روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی همبستگی است. بدین منظور از بین مدیران و متخصصان شرکت‌های فعال نفتی و متخصصان در امر بازرسی کالاهای نفتی، 50 نفر به ‌صورت نمونه در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. در این تحقیق جهت بررسی متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. از طرفی به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون با سطح معنی‌داری (01/0P<) استفاده شده است. یافته­ها نشان داد که بین بازرسی کالاهای نفتی (بر اساس ضوابط و استاندارهای ملی و بین المللی) و توسعه و بهبود تجارت بین المللی، و کسب اعتبار تجاری بین شرکا رابطه معنیداری وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که بازرسی نفت خام و فرآورده های آن بر اساس ضوابط و استاندارهای ملی و بین المللی می تواند سبب توسعه و بهبود تجارت بینالمللی و نیز افزایش اعتبار تجاری بین شرکا در کشور شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the Evaluation of Oil Products Transportation by the National Iranian Tanker Company in Line with the Development of Iran's Exports

نویسندگان [English]

  • H. Yousefi 1
  • Kh. Shahabi 2
1 Assistant Professor, College of Economic and Maritime Management, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
2 M.Sc., Grad., in Maritime Transport, University of Marine Science, Kharg Island, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate how to inspect Iran's foreign trade in crude oil and its products and solutions for the industry. So, in order to answering this question that whether the inspections (based on criteria and standards, national and international) and the development of international trade and business between the partners also gain a significant impact? The research method was correlation descriptive field method. Among managers and professionals specializing in inspection companies, oil and oil products, 50 persons were chosen as samples available. In this study the questionnaire was used to assess the variables of this research. For data analysis Pearson's correlation coefficient with significant level (>P0.01) was used. Results showed that the inspection (criteria and standards based on national and international) and the development and improvement of international trade, the increase credit and trade partners, there is a significant relationship between partners in the country. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inspection
  • Crude Oil
  • International Trade
  • Commercial Credit
  • Standard
-امرایی، ب.، (1379)، سورویانس (بازرسی کمیت و کیفیت کالا)، "جزوه گروه آموزشی حمل‌ونقل دریا، دانشگاه آزاد واحد خارگ، ص. 17-1.
 
-انتصاریان، ف.، (1372)،  "لزوم آموزش و گسترش بازرسی کالا در تجارت خارجی کشور". مجله پیام دریا، شماره هجدهم، ص. 36-32.
-دلاور، ع.، (1392)، "روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی". تهران: انتشارات فروزش.
-دولت شاهی، ط.، (1392)، "اقتصاد بین‌المللی، تجارت بین‌المللی"، مالیه بین‌المللی، ص. 126.
-رامن، ژ.، (1393). استفاده از نفت و مشتقات آن در روزگار باستان، هنر و مردم، ترجمه مسعود رجب‌نیا، شماره. ۱۴۴، ص. 43-38.
-رحیمی، م.ر.، (1393)، بازرسی چیست؟ سیاست‌نامه، شماره 559.
-طاهری، الف. الف.، (1380)، "توربین میتر، پرور میتر". جزوه آموزشی.
-طباطبایی زاده، س. ر.، (1383)، "سیستم کنترل توربین و بررسی سیستم‌های مدرن کنترل و ابزار دقیق". تهران: انتشارات نوین آرا.
-طباطبایی زاده، س. ر.، (1383)، "آشنایی با نحوه عملکرد سیستم‌های اندازه‌گیری نفت خام، فراورده‌های نفتی و گاز مایع به روش ایستا و پویا". تهران: انتشارات نوین آرا.
-گیوه چی، ن.، (1384)، "آزمایش‌های کلیدی و فرآورده-های نفتی". جزوه آموزشی.
 
-Shirvani, H., (1999), “Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4—Proving Systems (Section 4—Tank Provers)”. Copyright American Petroleum Institute, Provided by IHS under license with API. 
pp. 1-22.
 
-Shirvani, H., (1999), “Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4—Proving Systems (Section 6—Tank Provers)”. Copyright American Petroleum Institute, Provided by IHS under license with API. pp. 1-14.
 
-Shirvani, H., (1998), “Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 4—Proving Systems (Section 7-Field Standard Test Measures). Copyright American Petroleum Institute, Provided by IHS under license with API. pp. 1-47.
 
-Shirvani, H., (2001), “Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17—marine measurement (Section 1 Guidelines for Marine Cargo Inspection). Copyright American Petroleum Institute”, Provided by IHS under license with API. pp. 1-66.
 
-Shirvani, H.,(1994), “Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17—marine measurement (Section 4 Method for Quantification of Small Volumes on Marine Vessels OBQ/ROB)”. Copyright American Petroleum Institute, Provided by IHS under license with API. pp. 1-23.
 
-Shirvani, H., (1995), “Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17—marine measurement (Section 5 Guidelines for Cargo Analysis and Reconciliation). Copyright American Petroleum Institute, Provided by IHS under license with API. pp. 1-36.
 
-Shirvani, H., (1998), “Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17—marine measurement (Section 6- Guidelines for Determining the Fullness of Pipelines Vessels and Shore Tanks)”. Copyright American Petroleum Institute, Provided by IHS under license with API. pp. 1-15.
 
-Shirvani, H., (1995), “Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17—marine measurement (Section 7 Recommended Practices for Developing Barge Control FactorsVolume Ratio)”. Copyright American Petroleum Institute, Provided by IHS under license with API. pp. 1-11.
 
-Shirvani, H., (2001), “Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 13 Statistical Aspects of Measuring and Sampling (Section 1 -Statistical Concepts and Procedures in Measurement)”. Copyright American Petroleum Institute, Provided by IHS under license with API. pp. 1-24.