پهنه‌بندی تعیین قیر مناسب براساس شاخص عملکردی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

سیستم رایج نام گذاری قیر در ایران براساس درجه نفوذ قیر است در حالی که برخلاف این دسته بندی قیر، مشخصات قیر به روش روسازی ممتاز به طور نظری و مستقیم براساس عملکردی بنا شده است و امروزه به عنوان یک سیستم رایج در اکثر کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از اطلاعات به دست آمده از 96 ایستگاه هواشناسی کشور که داده­های 20 سال اخیر را جمع­آوری کرده­اند،  یک بررسی از وضعیت قیرهای مورد نیاز در کشور به روش روسازی ممتاز صورت پذیرد. بدین منظور دمای حداقل در سطح روسازی  و دمای حداکثر در عمق 20 میلی متر روسازی با ضریب اطمینان 98%  محاسبه گردید. با استفاده از این دو پارامتر PGXXYY   برای هر ایستگاه تعیین  و پهنه بندی جغرافیائی در کل با استفاده از این دو پارامتر، شاخص PGXXYY   برای هر یک از ایستگاه­های یاد شده تعیین و نقشه پهنه­بندی جغرافیائی نظیر آن در کل کشور را  با استفاده از  نرم افزار GISتهیه  شد. در انتها در هر نقطه از راه­های اصلی کشور این شاخص مشخص گردید. نتایج  حاکی از آن است که قیرهای تولیدی کشور (به لحاظ شرایط آب و هوائی)در حدود 90 درصد از کل نتایج ایستگاه­های بدست آمده را پوشش می دهند که برای 10 درصد باقی مانده،  قیر پلیمری می تواند جایگزین مناسبی باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical Zoning of Asphalt Binder for Iran According on Performance Grade

نویسندگان [English]

  • H. Rooholamini 1
  • B. Ghobadipour 2
  • M. R. Soleymani Kermani 3
  • M. Vamegh 2
1 Ph.D. Student, Civil and Environmental Engineering Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student, Civil and Environmental Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Transportation Research Institute, Road, Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to construct new durable pavements, it is necessary to have the ability to predict the performance of hot mixed asphalt concrete (HMAC) when selecting appropriate asphalt binder. Common system of bitumen nomenclature has based on penetration. In spite of classical assortment of asphalt binder, Super Pave performance grading (PG) specifications was developed to relate bitumen properties to field performance and allow the selection of appropriate bitumen for a specific climatic condition. Theoretically and directly bitumen properties according on super pave are based on efficiency and nowadays it used to a current system in many developed country. For these reasons, it is necessary to predict the field performance of asphalt mixes when selecting the bitumen (pure or modified). Therefore, in this study, 96 weather stations all over Iran were identified and selected for use in this research as having the most extensive set of data. High and low temperature of pavement is calculated according to the 96 available synoptic data of the past 20 years for Iran to determine suitable asphalt binder by using Super pave testing protocol (ASTM D6373). In order to achieve this purpose, we calculated minimum and maximum pavement temperature with consideration of 98% reliability. PGXXYY was calculated by using these two parameters for each city and Geographical zoning is made by GIS software use of Straight line method. the result shows bitumen produced in Iran  is satisfactory (for climatic condition) on majority roads (covered 90 percent of result) and for retained PG, Polymers and some other additives can successfully improve the performance of asphalt pavements at low, intermediate and high temperature by increasing mixture resistance to fatigue cracking, thermal cracking and permanent deformation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • asphalt binder
  • Performance Grade (PG)
  • Sharp Tests
  • Geographical Zoning