شناسایی و مدلسازی عوامل مؤثر در عبور بی‌درنگ عابرین پیاده از چراغ قرمز عابر در تقاطع‌های چراغ‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر در عبور بی‌درنگ عابرین پیاده از چراغ قرمز عابر، هنگام رسیدن به تقاطع‌های چراغ‌دار و مدل‌سازی آن در جهتپیش‌بینی رفتار عابرپیاده در مواجهه با چراغ قرمز در تقاطع‌های چراغ‌دار هوشمند سطح شهر تهران انجام گردید. پس از فیلم‌برداری از 6 تقاطع در سطح شهر تهران، اطلاعات 1130 عابرپیاده با بازبینی این داده‌های ویدیویی ثبت گردید. در این پژوهش از مدل لوجیت برای شناسایی میزان تأثیر عوامل مؤثر در اقدام عابر پیاده برای عبور بی‌درنگ یا عدم عبور بی‌درنگ از تقاطع استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در تصمیم عابرین پیاده برای عبور بی‌درنگ از تقاطع‌های چراغ‌دار عوامل منطقه برداشت اطلاعات (شمالی، مرکزی و جنوبی)، جنسیت، طول خط عابر پیاده، دما، حجم ترافیک وسایل نقلیه، تعداد عابرین در حال انتظار برای سبز شدن چراغ و تعداد عابرین در حال عبور از تقاطع تأثیر معناداری دارند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Identification of Factors Affecting the Immediate Crossing of Pedestrians at Signalized Intersections

نویسندگان [English]

  • H. Nassiri 1
  • A. Yeganeh 2
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 M.Sc., Student, Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Pedestrian errors are found in 59% of the vehicle to-pedestrian accidents. The traffic crash statistics show the importance of understanding factors of pedestrians’ error. Pedestrians’ red-light violation is a type of highly dangerous behavior occurring at intersections. A total of 1130 pedestrians approaching the intersections during red light periods were obtained from careful review of the videotapes in 6 intersections at Tehran, Iran. A logit model is developed to identify the probability and effect of various covariates for pedestrians’ immediate crossing behavior. The estimated parameters of the logit model in predicting the immediate crossing behavior were determined, and the significant parameters were identified. The results indicate that the immediate crossing was significantly affected by Survey location (South, center or north of the city), Gender, Crosswalk length, temperature range, traffic volume and the number of other pedestrians who are waiting for the green light and who are crossing against red light when the pedestrian arrives at the intersection, but Influence of Survey time (Peak or Off-peak) and age are not significant.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • traffic safety
  • Pedestrian Safety
  • Immediate Crossing
  • Behavioral Modeling
  • logistic regression
کرمانشاه، م.، و درزی، ع. (1384)، "تمایل به پرداخت رانندگان برای اطلاعات سفر"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف (n.d.) 
-"معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران" (2017)، صفحه اصلی.­(n.d.). Retrieved December 31,
-A Review of Pedestrian Safety Research in the United States and Abroad, (2004).
-Brosseau, M., Zangenehpour, S., Saunier, N., & Miranda-Moreno, L. (2013), "The impact of waiting time and other factors on dangerous pedestrian crossings and violations at signalized intersections: A case study in Montreal". Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour,
pp.21,159–172. http://doi.org/10.1016/j.trf.2013.09.010.
-Econometrics Academy. (n.d.). Retrieved December 26, (2017), from https://sites.google.com/site/econometricsacademy/Guo, H., Gao, Z., Yang, X., & Jiang, X. (2011), "Modeling pedestrian violation behavior at signalized crosswalks in China: A hazards-based duration approach". Traffic Injury Prevention, 12(1), pp.96–103.
-Pedestrian Safety | NHTSA. (n.d.). Retrieved January 4, (2018), "from https://www.nhtsa.gov/road-safety/pedestrian-safety Pedestrian Safety, A Road Safety Manual For Decision-Makaers And Parctitioners,World Health Organization,2013. (n.d.).
-Tiwari, G., Bangdiwala, S., Saraswat, A., & Gaurav, S. (2007). Survival analysis: Pedestrian risk exposure at signalized intersections. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 10(2), pp.77–89.
http://doi.org/10.1016/j.trf.2006.06.002.
-W. H. Organization, Global status report on road safety. World Health Organization. (2015),
-Yang, X., Abdel-Aty, M., Huan, M., Peng, Y., & Gao, Z. (2015). An accelerated failure time model for investigating pedestrian crossing behavior and waiting times at signalized intersections. Accident; Analysis and Prevention, 82, 154–62.
http://doi.org/10.1016/j.aap.2015.04.036.
-Zhang, Z., Wang, D., Liu, T., & Liu, Y. (2016), "Waiting Endurance Time of Pedestrians Crossing at Signalized Intersections in Beijing". Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (2581), pp. 95–103. http://doi.org/10.3141/2581-12
from http://traffic.tehran.ir/