ارائه مدل لجستیک امدادی در مقابل زلزله مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی- مطالعه موردی در شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند تا سیاست‌گذاری‌های کلان و خرد مبتنی بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه بومی و محلی و فعال کردن آن‌ها بدون تحمیل فشار بر مردم دنبال شود. مدیریت بحران نیز از این امر مستثنا نیست زیرا با تلاطم اوضاع اقتصادی، اجتماعی همراه است و ضرورت دارد با تکیه‌بر ظرفیت‌های بومی، برگشت‌پذیری به شرایط تعادل قبل در اسرع وقت انجام شود. هم‌اکنون علی‌رغم تهدیدهای متعدد در حوزه بلایای طبیعی و قرار گرفتن ایران در جمع 10 کشور بلاخیز دنیا، در داخل کشور مدلی برای لجستیک امدادی در مقابل زلزله خصوصاً مبتنی بر شرایط اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. در لجستیک امدادی تمرکز روی عوامل کلیدی موفقیت برای افزایش کارایی و اثربخشی و اولویت‌بندی آن‌ها به‌منظور تخصیص بهینه منابع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که موردتوجه مقاله حاضر قرارگرفته است. برای رسیدن به این هدف، بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مبتنی بر آراء خبرگان فن و تصمیم‌گیرنده، از پویایی‌شناسی سیستم در حوزه تحلیل سیستم‌ها برای ارائه مدل لجستیک امدادی در مقابل زلزله مبتنی بر سیاست­های اقتصاد مقاومتی و بازگشت به دوران ثبات و تعادل استفاده‌شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد در صورت وقوع زلزله با شدت 8 مرکالی در شهر اردبیل اگر مدیریت لجستیک امدادی از یک سیستم منسجم و علمی برخوردار باشد می‌تواند با بهره‌گیری از امکانات موجود منطقه و با اندکی امداد از استان‌های معین و سایر شهرستان‌های استان، تا حدود زیادی خسارات و هزینه‌های ناشی از زلزله را کاهش داده و به مدیریت موفقیت آمیز بحران کمک نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relief Logistic Model for Earthquake Conditions Based on Resistive Economy Policy - Case Study of the Ardabil City

نویسندگان [English]

  • A. Heidari Anary 1
  • S. H. R. Shahabi Haghighi 2
  • S. Raissi 3
1 Ph.D., Student, Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Industrial Engineering Department, AmirKabir Technical University, Tehran, Iran
3 Associate Prof, Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Resistive economy requires minor and major policy makings based on optimum use of native and local capacities without putting pressure on people. Also Crisis management is not an exception; because it accompanies with the turmoil of social and economic situation and is necessary to rely on native and local capacities to recover from crisis to before crisis stasis situation as soon as possible. In spite of the numerous threats in the area of natural disasters and Iran's exposure to the 10 most blazing countries in the world, there is no model for Relief Logistics reversing the normal conditions of an earthquake, especially based on the conditions of the resistance economy. To this end, the focus on the key factors of success in increasing the efficiency and effectiveness of crisis management and prioritizing them in order to optimize the allocation of resources is of particular importance. In order to achieve this goal, based on resilient economy policies and based on decision makers and decision makers, system dynamics in the field of system analysis has been used to provide a model for returning to the post-earthquake stability period in order to empower people. And the reversibility of indigenous and local capacities is pursued. The results of this research showed that in the event of an earthquake with an intensity of 8 mercurial in Ardebil If the rescue logistics management has a coherent and scientific system, it can reduce losses and costs of earthquake and help to manage crisis successfully by utilizing the existing facilities of region and with a little aid from adjuvant provinces and other townships of province.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience Economics Policy
  • Dynamics
  • Natural Disaster Management
  • Relief Logistics
احمدی، م.، و سیفی، ع.، و قرهی، علیرضا (1392)، "مدل لجستیک امدادرسانی برای کاهش تلفات پس از زلزله در ابعاد بسیار بزرگ و واقعی". دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران، شماره 4، ص. 64- 51.
- رجائیان، م. م.، (1388)،" شبیه سازی سیستم های پویا با نرم افزار (وین سیم)"، مشهد، انتشارات فریاز 
-زارع مهرجردی، ی.، و تیموری، ش.، (1395)، "­کاربردهای پویایی‌های سیستم در صنایع"، تهران، انتشارات مهرجرد.
-فقیه، ن.الف.، (1383)، "سیستم‌های پویا اصول و تعیین هویت"، تهران، انتشارات سمت.
- قبادی، ش.، (1385)، "سیستم داینامیک (کاربردی از تفکر سیستمی)"، تهران، سازمان مدیریت صنعتی. 
 -Akkihal, A., (2006), "inventory Pre-positioning for Humanitarian Operations", Thesis for Degree of Master of Engineering. In Logistics, MIT CTL.
-Powell, J.H., Mustafee, N., Chen, A., Hammond M., (2016), "System-focused risk identification and assessment for disaster preparedness: Dynamic threat analysis", Vol. 254, No. 2, PP. 550-564 
-­Johnson, C., Lizarralde, G., Davidson, C.H., (2006), "A systems view of temporary housing projects in post disaster reconstruction", Construction Management and Economics, Vol. 24, No. 4, PP. 367-378.
-­Sheu J.B., (2010), "Dynamic relief-demand management for emergency logistics operations under large-scale disasters", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 46, No. 1,
PP. 1-17.
-­Sheu J.B., (2007), “an emergency logistics distribution approach for quick response to urgent relief demand in disasters. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, vol. 43, No. 6,
PP. 687-709.
-­Berkoune, D., Renaud, J., Rekik, M., Ruiz, A., (2012), "Transportation in disaster response operations", Socio-Economic Planning Sciences, Vol. 46, No. 1, PP. 23-32.
-­Ertugay, K., Argyroudis, S., Duzgun, S., (2016), "Accessibility modeling in earthquake case considering road closure probabilities: a case study of health and shelter service accessibility in Thessaloniki, Greece", International journal of disaster risk reduction, Vol­. 17, PP. 49-66.   
-­Balcik, B., Beamon M.B., Krejci, C.C., Muramatsu, K.M., Ramirez, M., (2010), "Coordination in humanitarian relief chains:  Practices, challenges and opportunities", International Journal of Production Economics, Vol. 126, No.1, PP. 22-34.
-­Li, Y., Hu, Y., Zhang, X., Deng, Y., Mahadevan, S., (2012), "An evidential DEMATEL method to identify critical success factors in emergency management", Applied Soft Computing, Vol. 22, PP. 504-510.
-Caunhye, A.M., Nie, X., and Pokharel, S., (2014), "Optimization models in emergency logistics: A literature review", Socio-Economic Planning Sciences, Vol. 46, No. 1, pp. 4-13
-­Rawls, C.G., Turnquist, M.A., (2010), "Pre-positioning of emergency supplies for disaster response", Transportation research part B: Methodological, Vol. 44, No. 4, pp. 521-534.