ارزیابی خصوصیات ﻣﺼﺎﻟﺢ زاﺋﺪ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ در ﻣﺨﻠﻮط‌ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دپارتمان مهندسی عمران، دانشکده شهید یزدان پناه، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان کردستان، ایران

چکیده

امروزه یکی از معیارهای مهم  در پروژه ها، سازگاری با محیط زیست و اقتصادی بودن آن می باشد. کیفیت مواد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ در روﺳﺎزی راه اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﻃﺮاﺣﯽ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی راهﻫﺎ دارﻧﺪ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر دور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ در دﺳﺘﺮس ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد زاﺋﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ. اگر بتوان با حفظ کیفیت یا بهبود آن، به جای مواد طبیعی از مواد بازیافتی استفاده نمود گامی در جهت بهبود محیط زیست و اقتصادی کردن خواهد بود. در این تحقیق از درصدهای مختلف نخاله های ساختمانی و خرده بتن بازیافتی در مخلوط های آسفالتی استفاده شده است. آزمایش های  نسبت مقاومت کششی غیر مستقیم، مدول برجهندگی و شیار شدگی بر روی نمونه­های حاوی درصدهای مختلف نخاله­های ساختمانی و خرده بتن بازیافتی در مخلوط های آسفالتی بر روی نمونه ها  انجام شد. نتایج استفاده از درصدهای مختلف نخاله های ساختمانی در مخلوط های آسفالتی نشان می­دهد که نسبت مقاومت کششی غیر مستقیم نسبت به نمونه کنترلی کاهش و مدول برجهندگی و شیارشدگی آن افزایش می­یابد. بیشترین مقدار مدول برجهندگی و شیارشدگی  مخلوط آسفالتی حاوی 20 درصد نخاله ساختمانی می­باشد.نتایج استفاده از درصدهای مختلف نخاله­های ساختمانی در مخلوط­های آسفالتی نشان می­دهد که نسبت مقاومت کششی غیر مستقیم و مقاومت در برابر شیارشدگی نسبت به نمونه کنترلی بهبود و مدول برجهندگی آن کاهش
می­یابد. بیشترین نسبت مقاومت کششی غیر مستقیم و مقاومت در برابر شیارشدگی به ترتیب در مخلوط آسفالتی حاوی 50% و 75% خرده بتن بازیافتی می­باشد.

 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Properties of Waste and Recycled Materials in Asphalt Mixtures

نویسنده [English]

  • P. Darparnian
M.Sc., Grad., Department of Civil Engineering, Faculty of Shahid Yazdanpanah, Kurdistan Branch, Technical and Vocational University (TVU), Kurdistan, Iran
چکیده [English]

Today, one of the important criteria in projects is its compatibility with the environment and its economics. The quality of materials and materials in the pavement is of great importance in its design as well as the functional characteristics of the roads. In cases where the material is not available or is far away from the workshop, the feasibility of using the available materials is necessary. This reduces transport costs as well as the use of materials that seem redundant in some cases. If it is possible to maintain quality or improve it, instead of using natural materials from recycled materials, it will be a step towards the improvement of the environment and economics. In this research, various percentages of construction waste and recycled crushed aggregate in asphalt mixtures are used. Indirect tensile strength, resilient and shear modulus experiments were carried out on samples containing various percentages of construction waste and recycled crushed concrete in asphalt mixtures on the samples. The results of using different percentages of debris in asphalt mixtures show that the indirect tensile strength ratio is reduced compared to the control sample and the modulus of shear strength and roughness increase. The maximum amount of asphalt mixing and grooving modulus is 20% of the construction waste. The results of using different percentages of construction waste in asphalt mixtures show that the ratio of indirect tensile strength and tensile strength versus the control sample is improved and the modulus of resurfacing is reduced. The highest ratio of indirect tensile strength and shear strength is in the asphaltic mixture containing 50% and 75% recycled crushed aggregate, respectively.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycled Building Materials
  • Recycled Concrete
  • Indirect Tensile Strength
  • Resilient Modulus
  • Rutting
-ق. عمرانی، م. منوری، (­1388­)، "­مدیریت بازیافت شیشه در شهر تهران،" نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره چهار، زمستان.
-س. رضایی.، (1388)، "ویژگی­های ژئوتکنیکی نخاله­های ساختمانی و کاربرد آنها در پروژه­های عمرانی­،" ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس.
-ب. جعفری، س. زنجانی، (1389)، "بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله­های ساختمانی جهت استفاده در
 لایه های روسازی" ، پژوهشنامه حمل ونقل. سال دوازدهم، تهران 
-    م. مقیمی، ج. برنجیان، ک. نعمتی، (1384)، "بررسی خواص مکانیکی بتن بازیافتی با استفاده از خرده بتن"، دومین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، دانشگاه علم و صنعت، عمران.
-A. H. Aljassar, K. B. Al-Fadala, and M. A. Ali, (2005), "Recycling building demolition waste in hot-mix asphalt concrete: a case study in Kuwait," Journal of Material Cycles and Waste Management, Vol. 7, pp. 112-115.
-C.-H. Lee, J.-C. Du, and D.-H. Shen, (2012), "Evaluation of pre-coated recycled concrete aggregate for hot mix asphalt," Construction and Building Materials, Vol. 28, pp. 66-71.
-D.-H. Shen and J.-c. Du., (2004), "Evaluation of building materials recycling on HMA permanent deformation," Construction and building materials, Vol. 18, pp. 391-397. 
-H. Y. Ahmed, A. M. Othman, and A. A. Mahmoud, (2006), "Effect of using waste cement dust as a mineral filler on the mechanical properties of hot mix asphalt," Ass. Univ. Bull. Environ. Res, Vol. 9, pp. 51-60.
-I. Pérez, A. Pasandín, and L. Medina, (2012), "Hot mix asphalt using C&D waste as coarse aggregates," Materials & Design, Vol. 36,
pp. 840-846.
-J. Mills-Beale and Z. You, (2010), "The mechanical properties of asphalt mixtures with recycled concrete aggregates," Construction and Building Materials, Vol. 24, pp. 230-235.
-J. Zhu, S. Wu, J. Zhong, and D. Wang, (2012), "Investigation of asphalt mixture containing demolition waste obtained from earthquake-damaged buildings," Construction and Building Materials, Vol. 29, pp. 466-475.
-M. Ameri, S. Hesami, and H. Goli, (2013), "Laboratory evaluation of warm mix asphalt mixtures containing electric arc furnace (EAF) steel slag," Construction and Building Materials, Vol. 49, pp. 611-617.
-P. S. Kandhal, (1992), "Waste Materials in Hot Mix Asphalt: An Overview," National Center.
-S. Paranavithana and A. Mohajerani, (2006), "Effects of recycled concrete aggregates on properties of asphalt concrete," Resources, Conservation and Recycling, Vol. 48, pp. 1-12.
-S. Wu, J. Zhong, J. Zhu, and D. Wang, (2013), "Influence of demolition waste used as recycled aggregate on performance of asphalt mixture," Road Materials and Pavement Design, Vol. 14, pp. 679-688.