طراحی یک مدل تصمیم‌گیری در مورد خرید یا اجاره کارخانه آسفالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

یکی از مهمترین تصمیمات در مدیریت پروژه‌های راهسازی، تصمیم‌گیری در خصوص خرید یا اجاره ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز است. در این مقاله مدلی جدید طراحی و ارائه شده است که با استفاده از آن می‌توان هزینه تولید هر تن آسفالت را در حالت خرید کارخانه آسفالت، تخمین زده و با هزینه تولید هر تن آسفالت در حالت اجاره مقایسه نمود. هزینه تولید هر تن آسفالت در حالت اجاره، یک هزینه قطعی و مشخص بوده و جزء مسائل تصمیم‌گیری در شرایط اطمینان است، در صورتی که هزینه‌های تملک و بهره‌برداری در شرایط خرید، غیر قطعی و متغیر است. از این رو در این مقاله برای محاسبه هزینه‌های خرید از روش‌های تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان (ریسک) و ارزش مورد انتظار استفاده شده است. مطابق نتایج به دست آمده در هر پروژه با توجه به میزان آسفالت مورد نیاز، یک نقطه سر به سر وجود دارد که به ازاء مقادیر کمتر از این نقطه، اجاره و به ازاء مقادیر بیشتر از آن، خرید اقتصادی خواهد بود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Decision Model for Purchase or Lease an Asphalt Plant

نویسندگان [English]

  • M. Dezfulinezhad 1
  • M. H. Shafiyan 2
1 M. Dezfulinezhad, Ph.D. Student, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 M.Sc. Grad., Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Deciding whether to purchasing or leasing machinery and equipment is one of the most important decisions making in management of the roads construction project. In this paper, a new model has been designed and used for estimating the cost of one ton of asphalt in the state of purchase of asphalt plant, and compare it with the cost of one ton of asphalt in the state of lease. The cost of producing each tone of asphalt in the state of lease is a specified and deterministic cost and it is part of the decision-making process in terms of certainty, while that the cost of ownership and operation in the purchase terms are uncertain and variable. Therefore, in this paper, decision making methods in terms of uncertainty (risk) and expected value has been used for calculate purchasing costs. According to the results in each project, depending on the amount of asphalt required, there is a break-even point that for values less than this point, the rent will be economic and for more values than this point, the purchase will be economic.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision Making
  • Investment
  • Asphalt Plant
  • Purchase
  • Lease
-   معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی(1388)­،­ "­نشریه شماره 449، مدیریت بهره برداری/ ماشین آلات عمرانی".
-   معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی(1388)، "­نشریه شماره 448، مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین آلات عمرانی".
-   معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (1388)­، "­نشریه شماره 446، معرفی ماشین آلات عمرانی".
-   روانشاد نیا، م.، (1391)، "مرجع مدیریت ماشین آلات عمرانی برای مهندسان و مدیران پروژه"، سیمای دانش،  چاپ: اول. 
-   معینی، م.، (1385)، "­دستورالعمل کاربردی آنالیز بهای ساعتی ماشین آلات ساختمانی­".  
-   مشکی، م.، (­1382). "عوامل اقتصادی موثر بر تصمیم گیری درباره اجاره یا خرید­". پیک نور (علوم انسانی) 4. 51.
-   محتشمی، ع.، (1391)،" تصمیم ساخت یا خرید در حالت عدم اطمینان با رویکرد منطق فازی"، مدیریت تولید و عملیات 2. 1.
-   امینی, ا.، (1391)،"­مکانیابی کارخانه آسفالت برای پروژه‌های راه‌سازی­" ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، تهران. 
-   میرمحمدی، ز.، (1394)، "رویکرد فراابتکاری ترکیبی برای حل مسئله­ی مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت ظرفیت و تصمیم­گیری همزمان در مورد خرید یا اجاره­ی وسایل نقلیه". مهندسی صنایع و مدیریت شریف 1.
ص.73-80. 
-   مشکوری‌نجفی، م.، (1391)، "تحلیل اقتصادی و فنی معاملات هواپیما". 
-   حسینی هاشم امینی، ع.، (۱۳۹۴)­، "ارزیابی عملکرد
کارخانه­های آسفالت استان قم در سال 93 و رتبه بندی آنها"، هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران، تهران، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی 
-   طباطبائی، ع.، (۱۳۹۴)­، "ارزیابی نقش کیفیت فیلرمصرفی کارخانه­های تولید آسفالت دربروز خرابی­های راه­های استان خوزستان"، سومین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. 
-   طباطبائی، ع.، (۱۳۹۴)­، "­ارزیابی تاثیر وضعیت فیلر مصرفی کارخانه­های آسفالت بر شیارشدگی رویه­های آسفالتی"، سومین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. 
-   عامری، م.، (1383)، "روش‌های افزایش بهره‌وری در کارخانه آسفالت". وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی عمران.
-   طاهرخانی، ح.، (1391)،"بررسی تأثیر نحوه تولید آسفالت بر عملکرد روسازی‎های آسفالتی با مطالعه موردی کارخانه آسفالت". دانشگاه بین المللی­امام خمینی (ره) - قزوین - پژوهشکده فنی و مهندسی.
-   منصوری، م.، (۱۳۹۵)،" ارزیابی و مدیریت ریسک محیط زیستی کارخانه تولید آسفالت گرم به روش EFMEA (مطالعه موردی کارخانه آسفالت گرم شهر لامرد)"، دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست، شیراز، شرکت مهندسان مشاور پارس چگالش، دانشگاه صنعتی شیراز.
-        Gordon, M. J. (1974), “A general solution to the buy or lease decision: A pedagogical note”. The journal of finance, 29(1),
pp.245-250.
-        Schall, L. D. (1974), “The lease‐or‐buy and asset acquisition decisions. The journal of finance, 29(4), pp.1203-1214.
-        Johnson, R. W., & Lewellen, W. G. (1972), “Analysis of the Lease‐or‐Buy Decision”. The journal of Finance, 27(4), pp.815-823.
- Rai, V., & Sigrin, B. (2013), Diffusion of environmentally-friendlyenergytechnologies: buy versus lease differences in residential PV markets.Environmental Research Letters, 8(1), 014022.
- Helo, P., Gunasekaran, A., & Rymaszewska, A. (2017), “Pricing Decisions: From Ownership to Subscription. In Designing and Managing Industrial Product-Service Systems, pp.­73-81. Springer International Publishing.
- Hopkin, J. A. (1971), “Leasing versus buying of machinery”. Journal of ASFMRA, 35(1),
pp.17-23.
- Weingartner, H. M. (1987), “Leasing, asset lives and uncertainty: Guides to decision making. Financial Management, pp.5-12.
- Engelbourg, S. (1966), “Some consequences of the leasing of industrial machinery”. The Journal of Business, 39(1), pp.52-66. 
-        Drury, C., & Braund, S. (1990), “The leasing decision: a comparison of theory and practice”. Accounting and Business Research, 20(79), pp.179-191. 
-        Huang, H., Zhang, L., Yu, W., & Ye, C. (2017), “The comparison and analysis of agricultural mechanization decision mechanism between the traditional farmers and the new professional farmers”. In 2017 ASABE Annual International Meeting (p. 1). American Society of Agricultural and Biological Engineers 
-        Murthy, D. P., & Jack, N. (2014), “Leasing and Maintenance of Leased Assets. In Extended Warranties”, Maintenance Service and Lease Contracts, Springer London.          
-Singh, K., & Mehta, C. R. (2015), “Decision Support System for Estimating Operating Costs and Break-Even Units of Farm Machinery, agricultural mechanization in Asia, Africa, and Latin America”, 
46(1), pp.36.