بررسی شاخصهای مقاومتی بتن غلتکی حاوی الیاف پروپلین برای روسازی راهها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار، گروه عمران، دانشگاه پیام نور تهران شمال، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد بین المللی‌کیش، دانشگاه پیام نور کیش، ایران

10.22034/tri.2021.74517

چکیده

بتن غلتکی بتنی است بدون اسلامپ که به وسیله غلتک متراکم می‌شود و با توجه به مزایای آن به طور گسترده در اجرای روسازی جاده‌های بتنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.تسلیح بتن غلتکی توسط آرماتور به علت شرایط خاص اجرای آن امکان‌پذیر نیست. به همین علت محققین درصدد راهی جهت بهبود خصوصیات شکل‌پذیری و مقاومت خمشی آن بوده‌اند. استفاده از الیاف فولادی به عنوان جزئی از طرح اختلاط باعث افزایش مقاومت شده، اما بر مدول گسیختگی تأثیر چندانی ندارد. در این راستا استفاده از لایه نازک بتن ریزدانه مسلح شده با شبکه‌های بافته شده از الیاف)، در وجه نمونه‌های بتنی غلتکی، مقاومت آن را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. روسازی ساخته شده از بتن غلتکی (RCCP) می‌تواند برای مسیرهای با ترافیک سبک و همچنین مسیرهای با ترافیک سنگین استفاده شود و رویه بتن غلتکی مورد استفاده در این نوع روسازی دارای خصوصیاتی نظیر دوام زیاد، هزینه‌های ساخت کم و تعمیرات و نگهداری در سطوح کم است. در این مقاله ویژگی‌های این بتن مورد بررسی قرار گرفته است و استفاده از آن در روسازی راه‌ها ارزیابی شده است. در این مقاله به منظور بهبود عملکردر بتن غلتکی با استفاده از الیاف پروپیلین سه طرح کلی شامل بتن غلتکی، بتن غلتکی حاوی الیاف پروپیلین و بتن غلتکی حاوی الیاف پروپیلین و مواد پوزولانی (میکروسیلیس، خاکستر بادی و پودر سنگ آهک) ساخته شده و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفت. برای بررسی عملکرد مخلوط های فوق، خواصی همچون مقاومت فشاری و خمشی، مقدار انبساط و انقباض، جذب آب مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشات، الیاف پروپیلین باعث بهبود خواص مکانیکی بتن غلتکی از قببیل مقاومت فشاری، خمشی و دوام در برابر محیط های خورنده می شود. در طرح های حاوی الیاف پروپیلین و مواد پوزولانی مشاهده گردید،

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Resistance Indices of Roller-Compacted Concrete Containing Propylene Fibers Road Pavement

نویسندگان [English]

  • Jalal Ayoubinejad 1
  • Rasoul Zabihian 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 M.Sc.,Grad.‌, Roads and Transport Branch, Payame Noor University, Kish International Units‌, Iran.
چکیده [English]

Roller Compacted Concrete (RCC) has no slump and is compacted by rollers; it is widely used in pavement construction of concrete roads due to its advantages. RCC reinforcement by armature is not possible due to special implementation circumstances. Therefore, researchers have been seeking ways to improve its ductility properties, and flexural strength. The use of steel fibers as part of the mix increases the resistance, but the modulus of rupture remains unaffected. Accordingly, the use of a thin layer of fine-grained concrete reinforced with woven fiber networks greatly increases the resistance in the RCC samples. Roller Compacted Concrete Pavements (RCCP) may be used in light and heavy traffic routes; the RCC set in this type of pavement has the features of high strength, low manufacturing costs and low maintenance levels. The current paper examined the properties of RCC and evaluated its set on the pavement. The current paper analyzed the results of the implementation of three general schemes including RCC, RCC with Polypropylene fiber content and RCC with Polypropylene fiber and Pozzolanic materials (silica fume, fly ash and limestone powder) content in RCC performance improvements. We examined properties such as compressive and flexural strength, the amount of expansion and contraction, and water absorption to evaluate the performance of the above mixtures. Experimental results showed polypropylene fibers improve RCC mechanical properties including compressive strength, bending strength and durability in corrosive environments. Schemes contained polypropylene fibers and pozzolanic materials samples indicated better properties compared to the samples with mere fiber propylene content. Meanwhile, schemes contained propylene fibers and silica fume showed best strength results in addition to concrete durability, compared to other samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roller Compacted Concrete (RCC)
  • Polypropylene Fibers
  • Resistance
  • Road Construction