توسعه شاخص ایمنی جایگزین ترکیبی برای تصادفات جلو به عقب با استفاده از سیستم استنتاج فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر‌ کرمان، کرمان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

 این مقاله در نظر دارد تا روشی جهت ثبت و شناسایی به‌موقع موقعیت‎های خطرناک برای هر وسیله‌نقلیه براساس مشخصات خرد جریان ترافیک ارائه کند. در اینجا از شاخص­های ایمنی جایگزین تصادفات استفاده می­شود. چنانچه بتوان از ویژگیهای شاخص­های شاخص­های مختلف استفاده کرد، کارایی عملیات پیش­بینی خطر افزایش پیدا خواهد کرد. برای این منظور، در این مقاله از سیستم استنتاج فازی (FIS) جهت ارائه یک شاخص ترکیبی (CSSM) استفاده می­شود. جهت جلوگیری از پیچیده شدن مسئله تنها برخوردهای جلوبهعقب در نظر گرفته شده است.  جهت تعیین مشخصات سیستم استنتاج فازی از داده­های واقعی جمع­آوری شده در بخشی از بزرگراه مدرس در تهران استفاده می­شود. در نهایت نتایج مربوط به تحلیل ایمنی برمبنای هر یک از شاخص­ها با هم و نیز نتایج حاصل از شاخص CSSM به لحاظ آماری با یکدیگر مقایسه می­شوند. براساس محاسبات صورت گرفته می­توان گفت استفاده از FIS می­تواند احتمال برخورد جلوبهعقب را با در نظر گرفتن اثر توأمان شاخص­های مختلف بهتر مدل کند. نتایج این مقاله می­ تواند در بهبود عملکرد خودروهای خودرران موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of applying Fuzzy Inference System to increase the efficiency of intelligent vehicles by Surrogate Safety Measures

نویسندگان [English]

  • Navid Nadimi 1
  • Seyed Saber Naseralavi 2
  • Amirhossein Zare mirhosseini 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 M.Sc., Grad., Department of Civil Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

This paper aims to develop a method to detect dangerous situations for each vehicle based on microscopic traffic data for intelligent vehicles. Here, surrogate safety measures (SSMs) would be applied. Each SSM has unique characteristics and if we could use the advantages of different SSM simultaneously, then the efficiency of intelligent vehicles might be increased. For this purpose, Fuzzy Inference System (FIS) is applied to develop a Combined Surrogate Safety Measure (CSSM). In order to avoid complicating the issue, only rear-end collisions are considered. Microscopic traffic data collected in Modares highway of Tehran is used to develop FIS. Finally, the CSSM results are compared by each SSM statistically. Based on the results, it can be declared that FIS can be helpful to calculate the rear-end collision probability by using different SSMs. This achievement can be useful in promoting the efficiency of autonomous vehicles. 
 
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • Autonomous Vehicle
  • Rear-End collision
  • Fuzzy
  • Surrogate Safety Measure
اسمعیل اوغلی، م. و یوسفی، ص.، (1394)، "­ارایه یک سیستم دستیار راننده مبتنی بر ارتباطات بین خودرویی با استفاده از منطق فازی"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال هفتم، شماره سوم، ص. 385-404.
--نیکزاد، م.ف.، (1386)، "سوانح ترافیکی کشور و خسارات منتجه"، دفترتحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی ورانندگی ناجا.
-Al-Sultan, S., Al-Doori, M., Bayatti, A., Zedan, H., (2013), “A comprehensive survey on vehicular Ad Hoc Network”, Journal of Network and Computer Applications, Vol. 37, pp. 380-392.
-Anderson, J. M., Kalra, N., Stanley, K. D., Sorensen, P., Samaras, C., & Oluwatola, O. A. (2016), “Autonomous vehicle technology: A guide for policymakers”, SantaMonica, CA: RAND Corporation, RR-443-2-RC.
Archer, J., (2005), “Indicators for traffic safety assessment and prediction and their application in micro-simulation modeling: A study of urban and suburban intersections”, Ph.D. thesis, Royal Institute of Technology.
-Behbahani, H, Nadimi, N, Alenoori, H, Sayadi, M., (2014), “Developing a new surrogate safety indicator based on motion equations”, PROMET Traffic&Transportation, Vol. 26, No. 5, pp. 371-381
-Bender, J. G., (1991), “An overview of systems studies of automated highway systems”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol.40, No.1, pp.82–99.
-Brian, L., Allen, B. Shin, T., and Cooper, P.J. (1978), “Analysis of traffic conflicts and collisions”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol.667, pp.67–74.
-Craveiro, Cunto, F.J., (2008), “Assessing Safety Performance of Transportation Systems using Microscopic Simulation”, Ph.D. thesis, Dept. of Civil Engineering, Waterloo, Canada.
-Dickmanns, E. D., (2002)­,“Vision for ground vehicles: History and prospects”, International Journal of Vehicle Autonomous Systems, Vol.1, No. 1, pp.1–44.
-Dijkstra, A, Marchesini, P, Bijleveld, F, Kars, V, Drolenga, H., (2009), “89th Annual Meeting of the Transportation Research Board”, Washington, D.C., USA.
-Fenton, R. E., & Mayhan,R. J., (1991), “Automated highway studies at the Ohio State University: An overview”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol.40, No.1, pp.100–113.
-Glathe, H. P., (1994), “The PROMETHEUS program: A cooperative effort of the European automotive manufacturers”, SAE Brazil 94 Conference, Society of Automotive Engineers, Sao Paulo, Brazil.
-Hayward, J., )1971), “Near misses as a measure of safety at urban intersections”, Ph.D. thesis, Dept. of Civil Engineering, The Pennsylvania State, University Park, PA.
 https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.06.001
-Laureshyn, A., Svensson, A., Hyden, (2010), “Evaluation of traffic safety, based on
micro-level behavioral data: Theoretical framework and first implementation”, Accident analysis and prevention, Vol. 42, Issue 6, pp. 1637–1646.
-Lee, C., Hellinga, B., and Saccomanno, F., (2003), “Proactive Freeway Crash Prevention Using Real Time Traffic Control”. Canadian Journal of Civil Engineering Vol. 30, No. 6.
pp. 1034-1041.
-Maretzke, J., Jacob, U., (1992), “Distance Warning and Control as a Means of Increasing Road Safety and Ease of Operation”, In: Proceedings of the Paper Presentation at the FISITA’92: Safety, the Vehicle and the Road. XXIV FISITA Congress, London.
-Milakis, D., Van Arem, B., & Van Wee, B. (2017), “Policy and society related implications of automated driving: A review of literature and directions for future research”, Journal of Intelligent Transportation Systems, Vol.21, No.4, pp.324-348.
-Rahman, M. S., & Abdel-Aty, M., (2018), “Longitudinal safety evaluation of connected vehicles’ platooning on expressways”, Accident Analysis and Prevention, 117. https://doi.org/10.1016/j.aap.2017.12.012.
-Rillings, J. H., (1997), “Automated highways”, Scientific American, Vol.277, No.4, pp.80–85.
-Saunier, N, Sayed, T, Ismail, K., (2010), “Large scale automated analysis of vehicle interactions and collisions” 89th Annual Meeting of the Transportation Research Board. Washington, D.C., USA.
-Shladover, S. E., (1990), “Roadway automation technology—Research needs”, Transportation Research Record, 1283, pp.158–167.
-Shladover, S. E., (2016), “The truth about ‘self-driving’ cars”, Scientific American, Vol.314, No.6, pp.52–57.
Shladover, S. E., (2018), “Connected and automated vehicle systems: Introduction and overview”, Journal of Intelligent Transportation Systems, Vol.22, No.3,
pp.190-200.
-Tang, A., Yip, A., (2010), “Collision Avoidance Timing Analysis of DSRC-Based Vehicles”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 42, Issue 1, pp. 182-195.
-Tibljaš, A. D., Giuffrè, T., Surdonja, S., & Trubia, S., (2018), “Introduction of Autonomous Vehicles: Roundabouts design and safety performance evaluation”, Sustainability (Switzerland), 10(4). https://doi.org/10.3390/su10041060
-Toledo T., (2003), “Integrated Driving Behavior Modeling”, PhD Dissertation, Department of Civil and Environmental Engineering, MIT.
-Touran, A., Brackstone, M., and McDonald, M., (1999), “A Collision Model for Safety Evaluation of Autonomous Intelligent Cruise Control”. Accident Analysis and Prevention, Vol. 31, No. 5, pp. 567-7.
Tsugawa, S., Saito, T., & Hosaka, A., (1992), “Super smart vehicle system: AVCS related systems for the future”, Proceedings of the Intelligent Vehicles’92 Symposium, Detroit, pp. 132–137.
-Tu, Y., Wang, W., Li, Y., Xu, C., Xu, T., & Li, X., (2019), “Longitudinal safety impacts of cooperative adaptive cruise control vehicle’s degradation”, Journal of Safety Research, 69. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2019.03.002.
-Virdi, N., Grzybowska, H., Waller, S. T., & Dixit, V., (2019), “A safety assessment of mixed fleets with Connected and Autonomous Vehicles using the Surrogate Safety Assessment Module”, Accident Analysis and Prevention, 131.
-Vogel, K., (2003), “A comparison of headway and time to collision as safety indicators”. Accident Analysis and Prevention, Vol. 35, Issue 3, pp. 427-433.
-Wang, C., Xie, Y., Huang, H., & Liu, P. (2021), “A review of surrogate safety measures and their applications in connected and automated vehicles safety modeling”, Accident Analysis and Prevention, 157, https://doi.org/10.1016/j.aap.2021.106157.
-Wu, Y., Abdel-Aty, M., Wang, L., & Rahman, M. S., (2020), “Combined connected vehicles and variable speed limit strategies to reduce rear-end crash risk under fog conditions”, Journal of Intelligent Transportation Systems: Technology, Planning, and Operations, 24(5). https://doi.org/10.1080/15472450.2019.1634560.
-Yang Q. and Koutsopoulos H.N., (1996), “A microscopic traffic simulator for evaluation of dynamic traffic management systems”, Transportation Research Part C, Vol. 4, pp. 113-129.
-Young, W., Sobhani, A., Lenne, M., Sarvi, M. (2014), “Simulation of safety: A review of the state of the art in road safety simulation modeling” Accident Analysis and Prevention, Vol 66: pp. 89-103.