تحلیل و قیاس ویژگی‌های میکروساختاری مغزه‌های آسفالتی میدانی و نمونه‌های آسفالتی آزمایشگاهی در انرژیهای تراکمی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان

2 استادیار گروه راه و ترابری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور تهران

3 آزمایشگاه مکانیک خاک استان قم

چکیده

در اکثر روشهای طرح اختلاط مخلوطهای آسفالتی به علت پیچیدگی تعیین پارامترهای میکرو، پارامترهای ماکرو مورد توجه بوده و تعیین می‌گردند. اما مخلوطهای آسفالتی گرم غیر همگن هستند و بنابراین پارامترهای ماکرو به تنهایی نمی‌توانند رفتار مکانیکی مخلوطهای آسفالتی گرم را توصیف نمایند. در این مقاله تحلیل و ارزیابی پارامترهای میکرو آرایش سنگدانه‌ها در نمونه‌های آسفالتی میدانی در قیاس با نمونه‌های آزمایشگاهی در انرژیهای تراکمی مختلف انجام می‌گردد. پردازش تصویر و کمی سازی پارامترهای ساختار داخلی مخلوطها با استفاده از عکسهای دوبعدی حاصل از برش نمونه‌ها و نرم افزار iPAS2 انجام گردید. یافته‌های مقایسه‌ میان پارامترهای میکرو نمونه‌های میدانی و آزمایشگاهی نشان داد که تعداد نقاط تماس در مغزه‌ها نزدیک به تعداد نقاط تماس نمونه‌های مارشالی بوده‌اند که با انرژی تراکمی متوسط ساخته شده اند. همچنین معین گردید که با بررسی نمونه‌های مخلوطهای آسفالتی از نگاه میکرو می‌توان به اطلاعات جدید و مفیدی دست یافت که ضرورت استفاده از پارامترهای میکرو را در طرح اختلاط مخلوطهای آسفالتی تایید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and comparison of the microstructural characteristics of field asphaltic cores and laboratory asphaltic samples in different compaction energies

نویسندگان [English]

  • Ali Nasrollahtabar Ahangar 1
  • Mahmood Reza Keymanesh 2
  • Meysam Rahimi 3
1 ARIAN- BABOL
2 Assistant Professor, Transportation department, Faculty of Engineering, Payam Noor University of Tehran
3 Laboratory of Soil Mechanics of Qom Province
چکیده [English]

In most mix design methods, hot mixture asphalt (HMA) is considered to be a single object and only its macroscopic parameters are determined. This is because the microstructure of HMA is very complicated. Asphalt mixture is heterogeneous in nature; therefore, macroscopic parameters alone cannot describe the mechanical behavior of the mixture.In this paper, the analysis and evaluation of microstructure parameters of aggregates in field asphaltic samples are compared to laboratory samples in different compaction energies. Image processing and quantification of the internal structure parameters of the mixtures were performed using two-dimensional images from the cut-off of samples and iPAS2 software. The results of the comparison between the parameters of micro and field samples showed that the number of contact points in the cores was close to the number of contact points of Marshall samples, which were made with moderate compaction energy. It was also determined that by examining mixtures of asphalt mixtures, new and useful information can be obtained that confirms the necessity of using micro parameters in the mixing design of asphalt mixtures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregate particles
  • field Samples
  • contact length
  • contact points