ارزیابی کارایی فنی و رتبه‌بندی فرودگاه‌های منتخب ایران به روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری‌، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/tri.2019.87443

چکیده

امروزه ارزیابی عملکرد فرودگاه‌ها به دلیل اهمیتی که صنعت حمل و نقل هوایی نسبت به سایر روش‌های حمل و نقل دارد از اهمیت ویژه‌‌ای برخودار است و کارایی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بهینه فرودگاه‌هاست. هدف مطالعه حاضر ارزیابی کارایی فنی و رتبه‌بندی پنج فرودگاه بین المللی منتخب ایران (مهرآباد، مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان) طی دوره 1393-1389 بوده و بدین منظور از تحلیل مرزی تصادفی (SFA) استفاده شده است. نتایج این مطالعه موید آن است که تقریبا تمام ناکارایی فرودگاه‌های مورد بررسی مربوط به ناکارایی فنی است. همچنین یافته‌های حاصل از سنجش کارایی فرودگاه‌ها نشان می-دهد که بیشترین میزان کارایی در سال 1393 و کمترین میزان کارایی در سال 1389 مشاهده شده است. بعلاوه، هیچ‌یک از فرودگاه‌ها نتوانسته‌اند در طول دوره مورد بررسی به کارایی فنی کامل برسند اما در این بین، فرودگاههای اصفهان و مشهد از بالاترین میزان کارایی فنی برخودارند. فرودگاه تبریز، فرودگاه مهرآباد و فرودگاه شیراز در رتبه های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of technical efficiency and ranking of selected Iranian airports: Stochastic Frontier Analysis

نویسندگان [English]

  • Firouz Fallahi 1
  • Behzad Salmani 2
  • Mohsen Pourebadollahan covich 1
  • Maryam Saremi 3
1 Associate Professor, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Professor, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Ph.D. Student, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Air transport is an important component of the transportation industry of any country and airports are considered as one of the key inputs of this industry. Therefore, it is crucial to assess the performance and efficiency of airports and take appropriate measures to increase their efficiencies. To that end, in the present study we use stochastic frontier analysis approach to examine the technical efficiency of selected international airports in Iran (i.e. Mehrabad, Mashhad, Shiraz, Tabriz, and Isfahan airports). The findings using the data for the period 2010-2015 show that 98% of the inefficiencies observed in these airports are due to the technical inefficiencies. In addition, none of the airports under study had achieved the complete efficiency and the lowest efficiency is observed in 2015. The results also indicate that Mashhad and Tabriz airports ranked first, with the highest efficiency among the five selected airports. Isfahan and Mehrabad airports ranked second and last, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airports
  • Efficiency
  • Stochastic Frontier Analysis (SFA)
-  "سازمان هواپیمایی کشوری"، (1396)، http://www.cao.ir/web/english
-  "سازمان ملی بهره­وری ایران"، (1397)، http://www.nipo.gov.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=ebce1541-4cde-4936-99d9-dda5906e2a19
-  صفارزاده، م.، حسن­پور، ش. و ممدوحی، الف.، (1389)، "رتبه­بندی فرودگاه­ها بر اساس کارایی و سطوح ارائه خدمات با استفاده از روش AHP"، مجله علمی-پژوهشی عمران مدرس، دوره دهم، شماره 4، ص. 46-33.
-  طحاری مهرجردی، م.، شاکری، ف. و بابایی میبدی، ح.، (1391)، "تحلیل کارایی و رتبه­بندی سیستم فرودگاه­های کشور با استفاده از رویکرد ارزیابی کارایی متقاطع»، پژوهشنامه حمل‌ونقل"، سال نهم، شماره سوم، ص. 291-279.
-  نداف، ع.، علی محمدلو، م. و موسوی، ع.، (1395)، "تحلیل مقطعی کارایی و تحلیل پویای بهره­وری فرودگاه­های کشور با استفاده از مدل تلفیقی DEA/AHP و شاخص مالم­کوئیست"، پژوهشنامه حمل‌ونقل، دوره 13، شماره 4، ص. 115-97.
-  نظریان، الف.، قادری، الف. و حقیقی، ع.، (1389)، "نقش حمل‌ونقل هوایی در توسعه صنعت توریسم با تأکید بر فرودگاه بین­المللی ارومیه"، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره 3، ص. 44-25.
-وزارت راه و شهرسازی، شرکت فرودگاه­ها و ناوبری هوایی ایران، (1397)، https://en.airport.ir/introduction.
-  Abbott, M., (2015), “Reform and efficiency of New Zealand's airports. Utilities Policy, 36, pp.1-9.
-  Aigner, D., Lovell, C. K., & Schmidt, P., (1977), “Formulation and estimation of stochastic frontier production function models”, Journal of econometrics, 6(1), pp.21-37.
-  Barros, C. P., & Dieke, P. U., (2008), “Measuring the economic efficiency of airports: A Simar–Wilson methodology analysis”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 44(6), pp.1039-1051.
-  Battese, G. E., & Corra, G. S., (1977), “Estimation of a production frontier model: with application to the pastoral zone of Eastern Australia”, Australian journal of agricultural economics, 21(3), pp.169-179.
-  Battese, G. E., & Coelli, T. J., (1988), “Prediction of firm-level technical efficiencies with a generalized frontier production function and panel data, Journal of econometrics, 38(3), pp.387-399.
-  Battese, G. E., & Coelli, T. J., (1992), Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with application to paddy farmers in India. Journal of productivity analysis, 3(1-2), pp.153-169.
-  Battese, G. E., & Coelli, T. J., (1995), “A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical economics, 20(2), pp.325-332.
-  Carlucci, F., Cirà, A., & Coccorese, P., (2018). Measuring and explaining airport efficiency and sustainability: Evidence from Italy. Sustainability, 10(2), 400.
-  Coelli, T., Rao, D. P., & Battese, G. E., (1998), “An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis", Kluwer Academic Publishers, Boston.
-  Fageda, X., & Voltes-Dorta, A., (2012), “Efficiency and profitability of Spanish airports: a composite nonstandard profit function approach”, Universidad de Barcelona.
-  Fernández, X. L., Coto-Millán, P., & Díaz-Medina, B. (2018), “The impact of tourism on airport efficiency: The Spanish case”, Utilities Policy, 55, pp.52-58.
-  Foroughi, A., & Esfahani, M., (2012), “A robust AHP-DEA method for measuring the relative efficiency: An application of airport industry”, Management Science Letters, 2(1), pp.93-100.
-  Hamdan, M., Rogers, J., & Hamdan, A., (2016), “Build to Order supply chain efficiency using Stochastic Frontier Analysis (SFA)”, In 2016 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), ­pp. 2205-2215.
-  Hooper, P. G., & Hensher, D. A., (1997), “Measuring total factor productivity of airports—an index number approach, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 33(4),
pp.249-259.
-  Kumbhakar, S. C., & Lovell, C. K., (2000), “Stochastic production frontier”, Cambridge University Press. Kumbhakar, SC, & Sarkar, S., (2003), “Deregulation, ownership and productivity growth in the banking industry: Evidence from India”, Journal of Money Credit and Banking, 35(3), 403424.
-  Lampe, H. W., & Hilgers, D., (2015), “Trajectories of efficiency measurement: A bibliometric analysis of DEA and SFA, European Journal of Operational Research”, 240(1), pp.1-21.
-  Lita, I., & Stamule, T., (2011), “Stochastic Frontier Analysis of Production Function and Cost Function Estimation Methods”, Study of Efficiency at Industry Level. Management & Marketing, 6(1), pp.163.
-  Liu, D., (2016), “Measuring aeronautical service efficiency and commercial service efficiency of East Asia airport companies: An application of Network Data Envelopment Analysis”, Journal of Air Transport Management, 52, pp.11-22.
-  Martı́n, J. C., & Roman, C., (2001), “An application of DEA to measure the efficiency of Spanish airports prior to privatization”, Journal of Air Transport Management, 7(3), pp.149-157.
-  Martín, J. C., Román, C., & Voltes-Dorta, A., (2009), “A stochastic frontier analysis to estimate the relative efficiency of Spanish airports”, Journal of Productivity Analysis, 31(3), pp.163-176.
-  Mastromarco, C., (2008), “Stochastic frontier models. Department of Economics and Mathematics-Statistics, University of Salento.
-  Meeusen, W., & van Den Broeck, J., (1977), “Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error”, International economic review, pp.435-444.
-  Oum, T. H., & Yu, C., (2004), “Measuring airports’ operating efficiency: a summary of the 2003 ATRS global airport benchmarking report. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 40(6), pp.515-532.
-  Pels, E., Nijkamp, P., & Rietveld, P., (2001), “Relative efficiency of European airports, Transport Policy, 8(3), pp.183-192.
-  Pels, E., Nijkamp, P., & Rietveld, P., (2003), “Inefficiencies and scale economies of European airport operations, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 39(5), pp.341-361.
-  Roghanian, E., & Foroughi, A., (2010), “An empirical study of Iranian regional airports using robust data envelopment analysis, International Journal of Industrial Engineering Computations, 1(1), pp.65-72.
-  Sarkis, J., (2000), “An analysis of the operational efficiency of major airports in the United States. Journal of Operations management, 18(3), pp.335-351.
-  Scotti, D., Malighetti, P., Martini, G., & Volta, N. (2012), “The impact of airport competition on technical efficiency: A stochastic frontier analysis applied to Italian airport”, Journal of Air Transport Management, 22, pp.9-15.
-  Silva, T. C., Tabak, B. M., Cajueiro, D. O., & Dias, M. V. B., (2017), “A comparison of DEA and SFA using micro-and macro-level perspectives: Efficiency of Chinese local banks”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 469, pp.216-223.
-  Tovar, B., & Martín-Cejas, R. R., (2010), “Technical efficiency and productivity changes in Spanish airports: A parametric distance functions approach” Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 46(2), pp.249-260.
-  Wanke, P., & Barros, C. P., (2017), “Efficiency thresholds and cost structure in Senegal airports Journal of Air Transport Management, 58, pp.100-112.
-  Yang, H. H., (2010), “Measuring the efficiencies of Asia–Pacific international airports–Parametric and non-parametric evidence. Computers & Industrial Engineering, 59(4), pp.697-702.
-  Yoshida, Y., (2004), “Endogenous-weight TFP measurement: methodology and its application to Japanese-airport benchmarking”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 40(2), pp.151-182.