ارایه چارچوب سیاست‌گذاری باز در حوزه حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت‌، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

 با توجه به دگرگونی ماهیت مسایل عمومی نیاز به تحول در روش سیاست گذاری ضروری به نظر می رسد سیاست گذاری کور یا سیاست­گذاری پشت درهای بسته دیگر جوابگوی شرایط کنونی نبوده و نگرانی از پیامدهای آن ها منجر به ارائه رویکردها و سبک های جدید در مبحث سیاست گذاری شده، که یکی از این رویکردها، سیاست گذاری باز می باشد. حمل و نقل یکی از نمادهای اصلی توسعة هر کشور محسوب می­شود و تعیین و اجرای سیاست های مناسب در حوزه مربوط به حمل و نقل باعث ارتقاء ایمنی در کشور خواهد بود. یافتن سیاستهای مناسب و موثر برای بهبود ایمنی در بخش حمل و نقل کشور امری ضروری است. در این رهگذر استفاده از ابزار و چارچوب­های سیاستگذاری نوین، که شرایط بهبود را مهیا می سازد پسندیده و مفید به نظر می­رسد. این نوشتار ضمن توجه به سیاست گذاری در بخش حمل و نقل از یک سو و اهمیت موضوع ایمنی از سوی دیگر، بر لزوم تحول در سیاست­گذاری در این بخش تاکید می­کند. علیرغم تشکیل نهادهایی در کشور برای سیاست­گذاری در
حوزه های حمل و نقل، مشاهده می شود اولاً نسبت به سه عامل مهم در تصادفات جاده ای  که مشتمل بر جاده، وسیله نقلیه و راننده است، کم توجهی شده و ثانیاً نقش سیاست گذاری کلان به عنوان موضوعی راهبردی در چشم انداز این نهادها بصورت مناسب سازمان یافته نیست. این پژوهش پیشنهاد چارچوب سیاستگذاری باز با استفاده از روش گرندد تئوری را مطرح نموده  و نیز نتایج و پیامدهای آنرا مورد تحلیل قرار می دهد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کد گذاری محوری نشان می دهد در سیاست گذاری باز بایستی شبکه­های سیاست گذاری به عنوان راهبرد اصلی، عوامل فناورانه، عوامل حقوقی-قانونی، نهادهای بالادستی و عوامل فرهنگی به عنوان عامل زمینه ساز محیطی و عوامل سیاسی و عوامل اجتماعی بعنوان شرایط زمینه ساز مداخله گر مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an Open Policy making Frame work in Transportation Technology Using GT Method

نویسندگان [English]

  • R. Gholipour 1
  • M. Hemdi 2
  • S.A. Monsourzadeh 3
1 Professor, Department of Management, Tehran University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Engineering, Tehran University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student, Department of Management, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Given the changing nature of public issues, the need for change in the policy making style seems necessary. Closed Policy making is not in line with the current situation and worrying about its outcomes leads to provide new approaches to policy issues, that one of them is Open policy making. Transportation is one of the main symbols of the development of each country and Establishing and implementing appropriate policies in the field of transportation will enhance the safety of the country. Finding appropriate and effective policies to improve safety in the transportation sector of the country is essential. In this context, the use of new policy tools and frameworks that provide the conditions for improvement is good and useful. This paper emphasizes the need for policy making in this section while paying attention to the policy making in the transport sector and the importance of the issue of safety on the other hand. Despite the formation of institutions in the country for policy in the field of transportation, it is observed, first, that the three major factors in road accidents, including road, vehicle and driver, are underestimated, and secondly, the role of macro policy as a strategic issue in the perspective of these institutions is not properly organized. This research proposes an open policy framework using the Grounded theory and analyzes its outcomes and outcomes. Data analysis in three stages of open coding, selective coding and axial coding shows that open policy making should be the policy making networks as the main strategy, technological factors, legal-legal factors, upstream institutions and cultural factors as the underlying factor Environmental factors, political factors and social factors as policy-making interveners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Policy Making
  • Transportation
  • Transparency
  • Participation
  • Policy Making Framework
- آنتونی گیدنز، ترجمه منوچهر صبوری، (1382)، "­جامعه شناسی" چاپ نهم، نشر نی.
 
- منصورزاده و همکاران، (1396)­، "­ارائه چارچوب سیاست گذاری باز به منظور مدیریت بهبود اثرات سیاست­گذاری برجامعه­"، دومین همایش بین­المللی افق­های نوین در مدیریت، تهران.
 
 - آلوین تافلر، ترجمه شهیندخت خوارزمی، (1373)،
"­ موج سوم"  چاپ نهم، با همکاری نشر فاخته.
- یورگن هابرماس، (1372)،  ترجمه و تلخیص ، حسینعلی نوذری، علم و فناوری به مثابه ایدئولوژی، فرهنگ توسعه، تهران.
 
-  عباس بازرگان­، (1394)، "مقدمه ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته، رویکرد متداول در علوم رفتاری"، چاپ پنجم، نشر دیدار، تهران.
 
- عبدلحسین زاده م. و همکاران ،(1396)، " مفهوم شناسی سیاست گذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه های مختلف سیاست گذاری " ، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره 7، شماره 22 چاپ پنجم.
 
- هاولت، م.رامش، م. (1380). مطالعه خط مشی عمومی. ترجمه منوریان، ع. گلشن، ا. تهران: نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 
- زندی منش، م. و همکاران، (1392)."­طراحی مدل خط مشی­گذاری به منظور بهبود محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد" مدیریت دولتی، دوره 5، شماره 2.
 
- کاشانی، م. و همکاران، (1395). "­تاثیر کیفیت جاده در مرگ و میر ناشی از تصادفات با استفاده از اتوماتای سلولی" پژوهش نامه حمل و نقل، دوره13، شماره 4.
 
- خلیلی، م. و حاجیانی، م. (1395)­، "­ارزیابی سیاستهای حمل و نقل شهری ایران (­مورد مطالعه: تحلیل محتوای مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران)، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال5 شماره 19.
 
- توکلی کاشانی ع. و همکاران،  (1396)، "شناسایی
مکان­های پرتصادف جاده­ای با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده­ها و تحلیل سلسله مراتبی AHP/DEA  پژوهش نامه حمل و نقل، دوره 14، شماره 4.
 
- امینی حسین، (1393) " تحلیل آمار تصادفات جاده­ای در ایران و مقایسه آن با آمار جهانی"­، سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی.
- حائری­یزدی آ. (1395)، "­سیاست­گذاری تعیین سبد
حامل­های انرژی در بخش حمل و نقل کشور"­، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره ششم، شماره 21.
- نقدی ا.، (1388)، "دیدگاه­های شهروندان همدانی درباره خصوصی سازی اتوبوسرانی شهری"­، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال چهارم، شماره هشتم.
 
- Stover, J. and Johnston (1999), “ The Art of Policy Formulation: Experiences from Africa in Developing National HIVIAIDS policies” , The Future Group International, Washington.
-Marijn Janssen, Jeroen van den hoven, (2015), “ Big and Open Linked Data (BOLD) in governmet: A challenge to transparency and privacy? ”, Government Information Quarterly, Volum32, Issue4, p.363-368.
-Albert J. Meijer, et all (2012), “Open Government: Connecting vision and voice” International Review of Administration Science,Volume18, Issue1.
- Gwanhoo Lee, Young Hoon Kwak (2012), “An Open Government maturity  model for social media based public engage ment” Government Information Quarterly 29, pp.492-503.
-Greg Michener and Katherine Bersch, (2013), “Identifying Transparency” Information Policy  18, pp. 233-242.
-Creswell, J. W. (1998),  “Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions.” Thousand Oaks, CA: Sage.
-Maria EduardaGoncalves (2016), “Transparency, Openness and participation in science policy process”.
-Jeannine E.R. Meghna (2009),   “Perception of transparency of government policy making: Across-national study”.
- Goulding, C. (2002), Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business and Market Researchers. London: Sage Publication.
-Elke Hermans, (2009), “­Benchmarking road safety: Lessons to learn from a data envelopment analysis”­, Accident Analysis and Prevention 41, pp. 174-182.
-Strandroth J, (2010), ”­Validation of method to evaluate future impact of road safety intervention, a comparison between fatal passenger cars crashes in Sweden 2000 and 2010. Accident Analysis & Prevention”­,  No.76, pp.133-140.
-Habibian, M. (2012), “ Exploring the role of TDM policies on car commuter’ mode change: Subjective vs. objectine approach” , In safavi, H. R., ed. 9th International Congress on Civil Engineering. Isfahan.
-Chesbrough H., (2003), “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”  Harvard Business review, Boston.