تحلیلی بر مشکلات حاکم بر فرودگاه‌های ایران از دیدگاه مکانی(مطالعه موردی: فرودگاه بین‌المللی اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه جغرافیا‌، دانشگاه پیام نور‌، تهران‌، ایران

چکیده

افزایش روزافزون مسافرین و مسافرت­های هوایی و تحول سریع صنعت حمل و نقل هوایی مسائلی را در مکان یابی فرودگاهها بوجود آورده است که حل آنها مستلزم بکارگیری دانش و فنون فرودگاهی و هوانوردی است.ایجاد فرودگاه با ملاحظه مقتضیات آن که فضای قابل توجهی رادر مجاور یک شهرنیاز داردمستلزم سرمایه­گذاری­،مطالعه همه جانبه اقتصادی­،اجتماعی­،سیاسی وزیست محیطی داشته و محل آن باید از نظر موقعیت جغرافیایی­،زمین شناسی و...مناسب باشد. در این راستاهدف اصلی این تحقیق تحلیلی بر مکان یابی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان با استفاده از
روش های
تحلیلی ، میدانی(مشاهده)­، مدل فرایند سلسله مراتبی(AHP)،و مدل  SWOTو شاخصهای استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری(ایکائو) است­. نتایج حاصل مشخص می کند که شاخصهای استاندارد زیست محیطی و همجواری با فرودگاه نظامی در مکان یابی فرودگاه اصفهان رعایت نشده است.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the problems facing the Iranian airports from the point of Location (Case Study‌: Esfahan International Airport)

نویسنده [English]

  • M. Saghaei
Assistant Professor of Geography and Urban Planning‌, Payam Noor University‌, Esfahan, Iran
چکیده [English]

The daily increasing of the numbers of passengers and the need of traveling by air and rapid changes in air transportation industry has arisen problems in location airports that need using a special knowledge and technology in building airports and aviation facilities.
Establishing airports and regarding its special conditions as having the necessary capacity space and being near the city needs special investing, surveying and studying its economical social ,political and ecological aspects environment ,also its geographical location and its geology and must be considered. The main aim of this survey is to analysis Esfahan Shahid Beheshti International Airport, by using the field and analytical models (observation) and AHP model standard Civil Aviation Organization Indexes (ICAO­). The available consequences show that the location of this Airport has not been observed­, due to the environment ecology and it nearness to the military air base.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location Airport
  • Esfahan Shahid Behshti International Airport
  • Standard Indexes
  • Civil Aviation Organization
-استیون، و.، (1388)،­ "جغرافیای گردشگری"، ترجمه محمود ضیایی، انتشارات پیام نور، تهران.
 
-ایزدیفر، الف.­، ابراهیم­زاده ،ع.، سقایی، م. (1387)، "تحلیلی بر مکان یابی فرودگاه اصفهان،" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا­، گروه جغرافیا[M1] .
 
-جوزی، ع.­، مصطفایی،م.، جعفری، م.ر.، (1393)،"مکان یابی فرودگاه براساس توان فیزیکی منطقه و ملزومات زیست محیطی (نمونه مورد مطالعه استان قم)"، اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیست در ایران­، تهران.
 
-حکمت­نیا­، ح. و موسوی، م. ن.، (1390)، "کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه­ریزی شهری و
ناحیه­ای"،انتشارات علم نوین­، یزد.
 
-خلیلی­، م. و سمیع­­زاده، س.، (1393)، "تحلیلی بر مکان یابی فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فازی"­، همایش ملی کاربرد مدل پیشرفته تحلیل فضایی در آمایش سرزمین،دانشگاه آزاد اسلامی یزد.
 
-"سالنامه آماری حمل ونقل هوایی کشور"،(1392)،تهران، انتشارات سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه مهرآباد، تهران.
 
-سقائی،م.،­(1388)، "امور مسافرت و صدور بلیت"، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، اصفهان.
 
-سقائی­،م.، (1388)، "تحلیلی بر تاثیر فرودگاه مهرآبادبر توسعه فعالیت­های اقتصادی­"، صنعتی و گردشگری شهر تهران، مجله مطالعات و پژوهش­های شهری و
منطقه­ای، شماره سوم، زمستان، ص. 78-56.
 
-سقایی،م.، (1387)،"انتقال بیس هواپیمای فوکر به اصفهان و تاثیر آن بر شهر اصفهان"، هفته­پژوهش، دانشگاه پیام نور اصفهان.
 
-سقادی، م.، (1395)، "برنامه­ریزی سفرهای هوایی"، دانشگاه پیام نور، تهران.
 
-صفارزاده، م. ومعصومی، غ. ر.، (1383­)،"برنامه­ریزی و طراحی فرودگاه­ها"، تهران، مرکز چاپ وانتشار موسسه عالی آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی.
 
-"طرح جامع فرودگاه اصفهان"، جلد2، (1375)، انتشارات­سازمان هواپیمایی کشوری­، تهران.
 
-علی اکبری، ا.، (1391)، "جغرافیای گردشگری ایران"، انتشارات­سمت، تهران.
 
-فتحعلی­،ج.، میرجلالی­، ف. س.، (1388)، "مکان یابی فرودگاه استان سمنان با استفاده ازروش تاپسیس و مکان مرکزی"، پژوهشنامه حمل و نقل ،تهران.
 
-"کتاب سال هواپیمایی ایران"، (1386)، انتشارات شرکت مهندسی مشاور هوایی مآب، تهران.
-معصومی، ن.، ا، کیوانلو، الف.­، (1394)، "کنفرانس بین المللی عمران"، معماری و زیر ساخت شهری، تبریز.
 
- Fengjun Jin, and fahuiwang, and yuliu, Geographic Patterns of Air Passenger Transport in china 1980-1998: “Imprints of Economic Growth, Regional inequality, and Network Development”. 56(4)2004,
pp. 471-487.
 
-Goetz,AndrewR. Deregulation, (2002), competiton and antitrust mplication in the u.s.airline industry. Journal of Transport Geography10:pp.1-19.
 
-www.shahrsazonline.com.
 
- www.dotars.gov.au.
 
-O’Conner, Kevin, )1995(, “Airport development in Southeast Asia”. Journal of Transport Geography 3:2b, pp.9-79.