ارایه مدل خستگی در تیرهای بتن غلتکی مسلح شده با الیاف ماکروسنتتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه علم و صنعت، ایران

چکیده

بتن غلتکی یک بتن با اسلامپ صفر و مخلوطی خشک است که به‌وسیله غلتک برای رسیدن به چگالی لازم متراکم می­گردد. در مقایسه با بتن معمولی، این بتن با میزان سیمان کمتری به مقاومت یکسان می­رسد. بااین‌حال، یکی از موانع اصلی در جهت توسعه استفاده از این نوع بتن در روسازی راه، مقاومت سایشی پایین و عدم امکان استفاده از داول و میلگرد است. یکی از راهکارهای بهبود مشخصات این نوع بتن استفاده از الیاف می­باشد.  در این تحقیق الیاف ماکروسنتتیک جهت مسلح نمودن این نوع بتن استفاده گردید. آزمایش‌های مکانیکی شامل آزمایش مقاومت فشاری، کشش غیرمستقیم و آزمایش تیر خمشی بر روی دو درصد مصرفی از این الیاف صورت پذیرفت، همچنین رفتار ترک‌خوردگی و خستگی  با استفاده از تیر خمشی سه‌نقطه‌ای با شیار مورد ارزیابی قرار گرفت. بیشترین اثر الیاف را می­توان به ترتیب بر روی انرژی شکست (رفتار پس از ترک‌خوردگی)، مقاومت خمشی و مقاومت کششی غیرمستقیم بیان نمود. این در حالی است که الیاف اثرگذاری چشمگیری بر روی مقاومت فشاری ندارد. نتایج حاصل‌شده از آزمایش خستگی و تحلیل آماری صورت پذیرفته، بیانگر اثرگذاری معنادار به ترتیب نسبت تنش، درصد الیاف و انرژی شکست بر  عمر خستگی تیر بتن غلتکی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Fatigue Prediction Model of Macro-Synthetic Fiber Reinforced Roller-Compacted Concrete

نویسندگان [English]

  • H. Rooholamini 1
  • A. Hassani 2
  • A. Karimi 1
  • B. Ghobadipour 3
1 Ph.D. Student, Civil and Environmental Engineering Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Civil and Environmental Engineering Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Ph.D., Student, Civil Engineering Department, Tehran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Roller-compacted concrete (RCCP) is a zero-slump and stiff-dry mixture which is usually placed with an asphalt paver and compacted by conventional vibratory roller compactors to achieve the required density. Typically, the RCCP is constructed without joint. It needs neither forms nor surface finishing, nor does it contain bar reinforcing and dowels. Consequently, considering a proper mix design, load transfer can be achieved through aggregate interlock. Nevertheless, RCCP can be reinforced with fibers in order to improve the durability, flexural strength, load transfer capacity, and so on. Accordingly, this research was conducted to study the effects of fibers on the mechanical properties of RCCP and present a prediction fatigue model based on third-point beam fatigue test. Based on three-point bending test results on notched beam, fiber, cement, and water linearly affect the flexural strength. However, fiber tended to influence the fracture energy more significantly than flexural strength. It was found that stress ratio, fiber content and fracture energy was the significant term to predict fatigue life, respectively.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roller Compacted Concrete Pavement
  • Mechanical Properties Fracture Toughness
  • Fatigue Life
-نشریه 354، (1385)، " راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور" وزارت راه و شهرسازی، پژوهشکده حمل و نقل کشور.
 
-American Concrete Institute (ACI), (2000), “State of the-art report on roller compacted concrete pavement”. [325.10R].
-American Society for Testing and Materials (ASTM) C1170, (1990), “Standard Test Method for Determining Consistency and Density of Roller Compacted Concrete using a Vibrating Table.
-Alani, A. M., & Beckett, D. (2013), “Mechanical properties of a large scale synthetic fibre reinforced concrete ground slab”. Construction and Building Materials, 41, pp.335-344.
-Brandt, A. M. (2008), “Fibre reinforced cement-based (FRC) composites after over 40 years of development in building and civil engineering”. Composite structures, 86(1-3), pp.3-9.
-Darter, M. I. (1977), “Design of a Zero-maintenance Plain Jointed Concrete Pavement, Volume One-Development of Design Procedures (No. FHWA-RD-77-111 Final Rpt”.
-Darter, M. I., Barenberg, E. J., & Salsilli, R. A. (1993), “Calibrated Mechanistic Design Procedure to Prevent Transverse Cracking of Jointed Plain Concrete Pavements”. In Fifth International Conference on Concrete Pavement Design and Rehabilitation Purdue University, School of Civil Engineering; Federal Highway Administration; Portland Cement Association; Transportation Research Board; Indiana Department of Transportation; Federal Aviation Administration; and American Concrete Pavement Association. (Vol. 2).
-Habib, A., Begum, R., & Alam, M. M. (2013), “Mechanical properties of synthetic fibers reinforced mortars”. International Journal of Scientific & Engineering Research, 4(4), pp.923-927.
-Libre, N. A., Shekarchi, M., Mahoutian, M., & Soroushian, P. (2011), “Mechanical properties of hybrid fiber reinforced lightweight aggregate concrete made with natural pumice”. Construction and Building Materials, 25(5), pp.2458-2464.
-Lin, C., Kayali, O., Morozov, E. V., & Sharp, D. J. (2014), “Influence of fiber type on flexural behavior of self-compacting fiber reinforced cementations composites. Cement and Concrete Composites, 51, pp.27-37.
-JCI-S-001 (2003), “Method of Test for Fracture Energy of Concrete by Use of Notched Beam”, Japan Concrete Institute Standard.
-Pelisser, F., Neto, A. B. D. S. S., La Rovere, H. L., & de Andrade Pinto, R. C. (2010), “Effect of the addition of synthetic fibers to concrete thin slabs on plastic shrinkage cracking”. Construction and building materials, 24(11), pp.2171-2176.
-Nanni, A., Ludwig, D., & Shoenberger, J. (1996), “Roller compacted concrete for highway pavements”. Concrete International, 18(5), pp.33-38.
-Modarres, A., & Hosseini, Z. (2014), “Mechanical properties of roller compacted concrete containing rice husk ash with original and recycled asphalt pavement material”. Materials & Design, 64,
pp.227-236.
-Rao, S., & Roesler, J. (2005), “Cumulative fatigue damage analysis of concrete pavement using accelerated pavement testing results”. University of Illinois.
-Rooholamini, H., Hassani, A., & Aliha, M. R. M. (2018), “Evaluating the effect of macro-synthetic fiber on the mechanical properties of roller-compacted concrete pavement using response surface methodology”. Construction and Building Materials, 159, pp.517-529.
-Sendeckyj, G. P. (2001), “Constant life diagrams—a historical review”. International journal of fatigue, 23(4), pp.347-353.
-Singh, S. P., & Kaushik, S. K. (2003), “Fatigue strength of steel fiber reinforced concrete in flexure”. Cement and Concrete Composites, 25(7), pp.779-786.
-Slabs  OFC,  Pavement  EC,  Equations  F  (2014),  “Fatigue  and  Static  Testing  of Concrete Slabs. Transp”. Res. Rec.
-Tricbes, G. (1998), “The Fatigue Behavior of Rolled Compacted Concrete”. In 8th International Symposium on Concrete Roads, Theme II, Portugal.
Yin, S., Tuladhar, R., Shi, F., Combe, M., Collister, T., & Sivakugan, N. (2015). Use of macro plastic fibers.