تجزیه وتحلیل عوامل درونی مدل الماس ملی مایکل پورتر بر توسعه مزیت رقابتی و ارائه مدل اثربخش (مورد مطالعه: بنادر و دریانوردی بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، قشم، ایران

چکیده

امروزه با توجه به تغییرات سریع  و شدید در محیط  اقتصادی بین الملل، هیچ یک از تئوری­ها برای علت تجارت کشورها و دلیل موفقیت کشوری در صنعتی خاص، و توانایی یک کشور در حفظ موقعیت رقابتی خود در بلند مدت کافی و پاسخگو نیست و نیاز به ارائه نظریه ای است که بتواند و رای مزیت نسبی، به بیان دلایل رقابت پذیری یک صنعت در سطح جهان بپردازد. این تئوری باید بتواند علت دستیابی کشوری به مزیت رقابتی را در همه ابعاد و با در نظر گرفتن پویایی محیط رقابتی امروز تشریح کند.
نظریه ای که بتواند همه نیازها و شرایط فوق را پاسخگو باشد، مدل "
­الماس مزیت  ملی  رقابتی مایکل پورتر" است. آگاهی از
مزیت­ها و عدم مزیت­های صنایع داخلی و خارجی می­تواند به شناخت بهتر توانایی­ها و ظرفیت­های بالقوه صنعت مورد مطالعه کمک شایانی نماید. نوع پژوهش، توسعه ای و از نظر هدف اکتشافی
  توصیفی،  داده­های تحقیق از نوع کیفی، محل اجرای تحقیق میدانی، دوره زمانی انجام پژوهش مقطعی، روش گردآوری داده­ها از نوع پیمایشی می­باشد.  نتایج کلی حاصل از تحقیق نشان می­دهدکه همه ی مولفه­های مدل الماس ملی مایکل پورتردر بنادر ودریانوردی بوشهر از منظر پاسخ دهندگان جامعه آماری از وضعیت خوب و رقابتی برخوردار بوده، که امکان دستیابی به مزیت رقابتی را برای این بندر میسر نموده است. لزوم حفظ و توسعه مزیت رقابتی صنعت مورد تحقیق، در گرو تحقق به موقع نظرات و پیشنهادات ارائه شده در مصاحبه­ها و نظرخواهی ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Inner Factors of the National Diamond Model by Michael Porter on the Development of Competitive Advantage and Effective Modeling (Case Study: Ports and Maritime of Bushehr)

نویسندگان [English]

  • A. Jafari 1
  • I. Hassanpour 2
  • V. R. Mirabi 3
  • F. Ahmadi 4
1 Department of Management Islamic Azad University, Qeshm Qeshm, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
4 Assistant Professor, Islamic Azad University of Qeshm , Iran
چکیده [English]

Today, given the rapid and intense changes in the international economic environment, none of the theories for the cause of trade in countries and the reason for the success of a country in a particular industry, and the ability of a country to maintain its competitive position in the long run is not sufficient and responsive and the need to provide a theory One that can overcome the comparative advantage in terms of the reasons for the competitiveness of an industry globally. This theory should be able to explain the country's achievement of competitive advantage in all its dimensions, taking into account the dynamics of today's competitive environment. A theory that can meet all of the requirements and requirements above is the "Diamond of the National Competitive Advantage of Michael Porter". Awareness of the advantages and disadvantages of domestic and foreign industries can help to better understand the capabilities and potential of the industry. The type of research, development and in terms of exploratory-descriptive purpose, qualitative research data, the field of field research, the time period of the cross-sectional research, the method of data collection is a survey type. The overall results of the research show that all components of the Michael Porter national diamond model in the ports and the northern heights of Bushehr have shown a good and competitive situation in terms of the respondents' perspective, which made it possible to achieve a competitive advantage for this port. The need to maintain and develop the competitive advantage of the research industry depends on the timely delivery of the comments and suggestions provided in interviews and surveys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry Ports
  • Maritime Transportation
  • Competitive Advantage
  • Absolute Advantage
  • Relative Advantage
-وارن جی، کیگان. (2011)، "بازاریابی جهانی. ترجمه: عبدالحمید ابراهیمی" (1394)، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 
-حقیقی، م. (1386)، "بازرگانی بین‌المللی (­نظریه‌ها و کاربردها) (چاپ دوم)، تهران: انتشارات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
 
-مایکل تریسی، فرد ویزرما، "راهکارهای پیشتازان بازار" ترجمه: عبدالرضا رضائی نژاد (1378)، "موسسه خدمات  فرهنگی رسا".
 
-پورتر، مایکل، (1980)، "استراتژِ رقابتی. ترجمه: مهرپویا، عباس و مجیری، جهانگیر"، (1396)، تهران­: نشر رسا.
 
-توماس ال. ویلن و جی. دیوید هانگر، (1968)، "مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار"، ترجمه: سید محمد اعرابی و هاشم.
 
-آقازاده، الف.، (1389)، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 
-کاتلر، فیلیپ، (1962)، "مدیریت بازاریابی. ترجمه: بهمن فروزنده (1389)"، تهران: انتشارات نشر آموخته.
 
-حسن زاده محمدی، م. ع. (1390)، "اقتصاد حمل و نقل دریایی"، تهران: نشر آرامش.
-اخلاصی، الف.، (1391)، "بازاریابی خدمات"، تهران: انتشارات علمی.
-صفارزاده ، م. و دیگران، (1388)، "حمل ونقل دریایی(چاپ دوم)"، تهران: اسرار دانش.
-پو­رتر، مایکل، (1391)، "راهبرد رقابتی"، فنهای تحلیل صنعت و رقبا، ترجمه: جهانگیر مجیدی و عباس مهرپویا، تهران:  انتشارات علمی و فرهنگی رسا.
-روستا، احمد، ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید. (1376)، مدیریت بازاریابی(چاپ دوم). تهران: انتشارات سمت.
-خاکی­، غ.، (1379)، "روش تحقیق در مدیریت"  تهران: تولید دانش.
 
-جعفری، ح. سعیدی، س. جعفری،  ح.، (1391)، "توسعه بنادر کشور راهبردی موثر در توسعه دریا محور،  مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار جمهوری اسلامی ایران"­، 28 لغایت 30 بهمن­، چابهار­، ایران­.
 
-حق داد، ح. (­1390­)، "بررسی راهکارهای افزایش صادرات محصولات بومی منطقة خراسان جنوبی با اقتباس از مدل الماس ملی پورتر". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مرکز البرز.
 
-خوروش، م.، (1388)، "رابطه عوامل مدل الماس ملی مایکل پورتر و تسهیل صادرات لوازم خانگی ایران"،
پایان ­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
 
-راسخی، س. و ذبیحی لهرمی، ال. (1387)، "مزیّت رقابتی در سطح بنگاه:  مفهوم و تئوری، پژوهشنامه علوم انسانی و
 
-رجبعلی بگلو، ر. (1391)، "مزیت رقابتی و نقش آن در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع رسانی، نشریه اطلاع رسانی و کتابداری.
 
-رنجبر، ع.، (1390)، شناسایی و اولویت بندی مزیت­های رقابتی مبل استیل بر اساس مدل الماس رقابت ملی پورتر، پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
 
-رییسی، ع. ال. (1389)، "بررسی مزیت رقابت ملی خرمای تولیدی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل الماس مایکل پورتر"، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 
-سلامی، ع. (1385)، "شناسایی ورتبه بندی مشکلات وموانع صادرات خودرو بر مبنای مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
-فاریابی، م. و تجویدی، ر. و تجویدی، م. (1390)، "بررسی رابطه بازار محوری و مزیت رقابتی در گروه صنایع تراکتورسازی ایران، مجله فراسوی مدیریت.
-کولی قلعه نوی، م.، ( 1389)، "بررسی چگونگی حفظ مزیت رقابتی پسته ایران در بازار جهانی بر اساس مدل الماس پورتر"، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
-مسعودی، س. (1389)، "تجزیه و تحلیل و اولویت بندی موانع و مشکلات کلیدی توسعه صادرات صنعت لوستر ایران بر اساس مدل الماس ملی پورتر". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
-همتیان، فاطمه. (1390). تجزیه و تحلیل رقابت پذیری از دیدگاه مدل الماس پورتر و تأثیر آن بر صادرات خدمات فنی و مهندسی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مرکز البرز.
-خاندوزی، سید احسان. (1387). انگاره پورتر در تجارت و مزیت رقابتی، مجله راهبرد یاس، شماره 4، ص.82-101.
-دلوی، م.ر. و فلسفی نژاد، م.، (1389)، "مروری بر
تئوری های مزیت رقابتی"، ماهنامه تدبیر مجموعه مدیریت.
-مرادی، مر. و شفایی­، ر. (1384)، "رقابت­پذیری از دیدگاه مدل الماس پورتر"، مجله تدبیر.
-کاظمی آسیابر­، ع. ر. و محمدی­، الف. (1392­)، "­بنادر کانتینری خشک، مقاله شماره 103"، اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی، بوشهر.
 
-سعادت، ر.، (­1393)، "نقدهایی بر نظریات مزیتی تجارت بین الملل"، دوفصلنامه مطالعات تحول در علوم انسانی­/ سال دوم، شماره اول / بهار و تابستان، ص. 142-119.
-http://www.bashgah.net/fa/content /34767.
 
-http://www.pmo.ir/fa/statistics.
 
-http://www.seasontd.ir.
 
-http://www.tinn.ir.
 
-https://bahram17351.persianblog.ir.
 
 
-World competitieveness yearbook, (2005)­, international munagememt Development (IMD).
-Barney, Jay, (1991), “Frim resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management.
 
-Miller, Alex, (1998), “Strategic management”, third edition, Tennessee Press, USA.
 
-Porter, Micheal E. (1990), “The competitive advantage of nations”, Harvard Business Reviw.
 
-Porter, Micheal E., (1997), “How competitive forces shaps strategy”, Harvard Business Reviw.
 
-Porter, Micheal E. (1998), “Competitive advantage creating and sustaining superior performance”, Free Press.
 
-Sigalas, Christos and Pekka Economou, Victoria (2013), “Revisiting the concept of competitive advantage”, Journal of Strategy and Management.
 
-Wiggins, R.R. and Ruefli, T.W., (2002), “Competitive advantage: temporal dynamics and the incidence and persistence of superior economic performance”, Organization Science.
 
-Thomas, L.G. (1986), “The economics of strategic planning: a survey of the issues”, in Thomas, L.G. (Ed.), The Economics of Strategic Planning: Essays in Honor of Joel Dean, Lexington Books, Lexington.
 
-Kotler Philip and Armstrong Gary, (1999), “principles of marketing Prentice-Hall International Inc”, pp.361-364.
 
-Porter, Michael E., (1985), "Competitive Advantage: creating and sustaining superior performance", New York: The Free Press.
 
-ESCAP, (2007), “Logistics Sector Developments, United Nations, New York.
 
-UNCTAD, (2015), Review of Maritime Transport 2016.