مقایسه فنی و اقتصادی روسازی بتن غلتکی با روسازی آسفالتی و اولویت‌بندی پارامترهای موثر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: محور سه راهی پلاژ ساری به سمت بهنمیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، مازندران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی و علوم فناوری آریان، بابل، ایران

3 مربی، گروه مهدسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

چکیده

انتخابنوعروسازییکدانشوروشکاملودقیقندارد،ولیبرایانتخابنوعروسازییکفردبایدفاکتورهایفنیواقتصادی ازقبیلحجمترافیک، هزینه،نوعخاک،شرایطآبوهوایی،موادومصالح،دوام، مقاومت، عمر مفید روسازی، تعمیرونگهداریومسائلزیست محیطیرادرنظربگیرد. برای مقایسه فنی در این تحقیق از مدل­های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی فازی و برای مقایسه اقتصادی از نقشه اجرایی ابلاغی اداره راه و ترابری استان مازندران استفاده شدند. معیارهای چون عمر مفید روسازی، عمر مفید بهره برداری،دوام،مقاومت،سرعتاجرا، مراحل اجرا،هزینهاجرا (اقتصادی)،تعمیرونگهداری و عوامل زیست محیطی برای مقایسه فنی انتخاب شدند. در نهایت با مدل تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی فازی مقایسه زوجی شدند و مشخص شد که روسازی آسفالتی با وزن کمتر در رده دوم و روسازی بتن غلتکی با وزن تقریبا سه برابر بیشتر از روسازی آسفالتی به عنوان روسازی برتر در رده اول قرا گرفت و به عنوان گزینه مناسب در محور مورد نظر انتخاب شدند. الویت­بندی پارامترهای فنی در تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی فازی بدین صورت شد که پارامتر دوام در الویت اول، معیار مقاومت در الویت دوم ، معیار هزینه در الویت سوم، عمر مفید روسازی و عمر مفید بهره­برداری در الویت چهارم، معیار تعمیر و نگهداریدر الویت پنجم، معیار عوامل زیست محیطیدر الویت ششم، معیار سرعت اجرا در الویت هفتم و معیار مراحل اجرا در الویت آخر قرار گرفت. با مقایسه اقتصادی هزینه­ی اجرای روسازی بتن غلتکی و مقایسه آن با روسازی آسفالتی با توجه به نقشه اجرایی ابلاغی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، هزینه اجرای بتن غلتکی در مقایسه با آسفالتی 45 در صد کمتر برآورد گردید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical and Economical Comparison between Roller Compacted Concrete and Asphalt Pavement and Prioritizing Effective Parameters Using Hierarchy Analysis Model and Fuzzy Hierarchical Analysis Model (Case Study‌: Sari Pelazh T junction to Bahnamir)

نویسندگان [English]

  • R. Babagoli 1
  • K. Abbaspour 2
  • Z. Mohammadi 2
  • A.R. Ameli 3
1 Department of civil engineering,University of Science and Technology of Mazandaran, Behshahr, Mazandaran, Iran
2 MSc Graduate student, Aryan Institute of Science and Technology, amirkola, Mazandaran, Iran
3 Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran
چکیده [English]

There is no perfect and precise procedure when selecting the type of road pavement, but you must take many factors into account when choosing the type of street pavement, here are some of them: traffic density, cost, type of soil, climate conditions, materials, durability, repair and maintenance, and environmental issues. This research aimed to technically and economically evaluate and compare Rolled compacted concrete, with Asphalt pavement. In this study, we used hierarchy analysis model and fuzzy hierarchical analysis model for technical comparison, and Executable map issued by department of transportation of Mazandaran province, for economic comparison. These criteria include pavement effective life time, effective exploitation, durability, resistance, performance speed, performance procedure, cost of performance (economical), repair and maintenance, and environmental issues for technical comparison. Finally ,hierarchy analysis model and fuzzy hierarchical analysis model, dually compared  and showed that Asphalt pavement with less weight took the second place, and Rolled compacted concrete with almost three times more weight took the first place as the better pavement and better choice. Prioritizing technical parameters in hierarchy analysis model and fuzzy hierarchical analysis model were as follows: durability as the first priority, resistance as the second, cost as the third, effective life time effective exploitation as fourth, repair and maintenance as fifth, environmental issues as sixth, performance speed as seventh, performance procedure as the last one. Comparing economical cost of Rolled compacted concrete with Asphalt pavement according to executive map issued by General Directorate of roads and urban development of Mazandaran Province, showed that performing Rolled compacted concrete costs 45% less than asphalt pavement.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roller Compacted Concrete
  • Asphalt Pavement
  • Hierarchy Analysis Model
  • Fuzzy Hierarchical Analysis Mode
- نویل ،آ. (1368)، "­بتن شناسی(خواص بتن)"، جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، شماره 314.
 
- کلانی، م. و پرویزی، م.، (1394) " استفاده از بتن غلتکی در روسازی راه و مقایسه با روسازی آسفالتی از دیدگاه مدیریت ساخت "، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، ترکیه، استانبول.
 
- فرح­بخش، ف. و مارینی، ا. و کراتیان، ع.، (1391) "مقایسه فنی و اقتصادی روسازی بتن غلتکی و آسفالتی در راهسازی و محوطه­سازی"، همایش ملی یافته­های نوین در مهندسی عمران، یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.
- حیدری، ع. و تواضع، ح.، (1392)، " مقایسه فنی، اجرایی و اقتصادی روسازی بتن غلتکی و آسفالتی در پروژه­های آزادراهی "، پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران.
 
-  پیرایش،  م­.، و محمدزاده ،  ا. و صادقی ، ع.،  (1389) " ­الویت­بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه­ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی "، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران­، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد.
- زبردست، ا.، (1380)، "­کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای"، مجله هنرهای زیبا، شماره 10، تهران.
 - عظیمی حسینی، م. و نظری فر، م.، (1392) " کاربرد GIS در مکانیابی"، مهرگان قلم.
-  لی،ک.، (1366)، "­مدل­ها در برنامه­ریزی شهری
(­مقدمه­ای بر کاربرد مدل­های کمی در برنامه­ریزی)"، ترجمه مصطفی عباس زادگان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران.
- زنجیرچی، م.، (1394)، "­فرایند سلسله مراتبی فازی"، نشر صانعی شهمیرزادی، تهران.
 
- Van den Boogaard, A.H. ( 2013) , “ Contact elements for geometrically nonlinear analysis”. TNO building and Construction Research report 95-NM-R1003.TNO, the Hague.
 
- Dias, M., Thoresen, T., Martin, T., Hore Lacy, W. and Linnard, K. (2014) , “ Freight Axle Mass Limits Investigation Tool (FAMLIT) User Guide”, Austroads Publication, AP-R265/14, Austroads, Sydney,NSW, Australia.