بررسی اثر توسعه‌ی انسانی بر قیمت سایه‌ای تصادفات جاده‌ای در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاداسلامی فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی توسعه ی انسانی و برخی عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر قیمت سایه ای تصادفات جاده ای در اقتصاد ایران است. لذا این مطالعه به تجزیه و تحلیل ارتباط مذکور در قالب روش اقتصاد سنجی ARDL طی دوره (1395-1371) پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای این مطلب است که، یک درصد بهبود سطح توسعه ی انسانی منجر به کاهش تلفات ناشی از تصادفات و به تبع آن کاهش 2.1 درصدی قیمت سایه ای تصادفات جاده ای می شود. همچنین می توان مدعی شد تولید ناخالص داخلی و قیمت سایه ای تصادفات و تلفات جاده ای با هم در ارتباط بوده و این ارتباط به گونه ای است که همراه با رشد اقتصادی، قیمت سایه ای تلفات جاده ای افزایش یافته و پس از رسیدن به یک نقطه عطف، شاهد کاهش میزان قیمت سایه ای تلفات جاده ای خواهیم بود. به عبارت دیگر این همان رابطه ی U وارون منحنی کوزنتس است که در ارتباط با قیمت سایه ای تلفات جاده ای و تولید ناخالص داخلی برای ایران مصداق پیدا کرده است. از دیگر نتایج به دست آمده در این تحقیق رابطه ی منفی میان متغیر سرمایه گذاری در زیر ساخت های بخش حمل و نقل با قیمت سایه ای تلفات جاده ای و ارتباط مثبت میان تعداد وسایل نقلیه موتوری با قیمت سایه ای تلفات جاده ای می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت:  ارتقاء سطح آگاهی و آموزش نیروی انسانی می تواند سبب کاهش قیمت سایه ای تصادفات جاده ای شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Human Development on the Shadow Price of Road Accidents in Iran

نویسنده [English]

  • S. kaghazian
Assistant Professor, Faculty member of Islamic Azad University, Firoozkuh Branch- Economic Department, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate human development and some economic factors affecting the shadow price of road accidents in Iran's economy. So this study analyzes this relationship in the form of econometric methods ARDL for (1992-2015) period. The results of this study suggest that the improvement in the level of human development reduces losses from accidents and consequently reduces the shadow price of road accidents. Also the results of this study suggest that it can be claimed that GDP and shadow price of road accidents and casualties associated with each other. This relationship shows that with economic growth, the shadow price of the road casualties' increase and after reaching a milestone, the price of shadow road casualties will reduce. In other words, this is the inverse U Kuznets curve relationship that is applied truly for Iran in relation to the shadow price of the road casualties and GDP. Another result obtained in this study, shows the negative relationship between the investment variable in transportation infrastructure with road casualties shadow prices and positive relationship between the numbers of vehicles with road casualties shadow price.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Development
  • Shadow Price of Road Accidents
  • Road Accidents
  • Kuznets Curve
  • Gdp
-آیتی، الف.، (1387)، "محاسبه هزینه­های آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات جاده­ای ایران در سال 1383". پژوهش­نامه حمل و نقل، شماره اول، بهار، ص.1-14.
 
-بابچایی، ک.، (1384)، "امنیت انسانی (مفهوم و سنجش)"، ترجمه صابر شیبانی، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 
-خاکی، ع. م. و محسنی، ح.، (1388)، "نقش پررنگ تر عامل انسانی نسبت به راه در تصادفات جاده­ای کشور". اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی ایران، زنجان.
-راستگو چادرنشین قهرمانلو، ر.، (1393)، "بررسی عوامل اقتصادی موثر بر قیمت سایه­ای تصادفات جاده­ای در ایران". پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد فیروزکوه.
-روزبهان، م.، (1392)، "مبانی توسعه اقتصادی"، تهران، ویرایش پنجم، انتشارات تابان.
-زاهد، ف. و رضایی ارجرودی، ع.ر.، (1385)، "برآورد هزینه خارجی بخش جاده­ای کشور بر محیط زیست اجتماعی (با تأکید بر تصادفات جاده ای)"، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هشتم، شماره 3، پاییز 1385، ص. 42-35.
 
-(1391)،"دستورالعمل­های ملی ابزاری الزامی براى کاستى­ها". فصلنامه راهور، سال­نهم، شماره 18،
ص. 84-67.
-علومی، م. ر. و نجفی، ی.، (1395)، "تاثیر مسیر حمل و نقل مناسب بر کاهش تصادفات و هزینه­های آن (مطالعه موردی محور کرمان ـ جیرفت). فصل­نامه علمی - تخصصی د­انش انتظامی، سال 7، شماره 18­، زمستان، ص. 49-46.
 
-کاشانی، س. عسگری، س. م. و داداش­زاده، م.، (1384)، "طراحی مدل منطقی شناسایی و تحلیل عوامل تصادف جاده­ای در ایران". اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده­ای.
 
-گریفین، ک. و مک­کلنی، ت.، (1375)، "تحقق استراتژی توسعه انسانی. ترجمه غلامرضا خواجه­پور"، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
 
-گریفین، ک. و مک کلنی، ت.، (1377)، "توسعه انسانی (دیدگاه و راهبرد)"، ترجمه غلامرضا خواجه­پور،
ناشر: وداد.
 
-گهرپور، ع. الف.، ظل طاعت، ج.، (1394)، "شناسایی و اولویت­بندی عوامل انسانی موثر در تصادفات
جاده­ای با­استفاده از­ روش­AHP،­ مجله­جاده، دوره23، شماره85، زمستان94، ص. 286-273.
 
-محمدی، ف.، (1390)، "بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جاده­ای در ایران (88-1390)". پایان نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم­اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا.
 
-متوسلی، م.، (1384)، "توسعه اقتصادی مفاهیم مبانی نظری رویکرد نهادگرایی و روش شناسی". ویرایش دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
-مهرگان، ن.، قلی­زاده، ع. الف. و محمدی، ف.، (1390)، "تلفات ترافیکی ایران در چارچوب یک بررسی اقتصادی". مجله مهندسی جمل و نقل، سال چهارم، شماره اول، پاییز 1391، ص. 69-59.
 
-نمکی عراقی، (1387)، "طرح مدل جهت تعیین ارتباط بین میزان تصادفات و احتمال برخورد ترافیکی در شبکه خیابانهای شهری". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی عمران.
 
-Ansuategi, A., Escapa, M., (2002), “Economic growth and greenhouse gas emissions”. Ecological Economics 40 (1), pp.23–37.
 
-Bhalla, K., Ezzati, M., Mahal, A., Salomon, J., Reich, M., (2007), “A risk based method for modeling traffic fatalities”. Risk Analysis 27 (1),
pp.125–136.
 
-Bishai, David, Asma Quresh, Prashant James and Abdul Ghaffar., (2006), “National road casualties and economic development”. pp. 65–81.
 
-Bucci, A., Giovanna Segre., (2011), Culture and human capital in a two-sector endogenous growth model. Research in economics 65.
 
 -Coase R., (1960), “The problem of social cost. J Law Econ 1960; 3(October):
pp.1–44.
 
-Dargay, J., Gately, D., (1999), “Income’s effect on car and vehicle ownership, worldwide: 1960–2015. Transportation Research, Part A 33(2), pp.101–138.
 
-Economy, Journal of   Research Enu,
P. (2014), “Road Traffic Accidents and Macroeconomic Conditions in Ghana”. Social and Basic Sciences Research      Review, 2(9), pp.374-393.
 
-Fuchs, V., (1974), “Some economic aspects of mortality in developed countries”. In: Perlman, M. (Ed.), the Economics of Health and Medical Care. Macmillan, London, pp. 174–193.
 
-Haddon Jr. W., (1986), “The changing approach to the epidemiology, prevention, and amelioration of trauma: the transition to approaches etiologically rather than descriptively based. American Journal of Public Health”, 58:pp.1431–1438.
 
-Heerink, N., Mulatu, A., Bulte, E., (2001), “Income inequality and the environment: aggregation bias in environmental Kuznets curves”. Ecological Economics 38 (3),
pp.359–367.
 
-Johnston, J. J, DiNardo., (1997), “Econometric Methods”. Fourth Edition. Mac Grew -hill.
 
-Kopits, Elizabeth, Maureen Cropper., (2005), “Traffic fatalities and economic growth”. Accident Analysis and Prevention 37, pp.169–178.
 
-Law, T.H., Robert B. Noland, Andrew W. Evans., (2009), “Factors associated with the relationship between motorcycle deaths and economic growth”. Accident Analysis and Prevention, 41, pp.234–240.
 
-Law, T.H., Robert B. Noland, Andrew W. Evans., (2010), “The sources of the Kuznets relationship between road fatalities and economic growth”. Journal of Transport Geography.
 
 -Mulkat Ajibola.Y., Paulozzi, L.J., George W. Ryan, Victoria E. Espitia-Hardeman, Yongli Xi., (2015), “Economic development’s effect on road transport-related mortality among different types of road users: A cross-sectional international study”. Accident Analysis and Prevention, 39, pp.606–617.
 
-Science Volume 3 ~ Issue 12  Scuffham, P.A., J.D. Langley., (2002), “A model of traffic crashes in New Zealand”.  Accident Analysis and Prevention 34, pp.673–687.
 
-Traffic Accidents on Nigerian Traynor, Thomas L., (2008), “Regional economic conditions and crash fatality rates a cross-county analysis”. Journal of Safety Research, 39, pp.33–39.
 
-Trinca G et al., (1988), “Reducing Traffic injury: the global challenge”. Melbourne, Royal Australasian College of Surgeons.