بررسی اثرات بلایای طبیعی(سیل) بر ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل جاده‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی کشورها وجود زمینه حمل‌ونقل مناسب بوده و باوجود نقص یا عدم کارایی مطلوب، خصوصاً در شبکه جاده‌ای،هرگونه رشد و توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه بخش جاده‌ای به‌عنوان زیر بخش اصلی حمل‌ونقل محسوب می‌شود و همواره بیش از 90 درصد کل بخش حمل‌ونقل را تشکیل داده است. بعلاوه سهم بخش جاده‌ای از تولید ناخالص ملی در سال‌های اخیر حدود 7 درصد بوده است که این یعنی حدود 90 درصد ارزش‌افزوده کل بخش حمل‌ونقل. ازاین‌رو در این پژوهش سعی شده است که تأثیر بلایای طبیعی و به‌صورت موردی سیل‌های رخ‌داده در دوره زمانی 1361-1390در جاده‌های کشور و اثرات آن بر رشد اقتصادی این بخش موردبررسی قرار گیرد.فرضیه این تحقیق بررسی رابطه معنی‌داری بین بلایای طبیعی و ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل جاده‌ای است که به این منظور و برای بررسی رابطه مذکور از مدل 1ols و نرم‌افزار 2Eviews استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از رابطه معکوس بین بلایای طبیعی و رشد اقتصادی است و ضریب آن در مدل به‌صورت منفی (03/0-)ظاهر گردیده است که در سطح 5 درصد معنی‌دار است و بیانگر این است که با افزایش وقوع بلایا رشد اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. لذا نتایج نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌دار بین بلایای طبیعی و رشد اقتصادی وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Natural Disasters (Floods) On the Value Added Of the Road Transport Sector

نویسندگان [English]

  • M. Saberizadeh 1
  • A. R. Daghighi 2
1 Member of Logistic Research Group, Systems Management and Crisis, Research Area of Transportation, Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the main indicators of economic development of countries is the existence of a suitable transport field and, despite the lack of proper deficiencies or inefficiencies, especially in the road network, growth and development will not be possible because the road section is considered as the main transport part and always accounts for more than %90 Transport has been formed. In addition, the share of the road section of GDP in recent years has been around %7, which is about %90 of the value added to the entire transportation sector. Therefore, in this research, the effect of natural disasters and eventful flood events on the roads of the country and its effects on the economic growth of this section have been studied in this period. The present study aimed to investigate the significant relationship between natural disasters and value added to the road transport sector. For this purpose, the also model and the Views software have been used to examine the relationship. The results indicate a reverse relationship between natural disasters and economic growth and its coefficient in the model was negative -0.03, which is significant at% 5 level, indicating that with increasing disasters the economic growth of the country decreases. Therefore, the results show that there is a significant relationship between natural disasters and economic growth.  
                                                            

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Disasters
  • Economic Growth
  • Flood
  • Ordinary Least Squares

6-مراجع

 
-جهانگرد، الف. (1389)، "پروژه پژوهشی راهکارهای ارتقاءبهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل
جاده ای". تهران: پژوهشکده حمل و نقل.
 
-جهانگرد، الف. (1390). تهران: پژوهشکده حمل و نقل.
صادقی، ح. (1387)، "مطالعه تاثیر بلایای طبیعی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی ایران". تحقیقات اقتصادی­، ص.15-19.
کیانی، ک. (1388)، "برآورد استهلاک فیزیکی و موجودی سرمایه در بخش حمل و نقل جاده­ای". تهران: پژوهشکده حمل و نقل.
-Klomp, (2014) ,"financial fragility and natural disaster :an empirical analysis.­ Journal of financial stability".
 
-Klomp, j., (2014), "natural disaster and economic growth: a meta-analysis."Global environmental change,g model JGEC-1261.
 
Loayza. (2014)). Natural disasters and growth going beyond the averages. World Development, 40, pp.13171338.
 
-Noy, (2009), "The Macroeconomic Consequences of Disasters". SCCIE WORKING PAPER, 07-15.