بررسی مقررات بین المللی حمل و نقل ایمن سوخت مصرف شده هسته ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

حمل و نقل سوخت مصرف شده هسته‌ای به علت تشعشات و دمای بالا مستلزم مدیریت اصولی و علمی می‌باشد. با نگاهی به اسناد بین‌المللی خصوصاً کنوانسیون مشترک مدیریت ایمنی سوخت مصرف شده که در راستایی حفاظت از فرد و محیط زیست در قبال خسارت‌های ناشی از آن، مدون گشته‌اند. مقاله حاضر به تبیین و ارزیابی تعهدات دولت‌ها در بکارگیری الزامات حقوقی حمل و نقل ایمن باقیمانده سوخت هسته ای پرداخته و بدین وسیله به یکی از الزامات توسعه به‌کارگیری انرژی هسته‌ای پاسخ می‌دهد. نهایتاً به ضعف‌های موجود در حوزه حمل و نقل ایمن پرداخته همچون عدم جامعیت و جهان‌شمول بودن این مقررات و تکمیلی بودن مسولیت دولت‌ها در اشاره داردحمل و نقل سوخت مصرف شده هسته‌ای به علت تشعشات و دمای بالا مستلزم مدیریت اصولی و علمی می‌باشد. با نگاهی به اسناد بین‌المللی خصوصاً کنوانسیون مشترک مدیریت ایمنی سوخت مصرف شده که در راستایی حفاظت از فرد و محیط زیست در قبال خسارت‌های ناشی از آن، مدون گشته‌اند. مقاله حاضر به تبیین و ارزیابی تعهدات دولت‌ها در بکارگیری الزامات حقوقی حمل و نقل ایمن باقیمانده سوخت هسته ای پرداخته و بدین وسیله به یکی از الزامات توسعه به‌کارگیری انرژی هسته‌ای پاسخ می‌دهد. نهایتاً به ضعف‌های موجود در حوزه حمل و نقل ایمن پرداخته همچون عدم جامعیت و جهان‌شمول بودن این مقررات و تکمیلی بودن مسولیت دولت‌ها در اشاره دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining International Safe Transportation Rules of Spent Nuclear Fuel

نویسندگان [English]

  • Arham Hashempour 1
  • Alireza Arashpour 2
1 Assistant Professor, Department Law, Uromieh Branch, Islamic Azad University, Uromieh, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Transportation of spent nuclear fuel requires radical and scientific management due to radiation and high temperature. Looking at international documents, in particular the Joint Conventional Fuel Safety Management Convention, which is designed to protect individuals and the environment from damage caused by it. The present paper seeks to clarify and assess the obligations of governments to apply the legal safety requirements for the remaining nuclear fuel and thereby respond to one of the requirements for the development of nuclear energy use. Finally, there are weaknesses in the safe transportation sector, such as the lack of comprehensiveness and universality of these regulations and the complementarity of government responsibilitiesTransportation of spent nuclear fuel requires radical and scientific management due to radiation and high temperature. Looking at international documents, in particular the Joint Conventional Fuel Safety Management Convention, which is designed to protect individuals and the environment from damage caused by it. The present paper seeks to clarify and assess the obligations of governments to apply the legal safety requirements for the remaining nuclear fuel and thereby respond to one of the requirements for the development of nuclear energy use. Finally, there are weaknesses in the safe transportation sector, such as the lack of comprehensiveness and universality of these regulations and the complementarity of government responsibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • Nuclear Fuel Remains
  • Transportation
  • Spent Nuclear Fuel Management
- رضایی پیش رباط، ص.، (1391)، "مقدمه‌ای بر حقوق بین‌الملل هسته‌ای"، تهران، اندیشه عصر.
- عباسی،ا. (1388)، "حقوق هسته‌ای" ، تهران، مجد.
- السان، م.، (1387)، "تعهد ایمنی متصدی حمل‌ونقل در قرارداد حمل‌ونقل کالاهای خطرناک"، پژوهش‌نامه حمل‌ونقل، سال پنجم، شماره سوم، ص 11.
- ساکت، ع.، همکاران، (1392)، "بررسی مشکلات حمل‌ونقل مواد خطرنـاک و راه‌کارهای کـاهش اثرات ناشـی از مخـاطرات مـرتبط بـا آن"، کنفرانس مدیریت بحران و­HSE ، تهران.
- سلطانی، م.، (1378)، "آفت‌کش‌ها، محیط‌زیست و توسعه پایدار"، فصل‌نامه محیط‌زیست، شماره بیست و نهم، ص. 78.
- علویان، س.، (1383)، "مسؤولیت متصدی حمل‌ونقل دریایی در قبال خسارت وارده به کالا"، پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه کارشناسی ارشد‌، حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران.
- فرج پور، ر.، شهبازی، ف. و محمدی، م.،(1389)، "روش‌های ایمنی نگهداری و حمل‌ونقل بندری مواد پرتوزا به‌منظور ارتقای سلامت و بهداشت پرسنل مربوطه، نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط‌زیست"، تهران، ص 3.
-Canadian Nuclear Safety Commission, (2010), “Regulating the Packaging and Transport of Nuclear Substances in Canada”, CNSC, fact sheet.
-Barton.N.J, Wilson.C, (1995), “Review of Fissile Exception Criteria in IAEA,” (Proc. of the Fifth International Conference on Nuclear Criticality Safety (ICNC ’95), Vol. II), Albuquerque, New Mexico, United States of America.
-Barton. N.J, (2010), “Competent Authority Approved Fissile Exceptions One Regulator’s View,” (Proc. of PATRAM 2010, 16th International Symposium on the Packaging and Transport of Radioactive Materials), London, United Kingdom.
-Haire. M.J., & Moses, S.D., (2007), “Air Transport of Spent Nuclear Fuel (SNF) Assemblies”, WM’07 Conference, Tucson, Arizona.
-Horbach, N. L.J.T, (2006), “Nuclear liability for international transport accidents under the modernized nuclear liability conventions: an assessment”, Int. J. Nuclear Law, Vol. 1, No. 2.
-Nardi, D., (2010), “The transport of radioactive material, Int. J. Nuclear Law”, Vol. 3, No. 1.
-U.S. Nuclear Regulatory Commission, (2003), Safety of Spent Fuel Transportation, Office of Public Affairs.
-Weil, L., & Maier, R., (2006), “German physical protection concept for the storage of spent fuel elements in transport and storage casks”, Int. J. Nuclear Law, Vol. 1, No. 2.
- Zaho.Y J. Stewart, D. Mennerdahl, (2010), “Influence on Transport of Fissile Material by Proposed Changes to TS-R-1” (Proc. Symp. Patram 2010, 16th International Symposium on the Packaging and Transport of Radioactive Materials), United Kingdom.
-­International Atomic Energy Agency, Handling, Conditioning and Storage of Spent Sealed Radioactive Sources, IAEA-TECDOC-1145, IAEA,Vienna (2000).
-­International Atomic Energy Agency, (1996), “Conditioning and Interim Storage of Spent Radium Sources, IAEA-TECDOC-886”, IAEA, Vienna.
-­International Atomic Energy Agency, (2000), “Predisposal Management of Radioactive Waste”, Including Decommissioning, IAEA Safety Standards Series No. WS-R-2, IAEA, Vienna.
-(1197),“Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management”, INFCIRC/546, IAEA, Vienna.
-­International Atomic Energy Agency, (2000), “Legal and Governmental Infrastructure for Nuclear, Radiation, Radioactive Waste and Transport Safety”,IAEA Safety Standards Series No. GS-R-1, IAEA, Vienna.
-­International Atomic Energy Agency, (2009), “Predisposal Management of Radioactive Waste”, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 5, IAEA, Vienna.
-­International Atomic Energy Agency, (2009), “Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material”, 2009 Edition, IAEA Safety Standards Series No. TS-R-1, IAEA, Vienna.
-­International Atomic Energy Agency, (2009), “Safety Assessment for Facilities and Activities”, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 4, IAEA, Vienna.