ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع‌های چراغدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

3 دانشجوی دکتری، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

چکیده

عملکردهای ترافیکی در بخش­های متراکم جاده­ها بسیار پیچیده هستند و یک تحلیل جامع از فعل و انفعالات بین وسایل نقلیه جهت درک رویدادها در گلوگاه­های ترافیکی و توصیه راه­حل­هایی برای آن ضروری است. این مسئله، توسعه تئوری­های ترافیکی برای توضیح رفتار راننده در سطح خردنگر را نیاز دارد که یکی از عناصر اصلی آن، رفتار تغییرخط است. در این تحقیق، اثرات عملکردی تغییرخط وسایل نقلیه قبل از گردش به راست جهت خروج از تقاطع و پس از گردش به راست جهت ادغام به مسیر بعدی، در درصدهای مختلف حجم ترافیکی گردش به راست در مجاورت سه تقاطع­ چراغدار "فلزی-ملت، سیمین و شیخ صدوق" در شهر اصفهان با استفاده از نرم­افزار ایمسان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. ابتدا در ساعت اوج از شرایط میدانی سه تقاطع­ مذکور فیلمبرداری صورت گرفت. سپس با انجام بازدید میدانی و همچنین مشاهده فیلم­های برداشت شده، مشخصات هندسی و ترافیکی تقاطع­ها استخراج و با اطلاعات دریافتی از شهرداری اصفهان تکمیل شد. در ادامه دو پارامتر اصلی مدل تغییرخط ایمسان شامل فاصله تا ناحیه 1 و  فاصله تا ناحیه 2، با مقادیر پیشنهادی برآورد شدند. در نهایت برای بهینه­سازی چراغ ترافیکی سه تقاطع تحت سناریوهای مختلف از نرم­افزار سینکرو استفاده شد و حاصل بهینه­سازی سیکل آن تقاطع­ها جهت شبیه­سازی وارد نرم­افزار ایمسان شد. نتایج شبیه­سازی تقاطع­ها در نرم­افزار ایمسان نشان داد استفاده از مقادیر پیشنهادی به جای مقادیر پیش­فرض نرم­افزار برای فاصله تا ناحیه 1 و 2، شاخص عملکردی زمان سفر را در سه تقاطع فلزی-ملت، سیمین و شیخ صدوق به ترتیب (1+) تا (9-)، (0) تا (15-)، و (0) تا (5-) درصد تغییر می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Traffic Performance of Vehicles Lane Changing before the Right Turn and after the Right turn at the Signalized Intersections

نویسندگان [English]

  • Amir Masoud Rahimi 1
  • M. Akbarzadeh 2
  • A. Akbarzadeh 2
  • A. Mazaheri 3
1 Assistant Professor University of Zanjan
2 M.Sc. Grad., Civil Engineering Department, University of Zanjan
3 Ph.D. Student, Civil Engineering Department, University of Zanjan
چکیده [English]

Traffic operations in the congestion parts of road networks are very complicated and a comprehensive analysis of interactions between vehicles is essential for understanding the bottleneck event and providing solutions for addressing the issues. This involves the development of traffic theories to explain driver behavior on the microscopic state, that one of its main elements is lane changing behavior. In this research, the effects of vehicles lane changing before the right turn for exiting from the intersection and after the right turn for merging into the next urban corridors, in different percentages of the right turn traffic volume in the three well-known intersections namely "Felezi-Mellat", Simin, and Sadoogh " intersections in Isfahan city, one of the most congested city in central part of Iran, using Aimsun software were studied and evaluated. The data collection method was done using videotaping technic and peak hour of the intersections was recorded. Then the geometric and traffic characteristics of the intersections were extracted using field observations data extraction from the recorded films. For the aim of the research, two main parameters of the Aimsun lane-changing model, including distance zone 1 and distance zone 2, were estimated with proposed values. In the end, using Synchro software, signalized intersections timing were optimized under different scenarios. Having used the proposed timing schemes, the intersections were modeled in Aimsun software in order to evaluate the traffic measure of effectiveness under defined scenarios. The results showed that using the proposed values  instead of the default values of Aimsun lane-changing model changed the value of travel time in the aforementioned intersections of the Felezi-Mellat, Simin and Sadoogh by (1) to (-9), (0) to (-15), and (0) to (-5) percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lane Changing
  • Aimsun Software
  • Distance Zone 1
  • Distance Zone 2
- صالحی، ا. (1396)، "کالیبره­کردن مدل تعقیب خودرو و تاثیر آن بر پارامترهای ترافیکی خیابان­های شریانی"، استاد راهنما: امیرمسعود رحیمی، زنجان: دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان.
 
-آئین­نامه طرح هندسی راه­های ایران، نشریه شماره 415، (1391)، معاونت نظام راهبردی، امور نظام فنی.
 
- Ahmed, K.I., (1999), "Modeling drivers' acceleration and lane changing behavior", Thesis, Massachusetts Institute of Technology.
- Gurupackiam, S., & Jones, S.L., (2011), "Empirical study of lane changing in urban streets under varying traffic conditions", Procedia-Social and Behavioral Sciences,
16: pp.259-269.
- Rahman, M., Chowdhury, M., Xie, Y., & He, Y., (2013), "Review of microscopic lane-changing models andfuture research opportunities", IEEE transactions on intelligent transportation systems, 14(4): pp.1942-1956.
- Gong, S., & Du, L., (2016), "Optimal location of advance warning for mandatory lane change near a two-lane highway off-ramp", Transportation research part B: methodological, 84: pp.1-30.
- Gipps, P.G., (1986), "A model for the structure of lane-changing decisions", Transportation Research Part B: Methodological, 20(5): pp.403-414.
 
- Wei, H., Lee, J., Li, Q., & Li, C., (2000), "Observation-based Lane-vehicle assignment hierarchy: microscopic simulation on urban street network", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (1710): pp.96-103.
- Hidas, P., (2002), "Modelling lane changing and merging in microscopic traffic simulation", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 10(5-6): pp.351-371.
- Hidas, P., (2005), "Modelling vehicle interactions in microscopic simulation of merging and weaving", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 13(1): pp.37-62.
- Kita, H., (1999), "A merging-give-way interaction model of cars in a merging section: A game theoretic analysis", Transportation ResearchPartA, 33(3/4): pp.305–312.
- Kita, H., Tanimoto, K., & Fukuyama, K., (2002), "A game theoretic analysis of merging giveway interaction: A joint estimation model", In: Taylor, M.A.P. (Ed.), Transportation and Traffic Theory in the 21st Century, Pergamon, Oxford, pp.503-518.
- Toledo, T., (2003), "Integrated driving behavior modeling", Ph.D. Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, MIT.
- Toledo, T., Koutsopoulos, H.N., & Ben-Akiva, M. (2009), "Estimation of an integrated driving behavior model", Transportation Research C, 17(4): pp.365-380.
- Ben-Akiva, M.E., Choudhury, C., & Toledo, T., (2006), Lane changing models", in Proceedings of the International Symposium of Transport Simulation.
- Choudhury, C., Ramanujam, V., Rathi, V., Toledo, T., & Ben-Akiva, M.E., (2007), "NGISM—Arterial-lane selection model—Draft final report", Cambridge Systematics, Inc.
- Sun, D.J., (2009), "A lane-changing model for urban arterial streets", Thesis, University of Florida.
- Sun, D.J., & Elefteriadou, L. (2011), "Lane-changing behavior on urban streets: A focus group-based study", Applied ergonomics, 42(5): pp.682-691.
- Moridpour, S., Sarvi, M., Rose, G., & Mazlami, E., (2012), "Lane-changing decision models for heavy vehicles drivers", J. Intell. Transp. Syst., Technol., Plann., Oper., 16(1): pp.24–35.
- Dumbuya, A., Booth, A., Reed, N., Kirkham, A., Philpott, T., Zhao, J., & Wood, R., (2009) "Complexity of traffic interactions: Improving behavioural intelligence in driving simulation scenarios", in Complex Systems and Selforganization Modelling. New York, NY, USA: Springer-Verlag, 201–209.
 
- Manual, A.U.s., (2009), 6.1: Microsimulator and Mesosimulator in AIMSUN. Transport Simulation Systems. Barcelona, Spain.
- Manual, H.C., (2010), HCM2010, “Transportation Research Board”, National Research Council, Washington, DC.