طراحی شبکه مکان‌یابی محور قابل اعتماد تحت اختلال گسترده با امکان برقراری ارتباط مستقیم بین غیر‌محورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ایران، تهران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران، تهران

چکیده

مکان­یابی صحیح تسهیلات اثرات زیادی بر منافع اقتصادی، ارائه خدمات مطلوب و افزایش سطح رضایت­مندی مشتریان دارد.  تصمیم در مورد مکان­ تسهیلات عمدتاً از تصمیم­گیری­های بلند­مدت و استراتژیک شرکت­های بزرگخصوصی و دولتی است و در مکان­یابی­ تسهیلات؛ قابلیت اطمینان امر مهمی است که در هنگام اخذ این تصمیم استراتژیک باید مدنظر قرار گرفته شود تا در­صورت عدم کارکرد یا خرابی یکی از اجزاء، سیستم با کم­ترین زیانی به کارکرد خود ادامه دهد.در این مقاله برای اولین بار مدل عددصحیح غیرخطی برای مسئله مکان­یابی محور با تخصیص تک تحت اختلال ارائه شده است که به منظور افزایش قابلیت اطمینان علاوه بر درنظر گرفتن محور پشتیبان و مسیرهای جایگزین از رویکرد تقویت استفاده شده است، در حالی­که امکان برقراری ارتباط مستقیم بین گره­های غیر محور وجود دارد. به دلیل دشوار بودن حل مسئله، از الگوریتم ژنتیک جهت حل استفاده شده است و نتایج محاسباتی نشان می­دهد که الگوریتم ژنتیک از نظر سرعت حل عملکرد بهتری نسبت به گمز دارد، هم­چنین جواب­هایی با کیفیت عالی ارائه می­دهد. نتایج آنالیز حساسیت نشان می­دهد که در نظر گرفتن رویکرد تقویت باعث کاهش در هزینه کل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of a Reliable Hub Location Network under Massive Disruption with Direct Connections between Non–Hub Nodes

نویسندگان [English]

  • Mohadese Haghdoost 1
  • Emad Roghanian 2
1 M.Sc., Grad., Department of Industrial Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The optimal locating of facilities has large effects on economic benefits, providing satisfactory service and levels of customer satisfaction.The decision of facilities location mostly is a long-term and strategic decision of the large private and public companies and reliability is important to make this strategic decision so that the system continues to operate with the least damage in case of stop working or failure of one of the components. This paper at the first time proposes a nonlinear integer model for reliable single allocation hub location problem that considers backup hub, alternative routes, and also uses fortification approach to improve the network reliability, while there is the possibility of direct connection between non-hub nodes­. Due to the NP hard nature of the model, genetic algorithm is use in order to solve the defined problem and the numerical results illustrate the genetic algorithm has better performance than the GAMS in terms of speed­, it also shows great quality answers. The results of the sensitivity analysis show that considering the protection approach has reduced the total cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disruption
  • Genetic Algorithm
  • Protection
  • Backup Hub
  • P-Hub Median
-An, Y., Zhang, Y. and Zeng, B., (2015), "The reliable hub-and-spoke design problem: Models and algorithms", Transportation Research Part B: Methodological, 77,
pp. 103-122.
-Aykin, T., (1994), "Lagrangian relaxation based approaches to capacitated hub-and-spoke network design problem". European Journal of Operational Research, 79(3),
pp. 501-523.
-Aykin, T., (1995), "The hub location and routing problem", European Journal of Operational Research, 83(1), pp. 200-219.
-Azizi, N., (2019)," Managing facility disruption in hub-and-spoke networks: formulations and efficient solution methods", Annals of Operations Research,
pp. 1-27.
-Azizi, N., Chauhan, S., Salhi, S. and Vidyarthi, N., (2016), "The impact of hub failure in hub-and-spoke networks: Mathematical formulations and solution techniques", Computers & Operations Research, 65, pp. 174-188.
-Campbell, J.F., (1994), "Integer programming formulations of discrete hub location problems", European Journal of Operational Research, 72(2), pp. 387-405.
-Catanzaro, D., Gourdin, E., Labbé, M. and Özsoy, F.A., (2011), "A branch-and-cut algorithm for the partitioning-hub location-routing problem", Computers & operations research, 38(2), pp. 539-549.
-Drezner, Z., (1987), "Heuristic solution methods for two location problems with unreliable facilities", Journal of the Operational Research Society, pp. 509-514.
-Eghbali, M., Abedzadeh, M. and Setak, M., (2014), "Multi-objective reliable hub covering location considering customer convenience using NSGA-II", International Journal of System Assurance Engineering and Management, 5(3), pp. 450-460.
-Eydi, A. and Nasiri, R., (2019), "A P-hub median network design problem with preventive reliability approach for before and after hub failure", Sādhanā, 44(3), pp.57.
-Fotuhi, F. and Huynh, N., (2017), "Reliable intermodal freight network expansion with demand uncertainties and network disruptions", Networks and Spatial Economics, 17(2), pp.405-433.
-Ghaffarinasab, N. and Motallebzadeh, A., (2018), "Hub interdiction problem variants:
 
-Hamidi, M., Gholamian, M. and Shahanaghi, K., (2014), "Developing prevention reliability in hub location models", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability, 228(4),
pp. 337-346.
-Kim, H. and O'Kelly, M.E., (2009), "Reliable p‐hub location problems in telecommunication networks", Geographical Analysis, 41(3), pp. 283-306.
-Li, Q., Zeng, B. and Savachkin, A., (2013), "Reliable facility location design under disruptions", Computers & Operations Research, 40(4), pp. 901-909.
-Madani, S.R., Nookabadi, A.S. and Hejazi, S.R., (2018), "A bi-objective, reliable single allocation p-hub maximal covering location problem: Mathematical formulation
and Solution approach", Journal of Air Transport Management, 68, pp.118-136.
-Maiyar, L.M. and Thakkar, J.J., (2018), "Modelling and analysis of intermodal food grain transportation under hub disruption towards sustainability", International Journal of Production Economics.
-Marufuzzaman, M., Eksioglu, S.D., Li, X. and Wang, J., (2014), "Analyzing the impact of intermodal-related risk to the design and management of biofuel supply chain", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 69,
pp. 122-145.
-Models and metaheuristic solution algorithms", European Journal of Operational Research, 267(2), pp.496-512.
-Mohammadi, M., Jolai, F. and Tavakkoli Moghaddam, R., (2013), "Solving a new stochastic multi-mode p-hub covering location problem considering risk by a novel multi-objective algorithm", Applied Mathematical Modelling, 37(24),
pp. 10053-10073.
-Mohammadi, M., Jula, P. and Tavakkoli Moghaddam, R., (2017), "Design of a reliable multi-modal multi-commodity model for hazardous materials transportation under uncertainty", European Journal of Operational Research, 257(3), pp. 792-809.
-Mohammadi, M., Tavakkoli-Moghaddam, R., Siadat, A. and Dantan, J.Y., (2016), "Design of a reliable logistics network with hub disruption under uncertainty", Applied Mathematical Modelling, 40(9),
pp. 5621-5642.
-Mohammadi, M., Tavakkoli-Moghaddam, R., Siadat, A. and Rahimi, Y., (2016), "A game-based meta-heuristic for a fuzzy bi-objective reliable hub location problem", Engineering Applications of Artificial Intelligence, 50, pp. 1-19.
-Momayezi, F., Chaharsooghi, S.K., Sepehri, M.M. and Kashan, A.H., (2018), "The capacitated modular single-allocation hub location problem with possibilities of hubs disruptions: modeling and a solution algorithm", Operational Research, pp.1-28.
-Nickel, S., Schöbel, A. and Sonneborn, T., (2001), "Hub location problems in urban traffic networks", Mathematical Methods on Optimization in Transportation Systems, 48,
pp. 95.
-O'kelly, M.E., (1987), "A quadratic integer program for the location of interacting hub facilities", European Journal of Operational Research, 32(3), pp. 393-404.
-Parvaresh, F., Golpayegany, S.H., Husseini, S.M. and Karimi, B., (2013), "Solving the
p-hub median problem under intentional disruptions using simulated annealing", Networks and Spatial Economics, 13(4), pp. 445-470.
-Parvaresh, F., Husseini, S.M., Golpayegany, S.H. and Karimi, B., (2014), "Hub network design problem in the presence of disruptions", Journal of Intelligent Manufacturing, 25(4), pp. 755-774.
-Peng, P., Snyder, L.V., Lim, A. and Liu, Z., (2011), "Reliable logistics networks design with facility disruptions", Transportation Research Part B: Methodological, 45(8),
pp. 1190-1211.
-Ramamoorthy, P., Jayaswal, S., Sinha, A. and Vidyarthi, N., (2018), "Multiple allocation hub interdiction and protection problems: Model formulations and solution approaches", European Journal of Operational Research, 270(1), pp.230-245.
-Roghanian, E. and Haghdoost, M., (2019), "Mathematical model for P-hub location problem under simultaneous disruption", Journal of Industrial and Systems Engineering, 12(1), pp.83-94.
-Rostami, B., Kämmerling, N., Buchheim, C. and Clausen, U., (2018), "Reliable single allocation hub location problem under hub breakdowns", Computers & Operations Research, 96, pp.15-29.
Sadeghi, M., Jolai, F., Tavakkoli-Moghaddam, R. and Rahimi, Y., (2015), "A new stochastic approach for a reliable p-hub covering location problem", Computers & Industrial Engineering, 90, pp. 371-380.
-Snyder, L.V. and Daskin, M.S., (2005), "Reliability models for facility location: the expected failure cost case", Transportation Science, 39(3), pp. 400-416.
-Snyder, L.V., (2003), "Supply chain robustness and reliability: Models and algorithms ", (Doctoral dissertation, Northwestern University).
-Toh, R.S. and Higgins, R.G, (1985), "The impact of hub and spoke network centralization and route monopoly on domestic airlineprofitability", Transportation Journal, pp. 16-27.
-Torkestani, S.S., Seyedhosseini, S.M., Makui, A. and Shahanaghi, K., (2018), "The reliable design of a hierarchical multi-modes transportation hub location problems (HMMTHLP) under dynamic network disruption (DND)", Computers & Industrial Engineering, 122, pp.39-86.
-Yahyaei, M. and Bashiri, M., (2017), "Scenario-based modeling for multiple allocation hub location problem under disruption risk: multiple cuts Benders decomposition approach", Journal of Industrial Engineering International, 13(4), pp.445-453.
-Yahyaei, M., Bashiri, M. and Randall, M., (2019), "A model for a reliable single allocation hub network design under massive disruption", Applied Soft Computing, pp.105561.
-Yoon, M.G. and Current, J., (2008), "The hub location and network design problem with fixed and variable arc costs: formulation and dual-based solution heuristic", Journal of the Operational Research Society, 59(1), pp. 80-89.
 
-Zarandi, M.F., Davari, S. and Sisakht, S.H., (2012), "The Q-coverage multiple allocation hub covering problem with mandatory dispersion", Scientia Iranica, 19(3),
pp. 902-911.