تاثیر اصلاحیه مقررات حمل ونقل بار بر خرابی و اضافه بارها با استفاده از سامانه هوشمند (مطالعه موردی استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، دانشکده عمران و حمل و نقل

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

نیاز به توسعه و به دنبال آن افزایش درخواست ظرفیت حمل بار در کشور و محدودیت­های موجود در برخی موارد منجر به تغییر آیین نامه­های مربوطه می­شود. تغییر در مقررات حمل بار و افزایش تناژ عبوری از مسیر با توجه به عدم تطابق با طرح
روسازی های در حال بهره­برداری، موجب وارد شدن آسیب­های جدی به سازه روسازی خواهد شد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر اصلاح مقررات حمل بار در سال 1390 و اضافه بارها بر خسارت وارده به راه­ها، می­باشد. همچنین به بررسی جرایم و حساسیت روسازی به نوع وسیله نقلیه با اضافه بار، پرداخته شده است. در این ارتباط از داده‌های سیستم هوشمند تردد شمار و توزین در حال حرکت
(WIM) نصب شده در محور اصفهان-مورچه خورت و اصفهان- نایین، استفاده شده است. بر اساس مقررات حمل بار و آیین­نامه مربوط و نحوه کلاس بندی خودروها در سیستم تردد شمار و WIM و تطابق آنها با یکدیگر، ضریب­بار هم‌ارز کل و محورهای هر کلاس محاسبه و در حالت قبل و بعد مقررات حمل بار، با بار مجاز و با اضافه بار محوری و اضافه بار کلی وسیله نقلیه، با یکدیگر مقایسه و خسارت وارده به روسازی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده آن است که تغییر مقرارت موجب وارد شدن خسارت جبران ناپذیر به سازه روسازی موجود شده و اضافه بارها بخش قابل توجهی از بارگذاری را به خود اختصاص داده­اند. همچنین هیچ تناسبی بین جریمه دریافتی، جریمه تعیین شده طبق ضوابط و خسارت وارده از طرف وسایل نقلیه با اضافه بار، وجود ندارد.­از طرف دیگر خرابی روسازی به باربر دو محور نوع 2، بیشترین حساسیت را دارد. بنابراین، استفاده از سیستم WIM جهت کنترل بارها و توزیع آن روی محورهای باربرها ضروری است و تغییر مقررات مستلزم صرف هزینه بیشتر برای تعمیر و نگهداری است که وضعیت موجود دو محور یاد شده گواه برآن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of the Amendment of Cargo Transportation Regulations on Damage and Overloads Using Intelligent Systems (Case Study: Isfahan)

نویسندگان [English]

  • M. Aboutalebi Esfahani 1
  • M. Rezvani 2
1 Department of Transportation, Faculty of Civil and Transportation, University of Isfahan
2 M.Sc., Grad., Faculty of Civil and Transportation, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The need for development and consequently, the demand for cargo capacity increases in the country and the limitations in some cases lead to changes in the relevant regulations.  Changes in cargo regulations and increased tonnage due to non-compliance with the design of the existing pavement will cause serious damage to the pavement structures. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effects of cargo regulations modification in 1390 and overloads on damages to the roads. Furthermore, it checks the sensitivity of the pavement to the type of overloaded vehicle. Data from intelligent traffic systems and weigh in motion (WIM) installed in the Isfahan- Moorchekhort and Isfahan-Nain have been used. According to the rules of carriage and the relevant regulations, and the classification of cars in the WIM system and their matching with each, other equivalent load factor and the axles of each class are calculated and in the previous and posterior state of the cargo regulations, with allowable load and with overload each axle and overall overload of the vehicle were compared with each other and the damage to the pavement was investigated. The results of this study indicate that the change of regulation has caused irreparable damage to the existing pavement structure and overloads have allocated a significant part of the loading. There is also no correlation between fines, fines imposed according to criteria, and damage caused by vehicles with overload. On the other hand, the failure of the pavement to the truck with two axle’s type 2 is most susceptible. Therefore, the use of the WIM system is necessary for controlling loads, and its distribution on the axles, and the change of regulations requires more repair and maintenance costs, which is evidenced by the existing status of the two axles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freight Regulations
  • Road Damage
  • Overload
  • Vehicle Counter
  • WIM
-احدی، م. ر.، صادقی کیا، ع. و  امیدوار، ه.، (1387)، "بررسی تاثیر اضافه بار وسیله نقلیه باری بر تصادفات جاده ای (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی)"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک­، سال سوم، شماره 11.
 
-ادیب فر، ع. ر.، حسن پور، ش. و دیباج، س. م.، (1391)، "ارزیابی و تحلیل آثار اقتصادی سیستم­های توزین در حال حرکت"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال هفتم، شماره 25. 
 
-پورمعلم، ن. و رضاپور، م.، (1388)، "­سیستم توزین متحرک وسایل نقلیه سنگین "، دوفصلنامه فناوری حمل و نقل، شماره 13.
تن زاده، ج. (1392) "طراحی ساختار روسازی راه"، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات صانعی، تهران.
 
-دمیرچی، م.، شفیع پور مرجی، ا.،  میرشکاریان بابکی، م.  و مهری، م.، (1393)، "بررسی اثر اضافه بار بر خرابی­های روسازی بتنی با استفاده از روش اجزاء محدود"، ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، تهران، انجمن بتن ایران.
 
-زیاری، ح. و نوبخت، ش. و بمانا، ک. و خبیری م.، (1383)،
"­تعیین خسارت محورهای سنگین بر روسازیهای آسفالتی­"، دومین همایش قیر و آسفالت ایران، تهران.
 
-سازمان حمل ونقل و پایانه‌های کشور، (1391)، "­سالنامه آماری حمل ونقل جاده­ای".
 
-سازمان راهداری و حمل ونقل جاده­ای، (1390)، "اصلاحیه مقررات حمل ونقل بار در راه­ها".
 
-سازمان راهداری و حمل ونقل جاده­ای، (1393)، "­سالنامه آماری حمل ونقل جاده­ای".
 
-صبا، ع.، علیمردان، پ. و اختیاری، ا.، (1392)، "سامانه تردد شمار برخط راه‌ها وکاربردهای آن دراقدامات زمستانی مرکز مدیریت راه‌های کشور"، ماهنامه راهبران، شماره 71.
 
-طباطبایی، ا.، (1390)، "روسازی راه"، چاپ نوزدهم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
 
-فراست، م. و ذکرالهی، م.، (1393)، "سیستم توزین در حال حرکت، آیا تکنولوژی مؤثر در ایران است؟"، نخستین همایش سیستم‌های حمل و نقل هوشمند جاده ای، تهران.
 
-معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، (1390)، "آیین­نامه روسازی آسفالتی راه­های ایران. نشریه 234"، وزارت راه و شهرسازی، پژوهشکده حمل و نقل، موسسه قیر و آسفالت ایران، تجدید نظر اول.
 
-معاونت راهداری، (1393)، "­وضعیت رویه محورهای شریانی کشور"، اداره کل نگهداری راه و ابنیه، معاونت روسازی.
 
-مقدس نژاد، ف. (1378)، "چارچوب سیستم مدیریت روسازی راه‌ها در ایران"، پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه و ترابری.
 
-میرصدری، ز.، بهشتی، ا. ح. و مدقالچی، ع. (۱۳۹۰)، "بررسی علل و عوامل بروز تخلف اضافه تناژ در استان زنجان"، دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده­ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
 
-وزارت راه و شهرسازی، (1395)، "ابلاغیه شماره 02/100/10364 به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده­ای، نحوه محاسبه میزان خسارت وارده به جاده­ها در اثر اضافه بار وسایل نقلیه باربر".
 
-AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials), (2001), “AASHTO Guide for Design of Pavement Structures”, Washington D.C., USA.
 
-Campbell S. et al., (2009), “Impact of Permitted Trucking on Ohio’s Transportation System and Economy”, Ohio Department of Transportation, Columbus, OH.
 
-Dodoo, N.A. and Thorpe, N., (­2005), “A new approach for allocating pavement damage between heavy goods vehicles for road-user charging”, Transport Policy, Vol. 12, N0. 5, pp. 419-430.
 
-Hajibabai, L., Bai, Y. and Ouyang Y., (2014), “Joint optimization of freight facility location and pavement infrastructure rehabilitation under network traffic equilibrium”, Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 63, pp. 38-52.
 
-Martin, T.C., (2002), “Estimating heavy vehicle road wear costs for bituminous-surfaced arterial roads”,  Journal of transportation engineering, Vol. 128, N0. 2, pp. 103-110.
 
-Parry, I.W., (2008), “How should heavy-duty trucks be taxed?”, Journal of Urban Economics, 63(2):
Vol. 63, N0. 2, pp. 165-668.
 
-Rakha, H., Katz, B. and Al-Kaisy, A., (2003), “Field evaluation of weigh-in-motion screening on truck weigh station operations”, in Intelligent Vehicles Symposium, Proceedings. IEEE.
 
-Saber, A., Roberts, F.L. and Zhou, X., (2008), “Monitoring System to Determine the Impact of Sugarcane Truck loads on Non-Interstate Bridges”, Report No. FHWA/LA.06/418.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Salem, H., (2008) “Effect of excess axle weights on pavement life. Emirates Journal for engineering research”, Vol. 13, N0. 1, pp. 21-28.
 
-Soares, R.F., (2008), “A computational model for predicting the effect of tire configuration on asphaltic pavement life”, Road Materials and Pavement Design, Vol. 9, N0. 2, pp. 271-289.
 
-Straus, S.H. and Semmens, J., (2006), “Estimating the cost of overweight vehicle travel on Arizona highways”, Arizona Department of Transportation.
 
-Virginia Transportation Research Council, (2008), “A Review of the Current Overweight Permit Fee Structure in Virginia (HB 1551)”. VTRC.
 
-Yassenn, O.M., et al., (2012), “Axle Load Distribution and Overloading at the Central Part of the North-South Expressway in Malaysia’, European Journal of Scientific Research, Vol. 79, N0. 2, pp. 298-309.