بررسی اثرات اجتماعی هوشمندسازی حمل‌و نقل بر مدیریت ترافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و محیط‌زیست، دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

وسایل نقلیه عمومی در کشور ما می‌تواند به بخش مهمی از راهکار بهبود چالش‌های اقتصادی، انرژی و محیط‌ زیست باشد و کیفیت بهتری از زندگی برای ما به ارمغان آورد. یکی از نمودهای پایین بودن تکنولوژی در ﺣﻤﻞ­وﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اخذ کرایه به روش­های سنتی بوده است. اخذ کرایه به روش­های سنتی در صنعت ﺣﻤﻞ­وﻧﻘﻞ مشکلات متعددی دارد که از آن جمله می­توان به اتلاف وقت و تأخیر در زمان سفر اشاره کرد که دارای تاثیرات اجتماعی بسیاری است. از این رو نیاز به تغییر و تحول و ورود تکنولوژی­های جدید به این عرصه بیش از پیش احساس می­شود. لذا هدف این تحقیق بررسی موضوع تأثیر به­کارگیری بلیت الکترونیک در ارتقاء عملکرد
ﺣﻤﻞ­وﻧﻘﻞ عمومی شهری می­باشد که می­تواند تاثیرات اجتماعی مثبتی نیز داشته باشد. در این پژوهش ابتدا از هر یک از مسیرهای سیدخندان تا تجریش (بلیت کاغذی و پول) و مسیر میدان ونک تا تجریش (بلیت الکترونیک) در ساعات اوج صبح و عصر و در روزهای کاری متفاوت فیلم­برداری انجام شد. بعد از آن با استفاده از فیلم­های ضبط شده اطلاعات مربوط به متغیرهای زمان توقف استخراج گردید. در مرحله بعدی بعد از بررسی اطلاعات از لحاظ آماری (میانگین، واریانس و نرمال بودن یا نبودن داده­ها) صورت گرفت. در ادامه برای هریک از مسیر­ها مدل­های پیش­بینی زمان تاخیر محاسبه و بهترین مدل با استفاده از آزمون­های برازندگی و همبستگی تعیین شد. در نهایت برای سنجش میزان  تغییر نحوه پرداخت از پول و بلیت کاغذی به بلیت الکترونیکی در مسیر سید خندان به تجریش بر روی زمان توقف شبیه سازی انجام شد. نتایج نشان می­دهد که یکی از موثرترین اقدامات برای افزایش رضایت مسافران، تغییر در نحوه پرداخت هزینه سفر است که راه­اندازی سیستم پرداخت الکترونیکی و اخذ هزینه در مقابل هر درب می­تواند منجر به کاهش طول زمان سوار شدن مسافران و در نتیجه کاهش زمان توقف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Social Impact of Intelligence on Traffic Management

نویسندگان [English]

  • Alireza Mahpour 1
  • E. Shah Ebrahimi 2
  • P. Qera’ati Sani 3
1 Assistant Professor, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Khajeh Nasir Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
3 M.Sc., Grad., Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Public vehicles in our country can be an important part of the solution to improve the economic, energy and environmental challenges and bring us a better quality of life. One of the manifestations of low technology in public transportation is the leasing in traditional ways. Getting a fair in traditional ways in the transportation industry has many problems, such as waste of time and delays in travel time, hence the need for the transformation and introduction of new technologies into this field. The purpose of this study is to investigate the effect of electronic ticketing on improving the performance of urban public transport. In this research, filming is done from each of Seyeddkhandan to Tajreish (paper and money tickets) routes and from Vanak Square to Tajreish (Electronic Ticket) at peak hours of the morning and evening and on different working days. After that, information about the time stops variables is extracted using the recorded videos. In the next stage, the data are analyzed statistically (mean, variance and normal or non-data). Then, for each of the paths, the latency prediction models are calculated and the best model is determined using fitness and correlation tests. Finally, to measure the change in how money and paper tickets are transferred to the electronic ticket on the path of Seyeddkhandan, it is done on the simulation stop time. The results show that the model 4 is more suitable than other models and has more adaptation than the actual delay time. And one of the most effective measures that bus companies can do to increase passenger satisfaction is the change in how the travel costs are paid; setting up an electronic payment system and costing each one can lead to a reduction in the length of time passengers boarding and As a result, reduce stop time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Transit
  • Intelligent
  • Delay
  • Traffic

-امینی­طوسی، ه. حسین­دخت­، ح. و ضیائی، ع.، (1391)، "کاربرد سامانه­های هوشمند در حمل‌و‌نقل عمومی شهری"، دومین کنفرانس ملی عمران و تو سعه پایدار شهری.

 

-صفارزاد، م.، ملک زاده فر، ع.، (1384)، "کاربرد آنالیز هزنیه - فایده در انتخاب سیستم حمل و نقل عمومی مناسب برای یک کریدور شهری، نشریه پژوهش­های اقتصادی، پاییز، دوره  5، شماره  3، ص.17-33.

 

-گل­حسینی، م؛ کاکویی، ح؛ شاه طاهری، ج. و اعظم، ک.، (1392)، "بررسی روند یکساله میزان مواجهه با مونوکسیدکربن در ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران"، شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط، تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت.

 
-Aashtiani, H., and H. Iravani, (2002), “Application of Dwell Time Functions in Transit Assignment Model.”Transportation Research Record, 1817: pp.88-92.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Lee J. H., Lee S. K., (2015), “How Seoul used the 'T-Money' smart transportation card to re-plan the public transportation system of the city; implications for governance of innovation in urban public transportation systems”, Conference: 8th Trans IST Symposium, at Istanbul, Turkey.
 

-Puhe, M., (2014), “Integrated Urban
E-ticketing Schemes – Conflicting Objectives of Corresponding Stakeholders”, Transportation Research Procedia Volume 4, pp.494-504.

 
-Reilly, W., (2000), “highway capacity manual”, Transportation Research Board 500 Fifth Street, NW shington, DC United States  2001.
 
-Röder , Th., (2012), “Smart Card Solutions: Bringing Value to Citizens, NXP Semiconductors N.V.
 
 
-Turban, E., & Braham, J. (2000), “Smart Card-Based Electronic Card Payment Systems in the Transportation Industry”. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 70(4), pp.281-293.
 
 
-Vedel S.E., Jacobsen, J.B., Skov-Petersen, H., (2017), “Bicyclists' Preferences for Route Characteristics in Copenhagen - a Choice Experiment Study of Commuters”, Transportation Research. Part A: Policy & Practice, Vol. 100,
pp. 53-64.
 
 

-Zhao, Sh. ; Li, L. ; Dong, Zh­; and Wu., B.­, (2015), “Analyzing Public Transportation Use Behavior Based on the Theory of Planned Behavior: To What Extent Does Attitude Explain the Behavior?”, 11th International Conference of Chinese Transportation Professionals (ICCTP).