تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه‌های آسفالت حفاظتی پلیمری به روش FMEA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه مهندسی معماری، واحد مهندسی A‌، دانشگاه پنسیلوانیا‌، پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا

چکیده

دانش مدیریت ریسک بعنوان بخشی از مدیریت پروژه در پروژه­ها تعمیر و نگهداری بسیار حائز اهمیت می­باشد و تلاش برای مشخص کردن تمامی ریسک­ها بالقوه پروژه بسیار اهمیت دارد. حتی اگر بخشی جدی از محاسبات یا رخدادها، ریسک پروژه نباشد.در این پروژه­ها احتمال اینکه هریک از سه هدف اصلی هزینه، زمان و کیفیت در معرض ریسک و عدم اطمینان قرار گیرند، وجود دارد.ریسک در پروژه رویداد های ممکن الوقوع نامعلومی هستند که در صورت وقوع بصورت پیامدهای منفی یا مثبت در اهداف پروژه موثر می باشند که هر یک دارای علل مشخص و نتایج قابل تشخیصی هستند که مستقیما در هزینه، زمان و کیفیت پروژه موثر می باشد. ازطرفی­، تحقیقات گسترده‌ای در زمینه مدیریت ریسک پروژه‌های که در سطح شهر اجراء می­گردد  انجام گرفته است. یکی از مهمترین این پروژه­ها،­ آسفالت حفاظتی پلیمری است. پروژه­های آسفالتی جایگاه مهمی در زیبایی شهر و ارتقاء رضایتمندی شهروندان دارد و در سال­های اخیر نیز بر اهمیت آن افزوده شده است که بیشترین سهم مالی از کل مبلغ احداث و نگهداری بزرگراه را دارا می باشد. لیکن متأسفانه­، ارزیابی این پروژه­ها آنطوری که باید و شاید صورت نگرفته است. در نتیجه در این مقاله، ریسک پروژه­های آسفالت حفاظتی پلیمری تحلیل و ارزیابی خواهد شد. نگارندهدراینمقاله ضمن بررسی اجمالی قراردادهای،EPC بابهره­گیریازتجاربگردآوریشدهدرچندپروژه همچنینبااستفادهاز­مصاحبهحضوریوارایهپرسشنامه­هایی،نظرمسئولین،مدیرانوصاحبنظرانراجویاشدهوباتحلیلآننظرات،الگوییبرای پیاده­سازی عملی فرآیند مدیریت ریسک درقراردادهای"EPC" تعمیر و نگهداری بزرگراه­های شهری باتوجه به استاندارد "PMBOK" ارایه شده است.هم چنین در این مقاله هفت ریسک بحرانی پروژه­هاEPC  شناسایی شد و برای آنها راه حل­های مناسبی ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Analysis, Assessment, and Management of Polymer-Modified Thin-Layer by a Failure Mode and Effects Analysis Method

نویسندگان [English]

  • A. Zehtabchi 1
  • S. A. Hosein Hashemi 1
  • S. Asadi 2
1 Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Department of Architectural Engineering, Pennsylvania State University, Engineering Unit A, University Park, USA.
چکیده [English]

As part of the project management process, risk management is of great importance in all projects. It is also essential to identify all potential risks regardless of their impact on the calculations or events. Any of the three main objectives in a construction project, namely the cost, time, and quality, may be exposed to risk and uncertainty. Project risks include unknown possible incidents with positive or negative consequences for project goals and detectable causes and effects with direct impact on cost, time, and quality objectives. Several studies have addressed risk management in urban highway pavement projects. These projects play a key role in the aesthetics of a city and improving the satisfaction of citizens. This issue has received much attention in recent years, which translates into the allocation of the largest portion of highway construction and maintenance budget to pavement projects. Accordingly, the present study aims to analyze and assess risks in urban highway pavement maintenance projects. Following a brief discussion on EPC contracts, a model is presented for carrying out the risk management process in EPC contracts for urban highway maintenance in compliance with the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) based on experience from past projects and the views of authorities, managers, and experts collected and analyzed by questionnaire and interview. Further, seven critical risks in EPC projects were identified and addressed and potential solutions were recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Identification
  • Risk Analysis
  • EPC
  • Urban Highway Maintenance
  • FEMA
  • PMBOK
-آلادپوش، ح.، (1382)، "استاندارد دانش مدیریت پروژه"، انتشارات حامی پروژه، انتشارات حامی پروژه.
 
-خانی، م. م.، (2015)، "تحلیل ارزیابی ومدیریت ریسک پروژه­های عمرانی صنایع دریایی به روش FMEA منطبق
بر­PMBOK "، هفدهمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش.
 
-ضیایی، ه.، (1384)، "استاندارد ایزو 10006، ص. 62-59.
 
-عبدالمحمدی، ر.، (1383). تکنیک کاربردی مدیریت ریسک پروژه با استفاده از نرم افزار Pertmaster. اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت پروژه.
 
-Boehm, B. W., (1991), "Software risk management: principles and practices." IEEE software 8(1): pp.32-41.
 
-Chapman, C. and S. Ward, (2003), Project risk management: processes, techniques and insights, John Wiley & Sons, Inc.
-Guide, P., (2004), "A guide to the project management body of knowledge, Project Management Institute.
 
-Kliem, R. L. and I. S. Ludin, (1997), "Reducing project risk", Gower Publishing, Ltd.
 
-Rezaie, K., M. S. Amalnik, A. Gereie, B. Ostadi and M. Shakhseniaee, (2007), "Using extended Monte Carlo simulation method for the improvement of risk management: Consideration of relationships between uncertainties." Applied Mathematics and Computation 190(2): pp.1492-1501.
 
-Smith, N. J., T. Merna and P. Jobling, (2009), "Managing risk: in construction projects", John Wiley & Sons,
pp.260-300.