بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با استفاده از روش ARDL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

برسی آلودگی محیط­زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن از مباحث مهم در اقتصاد است. هدف این تحقیق بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط­زیست در بخش حمل­ونقل جاده­ای طی سال­های 1368 تا 1394 است. ازاین‌رو ابتدا مباحث تئوریک اثرگذاری رشد اقتصادی بر آلودگی محیط­زیست بررسی‌شده، سپس این موضوع ازلحاظ تجربی در بخش حمل­ونقل جاده­ای موردبررسی قرارگرفته و منحنی آلودگی زیست­محیطی کوزنتس1 استخراج‌شده است. همچنین با استفاده از نرم­افزار Microfit و به‌وسیله روش الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی(ARDL)  2 به بررسی و تجزیه‌وتحلیل داده­ها پرداخته‌شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان­دهنده وجود رابطه مثبت بین متغیرهای درآمد سرانه و آلودگی محیط­زیست و رابطه منفی بین مربع درآمد سرانه و آلودگی محیط­زیست در بخش حمل­ونقل جاده­ای می­باشد. لذا فرضیه زیست­محیطی کوزنتس در بخش حمل­ونقل جاده­ای کشور صادق بوده و هم­چنین نقطه برگشت منحنی نشان می­دهد که بخش حمل­ونقل جاده­ای ایران هنوز به نقطه برگشت منحنی زیست­محیطی کوزنتس نرسیده است. همچنین بین مصرف فرآورده­های نفتی و آلودگی محیط­زیست در بخش حمل­ونقل جاده­ای نیز رابطه مثبت وجود دارد. لذا با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می­گردد که سیاست‌گذاری‌های لازم برای حرکت به سمت تکنولوژی­های سبز و پاک صورت پذیرد چراکه باعث خواهد شد کشور در مسیر رشد پایدار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Kuznets Environmental Curve in Road Transport Sector of Iran Using ARDL Method

نویسندگان [English]

  • P. Bazdar Ardebil 1
  • P. Pejmanzad 2
1 Instructor, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran.
2 Instructor, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Environmental pollution is one of the factors affecting it and it is one of the important issues in the economy. The purpose of this study was to investigate the effect of economic growth on environmental pollution in the transportation sector during the years 1368 to 1394. Therefore, firstly the theoretical discussions on the effect of economic growth on environmental pollution have been investigated, then this issue has been empirically investigated in the road transport sector and the Kuznets 1 environmental contamination curve has been extracted. Also, Microfit software has been used to analyze and analyze the data using the Distributed Disturbance Pattern (ARDL) pattern. The results of estimating the model indicate that there is a positive relationship between per capita income and environmental pollution and the negative relationship between per capita income and environmental pollution in the transportation sector. Therefore, Kuznets' environmental hypothesis is true in the country's road transport sector, and also the curve return point shows that Iran's road transport sector has not yet reached the point of return to the Kuznets environmental curve. There is also a positive correlation between the use of oil products and environmental pollution in the road transport sector. Therefore, according to the results of the study, it is suggested that the policies necessary to move towards green and clean technologies will be made as it will lead the country to a sustainable growth path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Pollution
  • Environmental Kuznets Hypothesis
  • Road Transport
  • Autoregressive Distributed Lag
- استاد زاد، ع.ح. و بهلولی، پ.، (1394)،"تأثیر انرژی­های تجدید­پذیر بر منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در ایران"، فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، سال دوم، شماره2،
ص. 154-127.
 
- دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی، (1394)، "ترازنامه انرژی"، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی، تهران.
 
- فطرس، م. ح.، نجار زاده، الف. و پیروزمحمدی، ف.، (1391)، "بررسی رابطه میان آلودگی هوا، شدت انرژی و باز بودن اقتصاد ایران"، مجله اقتصادی، شماره­های ۱۱ و ۱۲ ، بهمن و اسفند، از ص. 22­- 5.
 
- موسوی، س. ک. سلمان پور، ع.  و شکوهی فرد، س.، (1396)، "رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی بر آلودگی محیط‌زیست در ایران طی دوره 95-1365"، مطالعات علوم محیط‌زیست، دوره 2، شماره 1، بهار، ص.120- 111.
- مهدوی عادلی، م. ح. و نظری، روح­الله، (1393)، "رشد اقتصادی، انرژی و محیط‌زیست: بررسی مدل E3 در ایران"، فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسی­های اقتصادی سابق)، دوره 11، شماره1، بهار، ص. 40-19.
 
- ناهیدی امیرخیز، م. ر.، سلمان­پورزنوز، ع. و شکوهی فرد، س.، (1397)، "تجزیه‌وتحلیل تئوریک و تجربی منحنی آلودگی محیط‌زیست کوزنتز در ایران طی دوره 1395-1365، فصلنامه علمی ترویجی محیط‌زیست، شماره 59، ص. 47-29.
 
-آماده، ح. قاضی، م. و عباسی­فر، ز.، (1388)، "بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش­های مختلف اقتصاد ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره86، ص.38-1.
 
-حیدری، ح. پاشا زانوسی، م. و کسرایی، ش.، "بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای رشد اقتصادی، آلودگی محیط‌زیست، توسعه مالی و درجه باز بودن تجارت در 8 کشور بزرگ اسلامی"، (1395)، محیط‌شناسی، دوره 42، شماره 3، پاییز، ص. 649-667.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-فطرس، م. ح. و نسرین دوست، م.، (1388)، "بررسی رابطه آلودگی هوا، آلودگی آب، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران 83-1359"، مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌،  دوره  6 ، شماره  21، تابستان، ص.135-113.
 
-معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، (1394)، "بررسی وضعیت استهلاک موجودی سرمایه فیزیکی در بخش حمل­ونقل جاده­ای"، پژوهشکده حمل­ونقل.
 
-نیکو اقبال، ع. الف. اختری، آ. امینی اسفیدواجانی، م. و عطار کاشانی، م.، (1391)، "رشد اقتصادی، رشد مصرف انرژی و رشد انتشار دی-اکسید کربن بررسی رابطه­ی علیت با رویکرد داده­های تلفیقی پویا (DPD)" ، فصلنامه­ی مطالعات اقتصاد انرژی، سال نهم، شماره­ی 33، ص.167-196.
 
 
- Kasman, A & Y.S. Duman, (2015), “CO2 Emissions, Economic Growth,Energy Consumption, Trade and Urbanization in New EU Member and Candidate Countries: A Panel Data Analysis Economic Modelling”, 44, pp.97–103.