مدل تخصیص بودجه سههدفه نگهداری روسازی راه با استفاده از روش ترکیبی بهینهسازی پارامتریک و توابع حددار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم در مدیریت روسازی راه، مسأله تخصیص بودجه در قسمتهای مختلف شبکه به منظور نگهداری و اصلاح وضعیت روسازی است. در این مقاله، مدلی سههدفه برای این منظور ارایه شده است، که تابع هدفهای آن عبارتند از: 1) کمینه کردن درصد قسمت­هایی از شبکه که در حالت بحرانی و بدتر از بحرانی (غیر از بدترین حالت) قرار دارند، و میبایست برای آنها اقدامات بهسازی انجام داد تا به وضعیت مطلوب برسند؛ 2) کمینه کردن درصد قسمت­هایی از شبکه که در بدترین حالت قرار دارند، و برای رساندن آن به وضعیت مطلوب باید اقدامات نوسازی انجام داد؛ و 3) کمینه کردن مجموع هزینه انجام شده به خاطر اصلاحات صورتگرفته در کل دوره برنامهریزی. برای حل مدل سههدفه پیشنهادشده روشی ترکیبی با استفاده از روشههای چندهدفه بهینهسازی پارامتریک و توابع حددار ارایه شده است. نتایج بکارگیری مدل نشان میدهد که علیرغم تصور ذهنی در نگاه اول، اهداف اول و دوم تحت شرایطی دارای تضاد هستند و افزایش یکی ممکن است باعث کاهش دیگری شود، و بنابراین این دو هدف را نمیتوان در غالب یک هدف واحد در نظر گرفت. یکی از خصوصیات مهم روش ارایهشده این است که پیش­بینی وضعیت روسازی از روش زنجیره مارکوف در مدل بهینهسازی گنجانده شده است و این موضوع باعث میشود که از پیشبینی و تخصیص سرمایه به صورت جداگانه و در نتیجه رسیدن به حلهای بهینه محلی پرهیز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Tri-objective Resource Allocation Model for Pavement Rehabilitation by Hybridization of Parametric and Constraint Methods

نویسنده [English]

  • M. Babaei
Assistant Professor, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

One of the important issues in road pavement management is the allocation of resource in different parts of the network in order to maintain the pavement conditions at desired levels. In this paper, a tri-objective model is proposed for this purpose, the objective functions of which are: 1) to minimize the proportion of the network that are in “critical” and worse-critical conditions (other than the “worst” condition), on which some improvement measures should be performed to reach a desired condition; (2) to minimize the proportion of the network that is in “worst” condition, and, in order to bring it to a desired condition, it should take renovation measures; and (3) to minimize the total cost incurred due to the maintenance and rehabilitation measures made during the entire planning period. To solve the tri-objective model, a hybrid method is proposed using multi-objective parametric optimization and ε-constraint methods. The results of the application of the model show that despite the mental imagination at first glance, the first and second objective functions may have conflict, so that increasing one of them may lead to decreasing the other; therefore, these two objectives cannot be considered together as a single objective function. One of the important features of the proposed method is that the Markov Chain process model, as the prediction tool for the pavement condition, is incorporated into the optimization model. This makes the pavement condition prediction and resource allocation simultaneously and prevents achieving local optimal solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-objective Programming
  • Resource Allocation
  • Pavement Maintenance and Rehabilitation
  • Markov Chain Process
-Abaza, K. A. and Murad, M. M., (2010), “Pavement rehabilitation project ranking approach using probabilistic long-term performance indicators”, Transportation Research Record, Vol. 2153, pp. 3-12.
-Ariaratnam, S. T., El-Assaly, A. and Yang, Y., (2001), “Assessment of Infrastructure Inspection Needs Using Logistic Models”, Journal of Infrastructure Systems, Vol. 7, No. 4, pp. 160–165.
-Babashamsi, P., Yusoff, N. I. M., Ceylan, H., Nor, N. G. M., and Jenatabadi, H. S., (2016), “Evaluation of pavement life cycle cost analysis: Review and analysis”, International Journal of Pavement Research and Technology, Vol. 9, No. 4, pp. 241-254.
-Chong, D., Wang, Y., Dai, Z., Chen, X., Wang, D., and Oeser, M., (2017), “Multi-objective optimization of asphalt pavement design and maintenance decisions based on sustainability principles and mechanistic-empirical pavement analysis”, International Journal of Sustainable Transportation.
-Costello, S.B., Snaith, M. S., Kerali H. G. R., Tachtsi, L. V. and Ortiz-Garcı´, J. J., (2005), “Stochastic Model for Strategic Assessment of Road Maintenance”, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Transport 158, Issue TR4, November 2005, pp. 203–211.
-Enkhbat, R., Guddat, J., and Chinchuluun, A., (2008), “Parametric Multiobjective Optimization”, In Pareto Optimality, Game Theory and Equilibria, pp. 529-538.
-France-Mensah, J., and O’Brien, W. J., (2018), “Budget Allocation Models for Pavement Maintenance and Rehabilitation: Comparative Case Study”, Journal of Management in Engineering, Vol. 34, No. 2.
-Fwa, T. F., Chan, W. T. and Hoque, K. Z., (2000), “Multiobjective Optimization for Pavement Maintenance Programming”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 126, No. 5, pp. 367–374.
-Gao, L. and Zhang, Z., (2008), “Robust Optimization for Managing Pavement Maintenance and Rehabilitation”, Transportation Research Record, Vol. 2084, pp. 55–61.
-Gao, L., Tighe, S. L. and Zhang, Z., (2007), “Using Markov Process and Method of Moments for Optimizing Management Strategies of Pavement Infrastructure”, Presented at 86th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C.
-Haas, R., Hudson, R. and Zaniewski, J., (1994), “Modern Pavement Management”, Krieger Publishing Co., Malabar.
-He, Z., Qin, X., Wang, H., & Comes, C., (2017), “Implementing Practical Pavement Management Systems for Small Communities: A South Dakota Case Study”, Public Works Management & Policy, Vol. 22, No. 4, pp. 378-391.
-Hillermeier, C., (2001), “Nonlinear multiobjective optimization: a generalized homotopy approach”, Springer Science & Business Media.
-JianJun, W., YongJian K. and Fu, Z., (2009), “Multi-objective optimization for pavement maintenance and rehabilitation strategies”, Proceedings of the 2nd International Conference on Transportation Engineering, Vol. 345, pp. 2919-2924.
-Karan, M., (1977), “Municipal Pavement Management System”, Ph.D. thesis, Department of Civil Engineering, University of Waterloo, Ontario, Canada.
-Khan, M. U., Mesbah, M., Ferreira, L., and Williams, D. J., (2014), “Developing a new road deterioration model incorporating flooding”, In Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Transport (Vol. 167, No. 5, pp. 322-333), ICE Publishing.
-Khan, M. U., Mesbah, M., Ferreira, L., and Williams, D. J., (2017), “Development of a post-flood road maintenance strategy: Case study Queensland, Australia”, International Journal of Pavement Engineering, Vol. 18, No. 8, pp. 702-713.
-Khan, M. U., Mesbah, M., Ferreira, L., and Williams, D. J., (2017), “A case study on pavement performance due to extreme moisture intrusion at untreated layers”, International Journal of Pavement Engineering, pp. 1-14.
-Khan, M. U., Mesbah, M., Ferreira, L., and Williams, D. J., (2017), “Estimating pavement’s flood resilience”, Journal of Transportation Engineering, Part B: Pavements, Vol. 143, No. 3.
-Kuhn, K. D. and Madanat, S. M., (2006), “Robust Maintenance Policies for Markovian Systems under Model Uncertainty”, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Vol. 21, No. 3, pp. 171–178.
-Li, N., Haas, R., and Huot, M., (1998), “Integer Programming of Maintenance and Rehabilitation Treatments for Pavement Networks”, Transportation Research Record, Vol. 1629, pp. 242-248.
-Li, N., Haas, R., and Xie, W., (1997), “Development of a New Asphalt Pavement Performance Prediction Model”, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 24, No. 4, pp. 547-559.
-Li, N., Xie, W-C., and Haas, R., (1996), “Reliability-Based Processing of Markov Chains for Modeling Pavement Network Deterioration”, Transportation Research Record, Vol. 1524, pp. 203–213.
-Li, Y., and Madanat, S., (2002), “A steady-state solution for the optimal pavement overlay problem”, Transportation Research Part A, Vol. 36, pp. 525–535.
-Meneses, S. and Ferreira, A., (2015), “Flexible pavement maintenance programming considering the minimisation of maintenance and rehabilitation costs and the maximisation of the residual value of pavements”, International Journal of Pavement Engineering, Vol. 16, No. 7,
pp. 571-586.
-Meneses, S., and Ferreira, A., (2013), “Pavement maintenance programming considering two objectives: maintenance costs and user costs”, International Journal of Pavement Engineering, Vol. 14, No. 2,
pp. 206-221.
-Nasseri, S., Gunaratne, M., Yang, J. and Nazef, A., (2009), “Application of Improved Crack Prediction Methodology in Florida’s Highway Network”, Transportation Research Record, Vol. 2093, pp. 67–75.
-Ndume, V. A., and Mlavi, E., (2017), “Computational Model for Allocating the Road Pavement Funds between Implementing Units: Case Study in Tanzania”, International Journal of Computer Applications, Vol. 161, No. 1, pp. 11-16.
-Ross, S. M., (1994), “A first Course in Probability”, Collier Macmillan, London.
-Saha, P., Ksaibati, K., & Atadero, R., (2017), “Developing Pavement Distress Deterioration Models for Pavement Management System Using Markovian Probabilistic Process”, Advances in Civil Engineering, pp. 1-9.
-Salini, R., Xu, B., and Lenngren, C. A., (2015), “Application of artificial intelligence for optimization in pavement management”, International Journal of Engineering and Technology Innovation, Vol. 5, No. 3,
pp. 189-197.
-Santos, J., Ferreira, A., and Flintsch, G., (2017), “A multi-objective optimization-based pavement management decision-support system for enhancing pavement sustainability”, Journal of Cleaner Production, Vol. 164, pp. 1380-1393.
 
-Shahin, M. Y. (1994) “Pavement Management for Airports, Roads, and Parking Lot”, Chapman and Hall, New York.
-Tack, J. N. and Chou, Y. J., (2001), Pavement Performance Analysis Applying Probabilistic Deterioration Methods. In Transportation Research Record, Vol. 1769, pp. 20–27.
-Torres-Machi, C., Pellicer, E., Yepes, V., and Chamorro, A., (2017), “Towards a sustainable optimization of pavement maintenance programs under budgetary restrictions”, Journal of cleaner production, Vol. 148, pp. 90-102.
-Wang, F., Zhang, Z. and Machemehl, R. B., (2003), “Decision-Making Problem for Managing Pavement Maintenance and Rehabilitation Projects”, Transportation Research Record, Vol. 1853, pp. 21–28.
-Wang, K. C. P., Zaniewski, J. and Way, G., (1994), “Probabilistic Behavior of Pavements”, ASCE Journal of Transportation Engineering, Vol. 120, No. 3, pp. 358–375.
-Yang, J., Lu, J. J., Gunaratne, M. and Dietrich, B., (2006), “Modeling Crack Deterioration of Flexible Pavements: Comparison of Recurrent Markov Chains and Artificial Neural Networks”, Transportation Research Record, Vol. 1974, pp. 18–25.
-Yepes, V., Torres-Machi, C., Chamorro, A., and Pellicer, E., (2016), “Optimal pavement maintenance programs based on a hybrid greedy randomized adaptive search procedure algorithm”, Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 22,
No. 4, pp. 540-550.