کلیدواژه‌ها = دی‌اکسید کربن مایع
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایینبه منظور ارتقاء ایمنی در جاده های کوهستانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1384

جواد بداق‌جمالی؛ سهیلا جوانمرد؛ محمد حیدری