بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پاچیده، قاسم [1] دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • پایدار، علی [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران
 • پایدار، علی [1] گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران
 • پدرام، مهدی [1] الزهرا، علوم اجتماعی و اقتصاد
 • پیردوانی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • پرورش کاران، ابراهیم [1] گروه مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی کاربردی، فناوری و ایمنی، تهران، ایران دانشگاه میلرزویل، میلرزویل، پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا
 • پرورش کاران، ابراهیم [2] گروه مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی کاربردی، فناوری و ایمنی، دانشگاه میلرزویل، میلرزویل، پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا
 • پژمان زاد، پیمان [1] پژوهشکده حمل ونقل، پژوهشکده حمل ونقل
 • پژمان‌زاد، پیمان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران
 • پژوهان، صبا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد واحد قوچان، تهران، ایران
 • پژوهان، صبا [1] شرکت کندوان پارس
 • پیشوایی، میر سامان [1] استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، ، ایران.
 • پیشوایی، میر سامان [1] استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • پیکارجو، کامبیز [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • پلاسی، مسعود [2] دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
 • پیله وری سلماسی، نازنین [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، ایران
 • پناهی، روزبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • پوریاری، مقصود [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • پورحسینی، رضا [1] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • پورسیدآقایی، محسن [1] استادیار، دانشکدة مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • پورسید آقایی، محسن [1] استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • پور سید آقایی، محسن [1] استادیار، دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • پورسلطانی، مصطفی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، مازندران
 • پورعبادالهان کویچ، محسن [1] دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
 • پورکرمانی، کسری [1] استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • پورکرمانی، کسری [1] استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • پورکرمانی، کسری [1] استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

ت

ج

 • جبل عاملی، مانا [1] دانش آموخته گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران
 • جراحی، آرمین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت، تهران، ایران
 • جراحی، آرمین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت، تهران، ایران
 • جراحی، آرمین [1] دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران. و مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی.
 • جسمانی، مهراب [1] استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • جعفری، اکبر [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم، واحد بین الملل قشم، قشم، ایران
 • جعفری، اکبر‌ [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل قشم، قشم، ایران
 • جعفری، پریوش [2] گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جعفری، سپیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • جعفری، عزیزاله [1] استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
 • جعفری، مهدی [1] دانشگاه حضرت معصومه قم
 • جلایی، عبدالمجید [1] استاد گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • جلیلوند، فرامرز [1] دانشکده راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • جمالی فرد، فرزاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جمشیدی، سمانه [1] گروه مهندسی صنایع، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • جمعه پور، محمود [1] استاد گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
 • جهان، سعید [1] کارشناس پروژه بهسازی لرزه ای پل، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران
 • جهان، علی [1] گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی
 • جهانی، احسان [1] استادیار، گروه عمران، دانشگاه مازندران
 • جوادیان، رسول [1] کارشناس، پژوهشکده حمل ونقل، تهران، ایران
 • جوانشیر، حسن [1] استادیار، گروه صنایع، دانشکده فنی مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جوانمرد، سهیلا [1] استادیار، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی فارس، شیراز، صندوق پستی 1194-71555
 • جولای، فریبرز [1] دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چ

ح

خ

د

 • دارپرنیان، پیمان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دپارتمان مهندسی عمران، دانشکده شهید یزدان پناه، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان کردستان، ایران
 • دارپرنیان، پیمان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
 • دارپرنیان، پیمان [1] دپارتمان مهندسی عمران، دانشکده شهید یزدان پناه، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، کردستان، ایران
 • دانشیار گروه عمران، * [1] دانشکده مهندسی،‌ دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • دانشجو، فرهاد [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دانشجو، فرهاد [1] دانشیار، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دانه کار، افشین [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • داوودی، تاجیک [1] علم و صنعت ایران، مهندسی عمران
 • دبیری، نورالدین [1] استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • دیده‌ور، فرزاد [1] استادیار، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • دریایی، داریوش [1] عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • درخشانی، عی [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • دریساوی بهمنشیر، رضا [1] دانشجوی دکتری، پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • درفش، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • دزفولی نژاد، مهدی [1] دانشجوی دکتری، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • دزفولی نژاد، مهدی [1] گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • دقیقی اصلی، علیرضا [1] استادیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دلیری، حسن [1] استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • دهستانی، مهدی [1] دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران
 • دهقان، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، مازندران، ایران
 • دهقانی، احسان [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • دهقانی، احسان [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • دهقانی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری‌، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • دیواندری، حسن [1] گروه عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران
 • دیواندری، حسن [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، ایران
 • دیواندری، حسن [1] گروه عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران
 • دورودیان، محدثه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران
 • دوستار، محمد [1] دانشگاه گیلان، علوم انسانی
 • دولت پور، امین [1] دانشجوی مقطع دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ذ

 • ذاکری، جبارعلی [1] استاد، دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران‌، تهران‌، ایران
 • ذاکری، جبار علی [1] استاد‌، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • ذاکری، جبار‌علی [1] استادیار، دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • ذاکری، حمزه [1] استادیار، دانشکده عمران و محیط زیست‌، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران
 • ذبیحیان، رسول [1] دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش راه و ترابری ،دانشگاه پیام نور واحد بین المللی کیش ،ایران
 • ذوالقدری، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

ر

ز

 • زیاری، حسن [1] استادیار، دانشکدة عمران،‌ دانشگاه علم‌ و صنعت ایران، تهران، ایران
 • زیاری، حسن [1] دانشگاه علم و صنعت، دانشکده عمران
 • زیاری، حسن [1] استادیار، دانشکدة عمران،‌ دانشگاه علم‌ و صنعت ایران، تهران، ایران
 • زیاری، حسن [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران
 • زیاری، حسن [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • زیاری، حسن [1] استاد، مرکز تحقیقات قیر و مخلوط‌های آسفالتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • زیاری، حسن [1] دانشگاه علم و صنعت، دانشکده عمران
 • زارع، سامان [1] دانشگاه تهران
 • زارعی، حمید [1] برنامه ریزی حمل و نقل، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران
 • زارع میرحسینی، امیرحسین [1] دانشجوی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • زاهدی، محسن [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • زاوه، فخرالدین [1] مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران
 • زروک، یاسر [1] مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران
 • زعفریان، طاهره [1] دانش آموخته کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
 • زکی‌پور، مهدی‌ [1] مربی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • زلفی‌گل، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • زمانی بروجنی، فرساد [1] دانشکده فنی و مهندسی (گروه کامپیوتر)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • زندپور، اسماعیل [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، ، لاهیجان، ایران.
 • زهدی، امیر [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی علامه مجلسی، قزوین، ایران

ژ

 • ژاله، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • ژولیده، هیوا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

س

ش

ص

ض

ط

ظ

 • ظهیری، مسعود [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • وامق، مصطفی [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • وامق، مصطفی [1] گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • وحدت‌زاد، محمدعلی [1] استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • وزیری، منوچهر [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • ویسی، صلاح [1] استادیار، گروه مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، ایران
 • ویسی، همت [2] گروه مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد‌ اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • وطنی، علی [1] استاد، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • وظیفه دوست، مجید [1] گیلان، پژوهشکده هواشناسی
 • ولایی، علی [1] دانش آموخته کارشناسی، اداره کل فنی و بررسی طرح‌های ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی، تهران، ایران
 • ولیزاده کامران، خلیل [1] گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز

ه

ی

E

M

 • Marandi، S.M. [1] Asst. Prof., Department of Civil Engineering, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.

S

 • Safapour، P. [1] Lecturer, Department of Computer Engineering, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.

X

 • Xia، He [1] Departemntof Civil Engineering, Northern Jiaotong University, Jiatong,China