اعتبار علمی – پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل طی نامه شماره 81/2910/3 مورخ 13/08/1383 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به معاونت پژوهشی پژوهشکده حمل و نقل ابلاغ گردیده است. این نشریه در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی www.sid.ir و در پایگاه اطلاع رسانی منطقه ای علوم و تکنولوژی www.ricest.ac.ir و در پایگاه اطلاع رسانی www.magiran.com و در سامانه سنم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://isj.iup.ir نمایه می شود. به منظور انتشار آخرین یافته های علمی و پژوهشی در زمینه های مختلف حمل و نقل، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، مسکن و شهرسازی، فصلنامه ای علمی – پژوهشی تحت عنوان پژوهشنامه حمل و نقل را منتشر می کند.


مهم ترین محورهای موضوعی این مجله عبارتند از:

 • اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار

 • حقوق حمل و نقل
 • برنامه ریزی حمل و نقل

 • روسازی راه و راه آهن

 • سیستم های هوشمند حمل و نقل

 • مدیریت بحران در حمل و نقل

 • مهندسی ارزش در حمل و نقل

 • مهندسی ایمنی حمل و نقل

 • مهندسی ترافیک

 • مهندسی حمل و نقل و جنبه های زیست محیطی

 • مهندسی زیرساخت های حمل و نقل ( پل، تونل، سازه های دریایی، فرودگاه و ... ) مشروط بر آنکه در ارتباط با مباحث حمل و نقل باشند.

شماره جاری: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 62، بهار 1399، صفحه 1-250 

5. ارزیابی رفتار دینامیکی واگن متروی تهران

صفحه 61-70

اصغر نصر؛ محمد مهدی ناصری طاهری؛ مجید شهروی


10. بررسی شیارشدگی و اثر خودترمیمی بر خستگی در مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده

صفحه 143-156

منصور فخری؛ ابر اهیم شاه ابراهیمی؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی ویراستار
شاپا چاپی
1735-3459
شاپا الکترونیکی
2008-3351