اعتبار علمی – پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل طی نامه شماره 81/2910/3 مورخ 13/08/1383 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به معاونت پژوهشی پژوهشکده حمل و نقل ابلاغ گردیده است. این نشریه در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی www.sid.ir و در پایگاه اطلاع رسانی منطقه ای علوم و تکنولوژی www.ricest.ac.ir و در پایگاه اطلاع رسانی www.magiran.com و در سامانه سنم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://isj.iup.ir نمایه می شود. به منظور انتشار آخرین یافته های علمی و پژوهشی در زمینه های مختلف حمل و نقل، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، مسکن و شهرسازی، فصلنامه ای علمی – پژوهشی تحت عنوان پژوهشنامه حمل و نقل را منتشر می کند.

فصلنامه پژوهشنامه حمل و نقل مبتنی بر داوری محض بوده و دارای دسترسی آزاد توسط عموم است.  این مجله همچنین از ضوابط و مقررات کمیته اخلاقیات انتشارات Committee on Publication Ethics   یا  COPE   پیروی می کند


مهم ترین محورهای موضوعی این مجله عبارتند از:

 • اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار

 • برنامه ریزی حمل و نقل

 • روسازی راه و راه آهن

 • سیستم های هوشمند حمل و نقل

 • مدیریت بحران در حمل و نقل

 • مهندسی ارزش در حمل و نقل

 • مهندسی ایمنی حمل و نقل

 • مهندسی ترافیک

 • مهندسی حمل و نقل و جنبه های زیست محیطی

 • مهندسی زیرساخت های حمل و نقل ( پل، تونل، سازه های دریایی، فرودگاه و ... ) مشروط بر آنکه در ارتباط با مباحث حمل و نقل باشند.

اختصاص  (Digital Object Identifier (DOI

 • قابل توجه نویسندگان محترم، از فصل بهار سال 1400 به تمام مقالات پذیرفته شده در پژوهشنامه حمل و نقل کد DOI تخصیص می یابد.

شماره جاری: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 68، پاییز 1400، صفحه 1-300 

4. جستجوی بهترین مدل‌های معماری در شبکه عصبی برای مدلسازی پارامترهای مکانیکی نرمال شده بتن

صفحه 41-60

10.22034/tri.2021.137050

سیدامیرحسین هاشمی؛ علیرضا عاملی؛ سید محمد جواد شفیعی شالکه؛ الهه السادات هاشمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی ویراستار ادبی نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان