اعتبار علمی – پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل طی نامه شماره 81/2910/3 مورخ 13/08/1383 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به معاونت پژوهشی پژوهشکده حمل و نقل ابلاغ گردیده است. این نشریه در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی www.sid.ir و در پایگاه اطلاع رسانی منطقه ای علوم و تکنولوژی www.ricest.ac.ir و در پایگاه اطلاع رسانی www.magiran.com و در سامانه سنم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://isj.iup.ir نمایه می شود. به منظور انتشار آخرین یافته های علمی و پژوهشی در زمینه های مختلف حمل و نقل، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، مسکن و شهرسازی، فصلنامه ای علمی – پژوهشی تحت عنوان پژوهشنامه حمل و نقل را منتشر می کند.

فصلنامه پژوهشنامه حمل و نقل مبتنی بر داوری محض بوده و دارای دسترسی آزاد توسط عموم است.  این مجله همچنین از ضوابط و مقررات کمیته اخلاقیات انتشارات Committee on Publication Ethics   یا  COPE   پیروی می کند


مهم ترین محورهای موضوعی این مجله عبارتند از:

  • اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار

  • برنامه ریزی حمل و نقل

  • روسازی راه و راه آهن

  • سیستم های هوشمند حمل و نقل

  • مدیریت بحران در حمل و نقل

  • مهندسی ارزش در حمل و نقل

  • مهندسی ایمنی حمل و نقل

  • مهندسی ترافیک

  • مهندسی حمل و نقل و جنبه های زیست محیطی

  • مهندسی زیرساخت های حمل و نقل ( پل، تونل، سازه های دریایی، فرودگاه و ... ) مشروط بر آنکه در ارتباط با مباحث حمل و نقل باشند.

شماره جاری: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 65، زمستان 1399، صفحه 1-250 

2. بررسی خصوصیات رئولوژیکی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک و گیلسونایت

صفحه 13-30

فرزین پورحیدری ممقانی؛ علیرضا عاملی؛ سید روح اله معافی مدنی


14. ارزیابی اثرات افزودن نانورس به قیر لاستیکی فراترکیبی

صفحه 195-212

مهدی معظمی گودرزی؛ فریدون مقدس نژاد؛ کوروش نادری؛ سعید احمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی ویراستار
شاپا چاپی
1735-3459
شاپا الکترونیکی
2008-3351