بررسی اثرات پیرشدگی بر عملکرد مخلو‌ط‌های آسفالتی گرم حاوی خرده آسفالت بازیافتی درصد بالا و روغن خوراکی ضایعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در این تحقیق تاثیر پیرشدگی کوتاه‌مدت و بلندمدت بر خصوصیات آسفالت بازیافتی حاوی درصد بالای خرده آسفالت ضایعاتی و جوان‌سازی شده با درصدهای مختلف روغن خوراکی ضایعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، بخش درشت دانه سنگدانه های بتن آسفالتی با خرده آسفالت بازیافتی جایگزین شده و به مخلوط درصدهای مختلفی از روغن خوراکی ضایعاتی شامل 0، 4، 7 و 10 درصد (بر حسب وزن کل قیر مخلوط) افزوده شده و مخلوط‌ها تحت شرایط پیرشدگی کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار گرفته و خصوصیات حجمی، مارشال و شن-زدگی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. این ویژگی‌ها در حالت بدون پیرشدگی نیز ارزیابی گردیده‌اند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که مخلوط‌ آسفالتی حاوی خرده آسفالت ضایعاتی، VMA، استقامت مارشال، روانی و شن-زدگی بیش‌تری از مخلوط کنترل ساخته شده با مصالح سنگی بکر دارد. اما با افزایش روغن ضایعاتی این ویژگی-ها کاهش می‌یابند. با اعمال شرایط پیر‌شدگی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت VMA، استقامت مارشال و شن‌زدگی مخلوط‌ها افزایش و روانی مارشال کاهش‌ می‌یابند که مقدار تغییرات در پیرشدگی بلند مدت بیش‌تر است. با بررسی شاخص پیر‌شدگی بدست آمده، اثر پیرشدگی درمخلوط‌های حاوی درصد‌های بالای روغن خوراکی بیش‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of ageing on the properties of hot mix asphalt containing high content of reclaimed asphalt pavement content and waste cooking oil

نویسندگان [English]

  • hasan taherkhani 1
  • meysam abbasi 2
1 civil engineering department, university of zanjan, zanjan, Iran
2 civil engineering department, university of zanjan, zanjan, Iran
چکیده [English]

In this study the effect of short and long term aging on the properties of recycled asphalt containing high percentage of reclaimed asphalt pavement (RAP) and rejuvenated by different dosages of waste cooking oil has been investigated. The coarse fraction of virgin aggregates was replaced with RAP, and the mixtures were rejuvenated by adding 0, 4, 7 and 10% (by the weight of total binder) of waste engine oil. The mixtures were short and long term aged and the volumetric properties, Marshall stability and flow and weight loss in Cantabro test were evaluated for the unaged and aged mixtures. Results reveal that the mixture containing RAP and without rejuvenation has higher VMA, Marshall stability, flow and weight loss in Cantabro test than the mixture made of virgin aggregates. The properties decrease with increasing oil content. Short term and long term ageing result in increase of VMA, Marshall stability and weight loss, and decrease of flow, with higher changes by long term ageing. Evaluation of ageing indices reveals that the effect of ageing increases with increasing oil content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ageing
  • Recycled asphalt mixture
  • Waste cooking oil
  • Marshall Stability
  • raveling