ارایه یک مدل چندهدفه یکپارچه برای مکانیابی- مسیریابی و موجودی تسهیلات امدادی با در نظر گرفتن چند مد حمل و نقل و تور پوششی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهمترین بخش‌ها در هنگام وقوع هر حادثه، مسالۀ کنترل و مدیریت برای قبل و بعد از بحران است و چنانچه این مسئله مورد توجه قرار نگیرد فاجعه ثانویه دیگری در دل فاجعه اصلی رخ می‌دهد. بنابراین در این پژوهش، یک مدل یکپارچۀ تصادفی پیشنهاد شده است. که در آن دو دسته تصمیمات در نظر گرفته شده است؛ تصمیمات مرحله اول تعیین و کنترل میزان موجودی مراکز توزیع و مکان‌یابی مراکز توزیع برای قبل از بحران و تصمیمات مرحله دوم، برای بعد از بحران، شامل بررسی جریان مجروحین، اجساد، بی‌خانمان‌ها و اقلام امدادی در شبکه و تخصیص وسائل نقلیه برای این جریان می‌باشد. اهداف این مقاله شامل (1) بیشینه کردن احتمال عبور موفق از مسیرها با افزایش قابلیت اطمینان مسیرها، (2) کمینه کردن هزینه‌های امدادی قبل و بعد از وقوع بحران با در نظر گرفتن پنجره‌زمانی، (3) کمینه کردن بیشینۀ تقاضای پوشش داده نشده برای کالاهای امدادی برای تمامی مراکز در سناریوها و حالات ممکن می‌باشد. در نظر گرفتن حالت عدم قطعیت سناریویی به‌همراه، عدم قطعیت مسیر و تقاضا، چند کالایی، چند مد حمل و نقل و تور پوششی از جمله نوآوری‌های این پژوهش بشمار می‌آید. برای اعتبار سنجی مدل پیشنهادی در ابعاد کوچک و متوسط از روش محدودیت اپسیلون در محیط نرم افزاری گمز و برای مطالعه موردی (منطقه1 شهر تهران) در ابعاد بزرگ با استفاده از الگوریتم علف هرز حل شده است. نتایج تحلیل بیانگر آن است که الگوریتم علف هرز با کمترین خطا نسبت به حل دقیق و زمان کمتر، قادر به حل مدل خواهد بود و همچنین با افزایش ظرفیت‌های مراکز توزیع، هزینه کاهش می‌یابد، با افزایش تقاضا تعداد مراکز توزیع تأسیس شده افزایش می‌یابد و با افزایش شعاع پوششی، طول تور کاهش می‌یابد ولی تعداد نقاط حادثه دیدۀ پوشش نیافته بیشتر شده و هزینه امدادرسانی افزایش می‌یابد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting an Integrated Multi-Objective Model for Location-Routing and Inventory of Relief Facilities, Considering Several Modes of Transport and Covering Tour

نویسندگان [English]

  • Esfandyar Ataei
  • Ramin Sadeghian
  • maryam hamedi
Department of Industrial Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important parts when any accident occurs is the issue of control and management before and after the disaster, and if this issue is not taken into account, another secondary catastrophe will occur within the main catastrophe. Therefore, in this study, a random integrated model is proposed. In which two categories of decisions are considered; decisions of the first stage of determining and controlling the inventory of distribution centers and location of distribution centers for pre-disaster and decisions of the second stage for post-disaster, including reviewing the flow of injured, Corpses, homeless and relief items in the network and the allocation of vehicles for this flow. Objectives of this paper include (1) maximizing the probability of successful passage of routes by increasing the reliability of routes, (2) minimizing relief costs pre-disaster and post-disaster, by considering the time window, (3) Minimize maximum uncovered demand for relief goods, for all centers in possible scenarios and situations. Considering the scenario uncertainty situation along with the uncertainty of the route and demand, multi-commodity, several modes of transportation and covering tour are among the innovations of this research. To validate the proposed model in small and medium dimensions, Epsilon restriction method in Gams software environment and for case study (Region 1 of Tehran) in large dimensions has been solved using Invasive Weed Optimization algorithm. The results of the analysis indicate that the Invasive Weed Optimization algorithm will be able to solve the model with the least error compared to the exact solution and less time. Also, as the capacity of distribution centers increases, the cost decreases. and as demand increases, the number of established distribution centers increases, and as the coverage radius increases, the length the tour decreases but number of unoccupied accident hotspots increases and relief costs, including transportation costs, increase

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • routing
  • covering tour
  • Mode of Transport
  • Time window