ارزیابی اثرات افزودن نانورس به قیر لاستیکی فراترکیبی. 1000

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور (واحد تهران شمال)، تهران، ایران.

2 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک)، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

با وجود این که یکی از موفق‌ترین اصلاحات انجام‌شده در قیرهای راهسازی، ترکیب قیر و پودر لاستیک با استفاده از فرآیند تر معمولی بوده است، مشکلات این نوع قیرهای لاستیکی از قبیل جدایی فاز و کارایی موجب شده است که فرآیندی به نام فراترکیبی جهت ترکیب مناسب‌تر قیر و پودر لاستیک معرفی شود. طی فرآیند فراترکیبی پودر لاستیک کاملا در قیر تجزیه می‌شود که بروز این پدیده می‌تواند منجر به کاهش گرانروی و ضعف عملکرد قیر لاستیکی فراترکیبی در دمای بالا نسبت به قیر لاستیکی معمولی گردد. جهت کاهش مشکلات قیر لاستیکی فراترکیبی، اصلاح آن یکی از ضروریات است. هدف اصلی این مطالعه، اصلاح قیر لاستیکی فراترکیبی با استفاده از 2 و 4 درصد نانورس است. در ابتدا پس از آماده‌سازی هفت نمونه قیر، ساختار نانوکامپوزیت آماده‌شده با استفاده از آزمایش‌های پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی و تحلیل شد. سپس مشخصات پیرشدگی، رئولوژیکی و فیزیکی نانوکامپوزیت قیر لاستیکی فراترکیبی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که اصلاح قیر لاستیکی فراترکیبی با استفاده از نانورس منجر به کاهش حساسیت حرارتی و جداشدگی فاز آن گردید. از طرف دیگر مشاهده شد که نانوکامپوزیت قیر لاستیکی فراترکیبی نسبت به قیر لاستیکی فراترکیبی اولیه، دارای گرانروی، نقطه نرمی و مقاومت پیرشدگی بالاتری است و همچنین عملکرد دمای بالای آن بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of adding nanoclay to terminal blend rubberised asphalt. 1000

نویسندگان [English]

  • Mehdi MoazamiGoodarzi 1
  • Freidoon Moghadas Nejad 2
  • Koorosh Naderi 2
  • Saeid Ahmadi 3
1 Civil Engineering Department, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Civil and Environmental Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 civil engineering department, semnan university, semnan, iran
چکیده [English]

Although one of the successful modifications for pavement asphalts was the blending of asphalt and the recycled crumb rubber using conventional wet process, problems with asphalt rubber such as phase separation and weakness in workability, which led to the introduction of the terminal blend process (TB) for the proper blending of asphalt and rubber. Rubber particles are completely digested in an asphalt binder due to the terminal blending process, which could cause a reduction in viscosity and a weakness at high temperature for TB rubberized asphalt compared to conventional asphalt rubber. In order to reduce the problems of TB rubberized asphalt, it is necessary to modify it. The main aim of this paper is to modify the TB rubberised asphalt by adding 2% and 4% of the nanoclay. First, after preparation of seven asphalt samples, the prepared nanocomposite structure was analysed using XRD and SEM tests. Then, the TB rubberised asphalt nanocomposite ageing, rheological, and physical specifications were investigated. The results showed that modification of TB rubberised asphalt by nanoclay reduced the temperature susceptibility and phase separation of it. On the other hand, it has been shown, compared to TB rubberised asphalt, TB rubberised asphalt nanocomposite has a high viscosity, softening point, and ageing resistance and also improved performance high temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crumb rubber
  • modified Asphalt binder
  • TB rubberised asphalt
  • Rheological specification
  • Nanoclay