تحلیل اثرات اقتصادی تغییرات نرخ ارز بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت راه وترابری پژوهشکده حمل ونقل

2 کارشناس پژوهشی

چکیده

نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه‌های گوناگون، بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نظر به این‌که این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش‌های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، لذا در این تحقیق به بررسی اثرات نا اطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای طی دوره زمانی 97-1368پرداخته‌شده است.
هدف از این مطالعه بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور می‌باشد. برای این منظور از مدل EGARCH برای محاسبه تغییرات نرخ ارز استفاده‌شده و جهت برآورد مدل اصلی از الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی استفاده‌شده است.
نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی و معنی‌داری هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت بر رشد اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای دارد. همچنین نتایج ضریب تصحیح خطا نشان می‌دهد سرعت تعدیل مدل آهسته و مدل تصحیح خطا تنها قادر است 4/43 درصد از نوسانات نرخ ارز را توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic effects of exchange rate changes on the growth of Iran's road transport sector

نویسنده [English]

  • PEYMAN PEJMANZAD 2
2 Research Expert
چکیده [English]

Exchange rate fluctuations and the resulting uncertainty are one of the most important macroeconomic variables that affect different sectors of the economy in various ways. Given that these fluctuations do not have the same effect on economic sectors, Therefore, in this study, the uncertainty effects of exchange rate on the growth of road transport sector during the period of 1368-97 have been investigated.
The aim of this study is to investigate the effects of exchange rate changes on the growth of the country's road transport sector. For this purpose, the EGARCH model has been used to calculate exchange rate changes. In addition, the self-regression model with distributive interruptions has been used to estimate the main model. The results show that exchange rate uncertainty has a negative and significant effect on the economic growth of the road transport sector, both in the short and long term. Also, the results of the error correction coefficient show that the adjustment speed of the model is slow. The error correction model is only able to explain 434% of exchange rate fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exchange rate changes
  • Economic Growth
  • Road Transport Sector
  • EGARCH Model
  • Autoregressive Distributed Lag model