تحلیل آماری و ارائه مدل پیش بینی تصادفات منجر به جرح و فوت عابرین پیاده در معابر روستایی گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استاد، گروه راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

میزان بالای کشته‌های تصادفات رانندگی معابر روستایی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات ایمنی در کشورهای درحال‌توسعه شناخته می‌شود. مدل‌سازی شدت تصادفات عابرین پیاده برحسب پارامترهای مؤثر در آن امکان پیش‌بینی وقوع یا عدم وقوع تصادفات را فراهم می‌کند. علاوه بر آن با استفاده از این مدل می‌توان به بررسی میزان تأثیر هر عامل در شدت بخشیدن به تصادفات عابرین پیاده پرداخت. ازاین‌رو شناسایی عوامل مؤثر بر تصادفات عابرین پیاده که منجر به کاهش فراوانی و شدت تصادفات می‌شود، به‌وضوح قابل‌درک است. هدف از این پژوهش، ایجاد مدل‌های آماری برای پیش‌بینی شدت تصادفات عابرین پیاده در معابر روستایی گیلان می-باشد. ازاین‌رو در این تحقیق با جمع‌آوری اطلاعات تصادفات عابرین پیاده معابر روستایی در 12 ماهه سال‌های 1393 تا 1397 گیلان و با استفاده از تحلیل‌های آماری چون آزمون فریدمن، تحلیل عاملی و مدل لوجیت، احتمال به وقوع پیوستن هر دسته از تصادف موردمحاسبه قرار گرفت. نتایج مدل‌سازی و تحلیل تصادفات به روش‌های مختلف نشان داد که هر یک از روش‌های تحلیل با توجه به کارکردشان، از دیدگاه متفاوتی نسبت به هم به بررسی شدت تصادفات پرداخته اند و نتایج متفاوتی را به همراه دارند که از همین‌ رو می‌توان با کنار هم قرار دادن نتایج خروجی به‌دست‌آمده، بهترین اقدامات را در خصوص افزایش ایمنی معابر روستایی گیلان پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Statistical analysis and presentation of accident prediction model leading to injuries and deaths of pedestrians in rural roads of Gilan

نویسندگان [English]

  • Neda Kamboozia 1
  • Mahmoud Ameri 2
  • Seyed Mohsen Hosseinian 3
1 Department of Road and Transportation Engineering, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology , Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Road and Transportation Engineering Iran University of Science and Technology
3 M. Sc. student, Department of Road and Transportation Engineering Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The high number of fatalities on rural road accidents is recognized as one of the biggest safety concerns in developing countries. Modeling the severity of pedestrian accidents according to the effective parameters provides the possibility of predicting the occurrence or non-occurrence of accidents. In addition, this model can be used to examine the impact of each factor on the severity of pedestrian accidents. Therefore, it is possible to identify the factors affecting pedestrian accidents that lead to a decrease in the frequency and severity of accidents. The purpose of this study is to create statistical models to predict the severity of pedestrian accidents on rural areas of Gilan. Therefore, in this study, by collecting information of pedestrian accidents on rural roads in 12 months of 1393 to 1397 in Gilan and using statistical analyses such as Friedman test, factor analysis and Logit model, the probability of occurrence of each category of accidents is calculated. The results of accident modeling and analysis by different methods showed that each of the analysis methods according to their function, examined the severity of accidents from different perspectives and had different results. Therefore, by combining the obtained output results, the best measures can be proposed to increase the safety of rural roads in Gilan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • safety
  • Rural Accidents
  • severity of accidents
  • Pedestrians
  • Modeling