ارزیابی اثر الیاف بر شرایط رشد ترک در بتن غلتکی با استفاده از مدل اصلاح شده دو-پارامتری شکست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.22034/tri.2021.258221.2837

چکیده

بتن غلتکی یک مخلوط بتنی با اسلامپ صفر است که بوسیله غلتک برای رسیدن به چگالی لازم متراکم می‌گردد. در مقایسه با بتن معمولی، این بتن با میزان سیمان کمتری به مقاومت یکسان می‌رسد. با این حال، یکی از موانع اصلی در جهت توسعه استفاده از این نوع بتن در روسازی راه، مقاومت اصطکاکی پایین جهت استفاده در راه‌های با سرعت طرح بالا است. با توجه به اینکه در این نوع بتن امکان استفاده از داول در محل درزهای روسازی وجود ندارد استفاده از الیاف جهت مسلح کردن آن و افزایش توانایی انتقال بار می‌تواند گزینه مناسبی باشد. در این تحقیق از دو نوع الیاف ماکروسنتتیک و فلزی جهت مسلح نمودن این نوع بتن استفاده گردید. رفتار ترک خوردگی در مود کششی با استفاده از تیر خمش سه نقطه‌ای و به روش دو-پارامتری شکست مورد ارزیابی قرار گرفت. نوآوری مدل دو-پارامتری اصلاح شده درنظرگیری احتمال تغییر مسیر ترک در حین رشد آن است. نتایج حاصل شده از انجام آزمایش و تحلیل آماری صورت پذیرفته، بیانگر عدم اثرگذاری معنادار الیاف در الگوی رشد ترک مخلوط بتنی است. همچنین با بررسی نتایج پردازش تصویر مشخص گردید که استفاده از روش اصلاح شده دو-پارامتری شکست باعث کاهش خطای محاسبه طاقت شکست در اثر لولا شدن مسیر رشد ترک می‌گردد. حضور الیاف ماکروسنتتیک و فلزی به ترتیب باعث افزایش مدول الاستیسیته به میزان 5/0 و 1 درصد می‌گردد که حاکی از تأثیر گذاری کم الیاف در ناحیه پیش از ترک‌خوردگی بتن است. همچنین در بحث طاقت شکست، الیاف ماکروسنتتیک عملکرد بهتری از خود نشان داد. این در حالی است که الیاف فلزی در ناحیه پس از بار بیشینه، بدلیل مدول و سختی بالا باعث احتمال وقوع ناحیه سخت‌شدگی در نمودار بار-بازشدگی دهانه ترک می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of fibre on the crack growth of fibre- reinforced roller compacted concrete using two-parameter fracture model

چکیده [English]

Roller compacted concrete pavement (RCCP) is a zero-slump and stiff-dry mixture which is usually placed with an asphalt paver and compacted by conventional vibratory roller compactors to achieve the required density. RCCP consistently has a slightly lower cement content than conventional concretes of similar strength. Nowadays, RCCP is used for any type of industrial or heavy-duty pavement and has advantages including cost saving as a result of the construction method and the increased placement speed of the pavement. Therefore, the use of RCCP pavement has become more and more popular in recent years. There are numerous studies on the mechanical properties of fibre reinforced focused on cement paste and normal concrete. However, our understanding of what exactly happens when hybrid fibres used to reinforce RCCP mixes with respect to fracture toughness is quite limited. Accordingly, in this study, three point bending test was carried out on mono and hybrid fibre-reinforced RCCP based on modified two-parameter model to determine the value of Mode I plane-strain fracture toughness of fibre-reinforced RCCP by considering possibility of crack deflection during its propagation through modified two-parameter fracture model. Finally, it can be observed that, for great amount of fracture angle, the application of Two-parameter fracture model instead of modified Two-parameter fracture model cause to an overestimation of the fracture toughness values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roller Compacted Concrete Pavement
  • Fibre
  • Two-parameter fracture model
  • crack kink angle
  • image processing