رویه ی جامع تجزیه و تحلیل و پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد/ مدیریت صنعتی/ دانشکده مدیریت و حسابداری/ دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس برنامه ریزی حرکت قطارهای مسافری/ شرکت راه آهن ج.ا.ا

3 استادیار/مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

4 استاد/مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/tri.2021.283247.2899

چکیده

در این مقاله یک رویه ی جامع برای پیش بینی قابلیت اطمینان در صنعت ریلی ارائه می گردد تا بتوان عوامل موثر بر قابلیت اطمینان را شناسایی و برآورد دقیق تری از آن بدست آورد. این مطالعه همچنین به مدیران صنعت ریلی کمک خواهد کرد تا به اهمیت قابلیت اطمینان و بهینه سازی شاخص های عملکردی مهم در صنعت ریلی پی برده و پیشرفت هایی را که می توان برای بهبود قابلیت اطمینان در صنعت ریلی ایجاد کرد، درک نمایند. همچنین در این مطالعه یک چارچوب تخصیص جامع با توجه به ویژگی های یک سیستم ریلی مسافری و آلترناتیوهای احتمالی ارائه می شود؛ چارچوب پیشنهادی می تواند علاوه بر قابلیت اطمینان سیستم، هزینه چرخه عمر و قابلیت اطمینان خدمات را به منظور تعیین بهینه ی برنامه ی سرمایه گذاری برای طراحی یا به روزرسانی سیستم ریلی اختصاص داده و به صنعت ریلی در پیش بینی قابلیت اطمینان سیستم ها و زیرسیستم ها و شناسایی توازن ایده آل بین هزینه، قابلیت اطمینان و وقت شناسی قطارهای مسافری به منظور دستیابی به طراحی بهینه ی سیستم ریلی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comprehensive procedure for analyzing and predicting the reliability of the railway industry

نویسندگان [English]

  • akbar alamtabriz 1
  • farzaneh nazarizadeh 2
  • abbas rad 3
  • mostafa Zandieh 4
1 Professor / Industrial Management / Faculty of Management and Accounting / Shahid Beheshti University
2 Expert on Planning of Passenger Trains /iran Railway Company
3 Assistant Professor / Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
4 Professor / Industrial Management Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This paper presents a systematic and comprehensive analysis procedure for predicting the reliability of the railway industry in order to identify the factors affecting the reliability and obtain a more accurate estimate. This study will also help railway industry managers to better understand the importance of reliability and optimize important performance indicators in the railway industry and to understand the advances that can be made to improve reliability in the railway industry. This study also presents a comprehensive allocation framework with regard to the features of a passenger railway system and possible alternatives; In addition to system reliability, the proposed process can allocate life cycle costs and service reliability to determine the optimal investment plan for designing or updating the rail system. This comprehensive approach can help the rail industry in predicting the reliability of systems and subsystems and identifying the ideal balance between cost, reliability and timing of passenger trains in order to achieve optimal rail system design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • railways industry
  • punctuality
  • life cycle cost
  • passenger trains