تاثیر استراتژی های بازاریابی سبز بر توسعه حمل و نقل پایدار در شهر قزوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، ، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، ، لاهیجان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، ، لاهیجان، ایران.

چکیده

امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد. همچنین یکی از بزرگترین دغدغه های بشر مسئله محیط زیست می باشد. این نگرانی باعث شده است تا توجه به عرصه بازاریابی نیز به این مساله معطوف گردد. هیچ یک از مطالعات گذشته روابط بین آمیخته های بازاریابی سبز و تاثیر آن بر حمل و نقل پایدار را مورد بررسی قرار نداده اند. لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی سبز بر توسعه حمل و نقل پایدار در شهر قزوین، صورت گرفته است. بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 384 نفر از شهروندان قزوینی به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای ، در مناطق پنج گانه شهرداری قزوین انتخاب گردیده و بررسی شدند. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های پژوهش نشان داد که بین متغیرهای محصول سبز، قیمت گذاری سبز، مصرف سبز و سیستم اطلاعات سبز بعنوان متغیرهای مستقل و حمل و نقل پایدار بعنوان متغیر وابسته، رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of the green marketing strategies on the development of sustainable transportation in Ghazvin city

نویسندگان [English]

  • sahar Hosseinikhah choshaly 1
  • esmaeil zandpoor 2
1 Assistant Prof., Department of Management, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
2 MSc. Student, Department of Management, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
چکیده [English]

Today, transportation is one of the important components of the national economy and, due to its underlying role, has a great impact on the country's economic growth process. One of the biggest human concerns is the environmental issue. This concern has caused attention to the marketing sector to focus on this issue. None of the previous studies have examined the relationship between green marketing mixes and their impact on sustainable transport. Therefore, this research has been carried out to investigate the effect of green marketing strategies on sustainable transportation development in Qazvin. Accordingly, a sample of 384 citizens in five areas of Qazvin municipality was selected. To analyze and analyze the data, Pearson correlation coefficient was used. Linear regression was used. The results of the study showed that there is a significant relationship between variables green product, green pricing, green consumption and green information system as independent variables and the dependent variable as sustainable transportation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "green product"
  • "green pricing"
  • "green consumption"، "green information system "
  • "sustainable transportation"