بررسی عوامل موثر بر جابجایی مسافر در ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ای: مطالعه موردی مسیرسمنان –تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان،ایران

3 استادیار گروه اقتصاد واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان،ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه عوامل موثر بر افزایش تقاضا در سیستم ریلی و جاده ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر از مدل های اقتصاد سنجی داده های پانلی با استفاده از نرم افزار EViews بهره گرفته شد. قلمرومکانی تحقیق، استان سمنان در محورهای حمل و نقل ریلی و جاده ای را شامل می شود و قلمرو زمانی تحقیق بر اساس مسافر جابجا شده به صورت سالانه متغیرهای مرتبط از سال های 90-94را دربر گرفت. در شبکه حمل و نقل ریلی همه عوامل بر جابجایی مسافر تأثیر معناداری دارد ، ولی اثر میزان اشتغال نسبت به سایر عوامل بیشتر است. همچنین نتائج تحقیق نشان می دهد که در شبکه حمل و نقل جاده ای همه عوامل بر جابجایی مسافر تأثیر معناداری دارد ، ولی اثر میزان جمعیت نسبت به سایر عوامل بیشتر است. با توجه به نتایج تحقیق، برای بهبود شرایط جابجایی مسافر با توجه به قیمت کرایه، پیشنهاد می گردد تا شبکه جاده ای کشور با در نظر گرفتن سوبسیدها و ارائه خدمات ویژه به صاحبان خودرو های سنگین عمومی جابجایی مسافر، نسبت به کاهش قیمت کرایه اقدام نماید و شبکه ریلی نیز از گستره وسیعتری از انواع قطارها با درجات کیفی مختلف با توجه به شرایط اقتصادی اقشار جامعه بهره گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Traveling of a Passenger in the Railway and Road Transport Fleet: Case Study of Semnan– Tehran Route

نویسندگان [English]

  • Ali Jahan 1
  • Niloofar Momeni 2
  • Mohammadreza Shahab 3
1 Islamic Azad university
2 Master of Science student, Department of Industrial Engineering, Semnan branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Department of Economics, Semnan branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Abstract

The purpose of this study was to investigate the factors affecting the increase in demand in the rail and road system. For analyzing the data, panel data econometric models were used in this study using Eviews software. The research domain includes the province of Semnan in the rail and road transport axes, and the time domain of research based on the passenger displaced annually includes related variables from 90-94 years. In the rail transport network, all factors have a significant effect on passenger traffic, but the effect of employment rates is higher than other factors. Also, the results of the research show that in the road transport network, all factors have a significant effect on the movement of passengers, but the effect of population size is higher than other factors. according to the results, it is recommended to pay more attention to the structure of rail passenger transport companies Because these companies are mostly semi-public and monopolies that are already paying for fuel and the like, they create a safe margin for these companies. And in the long run, monopoly profits, employment efficiency. In order to improve the passenger transportation conditions, considering the fare price, it is suggested that the country's road network, taking into account subsidies and providing special services to owners of heavy passenger cars, take the action of fares and the rail network also extends from the scope. A wider range of train types with varying degrees of quality with Considering the economic conditions of the social strata Exploit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Increased Demand
  • Rail Transport
  • Passenger Transport
  • Road Transport