تحلیل رفتار دینامیکی ناوگان سریع‌السیر هنگام عبور از سوزن با مقاطع مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده راه آهن،دانشگاه علم و صنعت،تهران،ایران

2 دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم وصنعت

3 علم و صنعت ایران مهندسی راه آهن

4 دانشکده مکانیک،دانشگاه علم و صنعت،تهران،ایران

5 راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر بررسی رفتار دینامیکی ناوگان سریع‌السیر هنگام عبور از سوزن موردتوجه قرارگرفته است. بعضی از این مطالعات شامل بررسی نیروهای دینامیک چرخ هنگام عبور از دماغه‌ی سوزن و استخراج نیروهای تماسی چرخ است. بررسی رفتار دینامیکی بوژی‌های سریع‌السیر مسافری هنگام عبور سوزن از عوامل مهم ازنقطه‌نظر ایمنی می باشد چراکه با افزایش سرعت سیر ناوگان پارامترهای ایمنی ناوگان ریلی هنگام عبور از سوزن به مخاطره می‌افتد. آمارها نشان داده است که 40% خروج از خط به وقوع پیوسته، درون سوزن یا به علت خرابی سوزن بوده است.
هدف از این مقاله بررسی و تحلیل پارامترهای دینامیکی و ایمنی بوژی مسافری نظیر ضریب خروج از خط و نیروهای چرخ محور، هنگام عبور از سوزن با پروفیل‌های مختلف است. همچنین اثر نوع پروفیل سوزن و مشخصات دینامیکی بوژی مورد بهره‌برداری بر پارامترهای ذکرشده موردبررسی قرارگرفته است. به‌منظور بررسی این موضوع از نرم‌افزار دینامیکی چندجسمی یونیورسال مکانیزم برای شبیه‌سازی حرکت واگن بر روی سوزن با پروفیل و شعاع مختلف استفاده‌شده است. همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد مشخصات هندسی سوزن نظیر شعاع سوزن و پروفیل سوزن اثر به سزایی بر رفتار دینامیکی ناوگان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

dynamic analysis of high speed rolling stock when passing through switches with different geometry

نویسندگان [English]

  • Shahin Yousefi 1
  • mohammad mahdi naseri taheri 2
  • Majid Shahravi 3
  • Hasan keshavarzian 4
  • Atefe Momen 5
1 department of railway engineering,Iran university of science and technology,Tehran.Iran
2 faculty of railway engineering , Iran university of science and technology
3 department of railway engineering,Iran university of science and technology,Tehran.Iran
4 department of mechanic engineering,Iran university of science and technology,Tehran.Iran
5 Iranian Railway,Tehran,Iran
چکیده [English]

In recent years, dynamic behavior of the high speed train passing through the turnout has been interested. Some of these studies include examining wheel and rail dynamics at the crossing nose. The dynamical behavior of passenger high-speed bogies during passage through the turnout is one of the most important issue in the safety of the vehicle, because of relation between speed and safety. The statistics have shown 40% of derailment have been caused by turnout defects. The purpose of this paper is studying and analyzing dynamics parameters of passenger coach and safety of a bogie, such as the derailment and the forces of the wheel and axle when passing through the turnout with different turnout profiles, because of their important role in safety and performance of railway system. In order to reach the purpose, a multi-body dynamic model of vehicles and turnout with different profiles and radius has been created in Universal Mechanism software. As the results show, the geometric features of the turnout, such as its radius and turnout profile, have greatly influenced the dynamics of the fleet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Switch
  • derailment coefficient
  • high speed bogie
  • dynamic forces
  • switch geometrical specification