اولویت بندی سیاست های صرفه جویی در مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی و مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

تردد بسیار زیاد خودروهای شخصی در سطح کلانشهرهای توریستی و مذهبی، موجب افزایش مصرف سوخت های فسیلی در کشور و به تبع آن، افزایش اتلاف انرژی و مشکلات ناشی از آلودگی هوا و محیط زیست شده است. سیاست هایی که برای صرفه جویی در مصرف سوخت وجود دارند، هرکدام مزایا و معایبی دارند که انتخاب بهترین سیاست را مشکل می کند. در این تحقیق چهار سیاست جهت صرفه جویی در مصرف سوخت در کلانشهر توریستی و مذهبی مشهد، شامل قیمت گذاری سوخت، سهمیه بندی سوخت، عرضه سوخت جایگزین و قیمت گذاری تراکم ترافیک مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت بندی شدند. براساس نتایج، سیاست قیمت گذاری تراکم ترافیک با وزن 0/385 در مقایسه با سایر سیاست ها به عنوان مناسب ترین سیاست صرفه جویی در مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی و مذهبی شناخته شد. معیارهای در نظر گرفته شده در این ارزیابی به ترتیب میزان تأثیر، معیارهای نرخ تورم، تغییر وسیله سفر، لغو سفر، کاهش زمان سفر، کاهش آلودگی هوا و کاهش هزینه سفر شناخته شدند. محاسبات مربوط به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در این تحقیق با استفاده از نرم افزار “Expert Choice” انجام شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Fuel Conservation Policy in Tourist and Religious Metropolises (Case Study: Mashhad City)

نویسندگان [English]

  • masoud kadkhodaei 1
  • rouzbeh shad 2
1 Ph.D Student, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor,Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The great traffic of private cars in the tourist and religious metropolises has led to an increase in fossil fuel consumption in Iran, and consequently, Energy dissipation and air pollution have increased. There are policies that help to save fuel; each has some advantages and disadvantages that make choosing the best policy difficult. In this research, four policies to save fuel consumption in Mashhad, including fuel pricing, fuel quota, alternative fuel supply, and traffic congestion pricing, have been evaluated and prioritized by Analytic Hierarchy Process (AHP). Based on the results, the traffic congestion pricing solution with a weight of 0.385 was considered as the most suitable solution for reducing fuel consumption in the transport sector in the tourist and religious metropolises. The criteria used in this assessment are known as, inflation rates, travel mode changes, canceling the travel, travel time reductions, reducing air pollution, and reducing travel costs. The analysis of the Analytic Hierarchy Process (AHP) in this study was done by using “Expert Choice” software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic congestion pricing
  • fuel pricing
  • fuel quota
  • Tourism
  • Analytic Hierarchy Process