ارزیابی مقاومت رطوبتی و شیارشدگی مخلوط آسفالتی نیمه گرم اصلاح شده با افزودنی معدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

اهمیت حفظ محیط زیست در راستای احداث روسازی موجب شده که در سال های اخیر تکنولوژی آسفالت نیمه گرم به عنوان یک روش نو همواره در جهت کاهش آسیب های زیست محیطی و همچنین کاهش هزینه تولید آسفالت به عنوان یک تکنولوژی دوستدار طبیعت شناخته شده و مورد استفاده قرار گیرد. این تکنولوژی در مقابل مزیت کاهش دمای تولید و تراکم و سایر مزایا، دارای نقطه ضعف خرابی رطوبتی و عریان شدگی است. استفاده از افزودنی های ضد عریان شدگی یکی از روش های بهبود مقاومت رطوبتی این نوع مخلوط های آسفالتی می باشد. این پژوهش با هدف استفاده از درصدهای مختلف گیلسونایت به عنوان اصلاح کننده در مخلوط آسفالتی نیمه گرم (WMA) و بررسی تاثیر آن بر روی خصوصیات عملکردی بخصوص حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه گرم انجام شده است. به منظور بررسی تاثیر گیلسونایت در کاهش حساسیت رطوبتی از آزمایش اصلاح شده لاتمن استفاده شد و همچنین آزمایش مدول برجهندگی و آزمایش خزش دینامیکی جهت بررسی خصوصیات عملکردی مورد استفاده قرارگرفته‌اند که نتایج نشان داد گیلسونایت به علت ترکیبات معدنی در خود، افزایش چسبندگی پیوند قیر و سنگدانه را به دنبال دارد و دارای خصوصیات یک ماده ضد عریان شدگی بوده و پتانسیل افزایش عمر آسفالت نیمه گرم در برابر خرابی رطوبتی مناطق مرطوب را دارا می باشد. همچنین نتایج آزمایش خزش دینامیکی حاکی از آن بود که گیلسونایت مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر شیارشدگی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و افزودنی مناسبی برای جلوگیری از شیارشدگی مخلوط آسفالتی در مناطق گرمسیر (جنوب کشور) می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Moisture and Rutting Resistance of Modified Warm Mix Asphalt with a Mineral Additive

نویسندگان [English]

  • Saeid Sobhi
  • Saeid Hesami
Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

The importance of environmental protection in the construction of pavement has led to that in recent years the warm mix asphalt technology as a new method has always been to reduce environmental damage and reduce the cost of manufacturing and it recognizes as an environment-friendly technology, and this be used. This technology has the advantage of reducing the temperature of mixing and compaction and other benefits, has a weak point of moisture susceptibility and rutting. The use of anti-stripping additives is one of the ways to improve the moisture resistance of these types of asphalt mixtures. This research was conducted with the aim of using different percentages of Gilsonite as a modifier in warm mix asphalt (WMA) and also to investigate its effect on functional properties especially the moisture sensitivity of warm mix asphalt. In order to investigate the effect of Gilsonite on reducing moisture sensitivity, the Lottman modified test were used and also, the resilient modulus and dynamic creep testing were used to investigate the performance properties, which the results showed that Gilsonite due to its inorganic compounds increased bond adhesion of bitumen and aggregate. Also, it has the characteristics of an anti-stripping material and could be causing to increase the life of the warm mix asphalt against moisture damage in wet areas. furthermore, the results of the dynamic creep test indicated that Gilsonite significantly increased the asphalt mixture resistance against the rutting and it was an appropriate additive to prevent the rutting of asphalt mixture in the tropical region (south of the country).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gilsonite
  • Sasobit
  • Moisture Sensitivity
  • Rutting