تحلیل چالش های حمل و نقل پایدار در کلانشهرهای ایران مبتنی بر نظریه پیچیدگی (نمونه موردی: کلانشهر تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

. تحقیق حاضر در راستای تحلیل موانع و چالش‌های دستیابی به حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهر تبریز انجام گرفته است که از نظر مبانی پارادایمی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم، به لحاظ هدف کاربردی و از جهت ماهیت و روش، تحلیلی – توصیفی به شمار می‌رود. برای جمع-آوری داده‌ها از روش ترکیبی استفاده شده که داده‌های کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته از کارشناسان موضوع (100 نفر) و داده‌های کیفی پژوهش نیز بوسیله مصاحبه اکتشافی و مصاحبه نیمه ساختار یافته با برخی از مدیران و کارشناسان مرتبط(29 نفر) جمع‌آوری گردید. نتایج کیفی تحقیق نشان داد که سطح توسعه کشور و اقتصاد سیاسی تولید فضای شهری به عنوان بستر حاکم، ضعف نظام کاربری اراضی شهری، ضعف رویکرد و هماهنگی طرح های توسعه شهری و طرح جامع حمل و نقل، ضعف زیرساختی الگوهای حمل و نقل پایدار به عنوان شرایط علی، ضعف ساختار نهادی و تصمیم گیری، موانع مالی و اقتصادی، چالش های فرهنگی و تحولات اجتماعی، ضعف آموزش و ارتباطات الکترونیک و ضعف مقررات و استانداردها به عنوان شرایط مداخله‌گر، نظریه بنیادی چالش‌های اساسی دستیابی به حمل و نقل شهری پایدار کلانشهر تبریز را شکل داده است. همچنین نتایج ارزیابی نیکویی برازش حاصل از مدل ساختاری نشان می‌دهد که مدل ارائه‌شده در سطح مطلوب با داده‌های کیفی سازگاری دارد به طوریکه تضاد ذاتی بین اهداف اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی حمل و نقل شهری، مشکل ساختاری اقتصاد ایران و وابستگی به نفت و تأثیر آن بر توسعه شهری و حمل و نقل شهری، سیاست‌های انحصاری و ناکارآمد شرکت‌های خودروسازی و حمایت‌های دولتی ، عدم هماهنگی زیرسیستم‌های حمل و نقل شهری، فقدان نگرش یکپارچه در حوزه حمل و نقل شهری، فقدان یکپارچگی طرح‌های کاربری زمین و سیستم حمل و نقل شهری، عدم پذیرش اقدامات حمل و نقل پایدار شهری از طرف مردم، از مهمترین چالش‌های تأثیر گذار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Sustainable Transportation Challenges in Iranian Metropolises Based on Complexity Theory (Case Study: Tabriz Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pourmohammadi 1
  • mir sattar Sadr Mousavi 2
  • Shahrivar Rostaei 2
  • Mohammad Taghi Maboodi 3
1 Geography and Urban Planning, Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Geography and Urban Planning, of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
3 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The present research is conducted to analyze obstacles and challenges of achieving sustainable urban transport in Tabriz metropolitan area. that paradigmatic bases, based on the pragmatism approach, in terms of purpose, is applied, and in terms of nature and method, is an analytical-descriptive one. Data were collected using a combination method. The quantitative data were collected from a researcher-made questionnaire (100 people) and qualitative research data by exploratory interview and semi-structured interview with some of the managers and related experts (29 people) Were collected. The qualitative results of the research showed that the level development of the country and the political economy of the urban space production as the Context, Weakness of urban land use system, weakness of approach and coordination of urban development plans and comprehensive transportation plan, infrastructure weakness of sustainable transport patterns as the Casual Conditions, Weakness structure of institutional and decision making, financial and economic barriers, cultural challenges and social developments, weakness of education and electronic communications, and weakness of regulations and standards as the Intervening Conditions, has shaped Grounded Theory challenges of achieving sustainable urban transport in Tabriz Metropolis. Also, the results the Goodness of Fit assessment from the structural model show that the proposed model is compatible with the qualitative results at the desired level. As the inherent contradiction between the economic, environmental and social objectives of urban transport, the structural problem of the Iranian economy and the dependence on oil and its impact on urban development and urban transport, the monopolistic and inefficient policies of automobile companies and government support, the lack of coordination Urban transport subsystems, the lack of an integrated approach to urban transport, lack of integration of land use schemes and urban transport systems, the lack of acceptance of sustainable urban transport measures by the public, most important challenges .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Sustainable Transportation
  • Complexity Theory
  • Grounded theory
  • Structural Equations
  • Tabriz Metropolis