کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
کالیبره کردن مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از یک روش ابتکاری

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1389

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم


مدلهای ایمنی برای راههای شهری ایران

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1388

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم


مدل برآورد تعداد تصادفات برای راههای شهری ایران

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1388

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم